Browfieldproject Bluegate Antwerpen

Brownfieldconvenant

De oproep is afgesloten. In de periode 4 tot 15 oktober 2021 kunnen opnieuw dossiers ingediend worden

Wat gebeurt er na de indiening van de aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag volgen:

 • 1

  Bij ontvangst van een aanvraagdossier zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen een uniek registratienummer toekennen aan het dossier en meedelen aan de penvoerende actor. Dit registratienummer kan worden gebruikt voor de aanvraag van opschorting van verkoop- en verdeelrechten en schenkbelasting.

  Vervolgens wordt nagegaan of de aanvraag volledig is en beantwoordt aan de vormvereisten. Als de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten, brengt het Agentschap Innoveren en Ondernemen de indiener van de aanvraag daarvan op de hoogte.

  De indiener kan zo nodig het initiële aanvraagdossier aanvullen, wijzigen en/of herformuleren binnen een door het Agentschap Innoveren & Ondernemen vooropgestelde termijn waarin vermeld wordt dat dat bij niet tijdige ontvangst van het gevraagde, de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten.

  De voorlopige afbakening van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan alle eigenaars en houders van andere zakelijke rechten op projectgronden binnen het projectgebied die het aanvraagdossier niet mee ondertekenden. Alle belanghebbenden kunnen tegen de voorlopige afbakening van het projectgebied bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of indien kennisgeving vereist is, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.

 • 2

  De indieners zullen worden uitgenodigd om hun project voor te stellen aan een jury.

  De Vlaams minister bevoegd voor Economie beslist over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de aanvragen, na advies door de Brownfieldcel. Bij de beoordeling van de dossiers kan de Vlaams minister bevoegd voor Economie, waar nodig, de aanvragen geheel of gedeeltelijk laten screenen door derden en extern advies in te winnen. Door een aanvraag in te dienen geeft de indiener toestemming om het volledige dossier te laten inkijken door derden, welke wel uitdrukkelijk gebonden zijn tot verdere geheimhouding. Bij onduidelijkheden in het dossier kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen steeds bijkomende informatie opvragen.

  Na beoordeling van e ontvankelijk- en gegrondheidscriteria en eventuele ingediende bezwaren beslist de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid.

 • 3

  De penvoerende actor wordt op de hoogte gesteld van de beslissing van de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het dossier. Indien een aanvraag ontvankelijk en gegrond is, zal een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar de onderhandelingen opstarten.

  Onontvankelijk en/of ongegrond verklaarde dossiers krijgen een mogelijkheid tot remediëring binnen een door de minister bepaalde termijn. Na nieuwe evaluatie wordt de definitieve beslissing meegedeeld.

 • 4

  Leiden de onderhandelingen tot de totstandkoming van een ontwerpconvenant, dan organiseert de Vlaamse overheid ten minste één informatie- en inspraakvergadering over het ontwerpconvenant in de betrokken regio.

  Komen de betrokkenen niet tot een ontwerptekst van convenant tijdens de onderhandelingsfase, dan kunnen de onderhandelingen worden stopgezet.

 • 5

  Een definitief gesloten Brownfieldconvenant moet te allen tijde raadpleegbaar zijn op het gemeentehuis van de gemeente(n) waarbinnen het betrokken brownfieldproject wordt georganiseerd. Alle getekende convenanten zijn eveneens raadpleegbaar via deze website.

Inspraakvergaderingen

228. Eeklo - Textiles d'Eecloo

De verlaten site aan de Zuidmoerstraat 61 te Eeklo had vroeger een wolspinnerij, ververij en nadien een bouwbedrijf. De site is belast met een ernstige bodemvervuilingsproblematiek. De voormalige fabrieksgebouwen zijn beschermd erfgoed waarvoor bewarende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Om buurtbewoners te informeren wordt op 14 september 2021 om 19.30 uur in CC De Herbakker (Pastoor de Nevestraat 10 te Eeklo) een informatievergadering gehouden.

Raadpleeg de ontwerpconvenant en bijlagen - Reageer tot 29 september via dit formulier

216. Leuven - Marie-Thumas

De voormalige conservenfabriek Marie Thumas en de nabije omgeving langs de Leuvense Vaart zullen de komende jaren een transformatie ondergaan. De erfgoedwaarden van de oorspronkelijke gebouwen worden opgewaardeerd en geïntegreerd in de omgeving van de steilrand en de Leuvense Vaart. Economische activiteiten krijgen er opnieuw een prominente plaats. In het bijzonder wordt ingezet op innovatieve, circulaire of creatieve maakindustrie. 

Om buurtbewoners en geïnteresseerden te informeren werd op 8 september 2021 een online infomoment georganiseerd. Je kan onderaan deze pagina de opname ervan herbekijken

Raadpleeg de ontwerpconvenant en bijlagen - Reageer tot 24 september via dit formulier

207. Nieuwpoort - Rechteroever

Ten zuiden van het dok Portus Novus, op de rechteroever van de IJzermonding, zal de komende jaren een volledig nieuw stadsdeel verrijzen. Rondom een nieuw aan te leggen jachthavendok komt een aanzienlijke woonontwikkeling met ondersteunende commerciële en handelsactiviteiten, horeca, kantoren en openbaar domein. De aanwezige bedrijven herlocaliseren naar een kmo-strip langs de Kustweg. 

Om buurtbewoners te informeren wordt op 11 oktober 2021 een doorlopende infomarkt georganiseerd tussen 16u en 20u, in de Vismijn te Nieuwpoort (Iselandzaal, Vismijn z/n, 8620 Nieuwpoort).

Raadpleeg de ontwerpconvenant en bijlagen - Reageer tot 25 oktober via dit formulier

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail