Wat gebeurt er na de indiening van de aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag volgen:

 • 1

  Bij ontvangst van een aanvraagdossier zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen een uniek registratienummer toekennen aan het dossier en meedelen aan de penvoerende actor. Dit registratienummer kan worden gebruikt voor de aanvraag van opschorting van verkoop- en verdeelrechten en schenkbelasting.

  Vervolgens wordt nagegaan of de aanvraag volledig is en beantwoordt aan de vormvereisten. Als de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten, brengt het Agentschap Innoveren en Ondernemen de indiener van de aanvraag daarvan op de hoogte.

  De indiener kan zo nodig het initiële aanvraagdossier aanvullen, wijzigen en/of herformuleren binnen een door het Agentschap Innoveren & Ondernemen vooropgestelde termijn waarin vermeld wordt dat dat bij niet tijdige ontvangst van het gevraagde, de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten.

  De voorlopige afbakening van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan alle eigenaars en houders van andere zakelijke rechten op projectgronden binnen het projectgebied die het aanvraagdossier niet mee ondertekenden. Alle belanghebbenden kunnen tegen de voorlopige afbakening van het projectgebied bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of indien kennisgeving vereist is, binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.

 • 2

  De indieners zullen worden uitgenodigd om hun project voor te stellen aan een jury.

  De Vlaams minister bevoegd voor Economie beslist over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de aanvragen, na advies door de Brownfieldcel. Bij de beoordeling van de dossiers kan de Vlaams minister bevoegd voor Economie, waar nodig, de aanvragen geheel of gedeeltelijk laten screenen door derden en extern advies in te winnen. Door een aanvraag in te dienen geeft de indiener toestemming om het volledige dossier te laten inkijken door derden, welke wel uitdrukkelijk gebonden zijn tot verdere geheimhouding. Bij onduidelijkheden in het dossier kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen steeds bijkomende informatie opvragen.

  Na beoordeling van e ontvankelijk- en gegrondheidscriteria en eventuele ingediende bezwaren beslist de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid.

 • 3

  De penvoerende actor wordt op de hoogte gesteld van de beslissing van de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het dossier. Indien een aanvraag ontvankelijk en gegrond is, zal een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar de onderhandelingen opstarten.

  Onontvankelijk en/of ongegrond verklaarde dossiers krijgen een mogelijkheid tot remediëring binnen een door de minister bepaalde termijn. Na nieuwe evaluatie wordt de definitieve beslissing meegedeeld.

 • 4

  Leiden de onderhandelingen tot de totstandkoming van een ontwerpconvenant, dan organiseert de Vlaamse overheid ten minste één informatie- en inspraakvergadering over het ontwerpconvenant in de betrokken regio.

  Komen de betrokkenen niet tot een ontwerptekst van convenant tijdens de onderhandelingsfase, dan kunnen de onderhandelingen worden stopgezet.

 • 5

  Een definitief gesloten Brownfieldconvenant moet te allen tijde raadpleegbaar zijn op het gemeentehuis van de gemeente(n) waarbinnen het betrokken brownfieldproject wordt georganiseerd. Alle getekende convenanten zijn eveneens raadpleegbaar via deze website.

Inspraakvergaderingen

Indien de onderhandelingen leiden tot een ontwerp van brownfieldconvenant, wordt een inspraakvergadering georganiseerd. Deze vergadering is open voor alle geïnteresseerden.

Belanghebbenden kunnen  opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren formuleren op het ontwerpconvenant. Het ontwerpbrownfieldconvenant kan worden aangepast, rekening houdend met de bezwaren. 

Het brownfieldconvenant doet geen afbreuk aan de rechten van derden om in het kader van vergunningsaanvragen gedurende de looptijd van het brownfieldproject bezwaren in te dienen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail