Wat gebeurt er na de indiening van de aanvraag?

Na het indienen van de aanvraag volgen:

 • 1

  Bij ontvangst van een aanvraagdossier zal het Agentschap Innoveren en Ondernemen een uniek registratienummer toekennen aan het dossier. Dit registratienummer kan worden gebruikt voor de aanvraag van vrijstelling van registratierechten.

  Vervolgens wordt nagegaan of de aanvraag volledig is en beantwoordt aan de vormvereisten. Als de aanvraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten, brengt het Agentschap Innoveren en Ondernemen de indiener van de aanvraag daarvan op de hoogte.

  De indiener wordt in staat gesteld om het initiële aanvraagdossier aan te vullen, te wijzigen en/of te herformuleren binnen een termijn van 10 werkdagen na de datum van verzending van de brief door het Agentschap Innoveren & Ondernemen waarin vermeld wordt dat de vraag onvolledig is of niet beantwoordt aan de vormvereisten.

  De voorlopige afbakening van het projectgebied wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan alle eigenaars en houders van andere zakelijke rechten op projectgronden binnen het projectgebied die niet optreden als actor in het aanvraagdossier. Alle belanghebbenden kunnen tegen de voorlopige afbakening van het projectgebied bezwaar indienen bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of indien kennisgeving vereist is binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving.

 • 2

  De indieners zullen worden uitgenodigd om hun project voor te stellen aan de ambtelijke werkgroep.

  De Vlaams minister bevoegd voor Economie beslist over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de aanvragen, na advies door de Brownfieldcel. Bij de beoordeling van de dossiers kan de Vlaams minister bevoegd voor Economie, waar nodig, de aanvragen geheel of gedeeltelijk laten screenen door derden en extern advies in te winnen. Door een aanvraag in te dienen geeft de indiener toestemming om het volledige dossier te laten inkijken door derden, welke wel uitdrukkelijk gebonden zijn tot verdere geheimhouding. Bij onduidelijkheden in het dossier kan het Agentschap Innoveren en Ondernemen steeds bijkomende informatie opvragen.

  Na beoordeling van eventuele ingediende bezwaren beslist de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid.

 • 3

  De penvoerende actor wordt op de hoogte gesteld van de beslissing van de minister over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het dossier. Indien een aanvraag ontvankelijk en gegrond is, zal een door de Vlaamse Regering aangestelde onderhandelaar de onderhandelingen opstarten.

 • 4

  Leiden de onderhandelingen tot de totstandkoming van een ontwerpconvenant, dan organiseert de Vlaamse overheid ten minste één informatie- en inspraakvergadering over het ontwerpconvenant in de betrokken regio.

  Komen de betrokkenen niet tot een ontwerptekst van convenant tijdens de onderhandelingsfase, dan kunnen de onderhandelingen worden stopgezet.

 • 5

  Een definitief gesloten Brownfieldconvenant moet te allen tijde raadpleegbaar zijn op het gemeentehuis van de gemeente(n) waarbinnen het betrokken brownfieldproject wordt georganiseerd. Alle getekende convenanten zijn eveneens raadpleegbaar via deze website.

Inspraakvergaderingen

Indien de onderhandelingen leiden tot een ontwerp van brownfieldconvenant, wordt er minstens één inspraakvergadering georganiseerd. Deze vergadering is open voor alle geïnteresseerden.

Bij het definitieve afsluiten van het brownfieldconvenant wordt rekening gehouden met de relevante opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren die tijdens deze vergadering of vergaderingen worden geformuleerd. Ook doet het convenant geen afbreuk aan de rechten van derden om in het kader van vergunningsaanvragen gedurende de looptijd van het brownfieldproject bezwaren in te dienen.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail