Terug naar Voorwaarden

De Europese kmo-definitie

Hoe moet de kmo-definitie geïnterpreteerd worden?

Basiscriteria

Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.

Zelfstandigheid

In bepaalde gevallen moeten voor de berekening van deze criteria ook de gegevens van andere ondernemingen meegeteld worden (“consolidatie”).  Dit is het geval wanneer de onderneming geen zelfstandig bedrijf is.

Een bedrijf verliest zijn zelfstandigheid wanneer er een (of meer)“partneronderneming” of “verbonden onderneming” is (zijn).

Wat zijn partnerondernemingen?

Partnerondernemingen zijn ondernemingen waartussen een deelnemingsrelatie – direct of samen met een of meer verbonden vennootschappen – bestaat van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten.

Deze drempel van 25% geldt niet wanneer dat percentage in handen is van openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, personen die geregeld risicokapitaal beleggen of institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen, universiteiten of particuliere onderzoekscentra zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat deze individueel noch gezamenlijk als “verbonden onderneming”, zoals hierna bedoeld, worden beschouwd.

Een participatie- of risicokapitaalmaatschappij is een onderneming die specifiek als doelstelling heeft het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen en eventueel het al dan niet deelnemen aan het bestuur van die ondernemingen.

Wat zijn verbonden ondernemingen?

Verbonden ondernemingen zijn ondernemingen waartussen een deelnemingsrelatie – direct of via een andere onderneming – bestaat van meer dan 50% van het kapitaal of de stemrechten.

Wanneer ondernemingen met elkaar verbonden zijn via een natuurlijke persoon als meerderheidsaandeelhouder, wordt er geconsolideerd over die ondernemingen die zich één niveau hoger en lager in de verticale én horizontale integratieketen ten opzichte van de steunaanvragende onderneming bevinden.
 
Wanneer ondernemingen met elkaar verbonden zijn via een investeringsmaatschappij als meerderheidsaandeelhouder, wordt de consolidatiekring bepaald door de aard van de investeringsmaatschappij:

  • In het geval van een (semi)publieke investeerder zal er enkel geconsolideerd worden wanneer er een dominante invloed is in de RvB. Er is sprake van een dominante invloed wanneer de (semi)publieke investeerder de meerderheid levert van de leden van de RvB.
  • In het geval van een zuivere private investeerder (m.i.v. institutionele belegger) zal er enkel geconsolideerd worden wanneer de participatie strategisch van aard is. Een participatie is strategisch wanneer die wordt genomen uit verticale of horizontale integratieoverwegingen.
  • In het geval van een niet-zuivere private investeerder zal er steeds geconsolideerd worden. Een niet-zuivere private investeerder is een aandeelhouder met deels financiële en deels exploitatie-activiteiten.

Extra informatie

06/05/2003: Aanbeveling betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen

29/04/2005: Verkorte Nederlandstalige versie van de kmo-definitie

Voorbeeld van de toepassing van de consolidatieregels

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail