Vervolgstappen

Wat zijn de volgende stappen nadat het agentschap beslist mijn project te steunen?

 • 1

  Bij een positieve beslissing wordt een steunovereenkomst opgemaakt tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en de hoofdaanvrager: het bedrijf. Deze overeenkomst wordt mee ondertekend door de mandataris. De steunovereenkomst wordt pas opgesteld na ontvangst van een samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt tussen het bedrijf en de kennisinstelling, en mee ondertekend door de promotor.

  De werkgever, die zowel de kennisinstelling als het bedrijf kan zijn, zorgt voor de contractuele aspecten inzake tewerkstelling en voor verloning en vergoeding van de mandataris.

 • 2

  De omschrijving van het innovatiedoel vormt het uitgangspunt van de steunovereenkomst. Wijzigingen in de uitvoering binnen het innovatiedoel zijn mogelijk zonder aanpassing van de overeenkomst. Ten laatste na de uitvoering van het doctoraat is een verslag vereist met:

  • de geboekte wetenschappelijke vooruitgang
  • de uitvoering van het innovatiedoel met inbegrip van strategische toepassing
  • een valorisatieverslag
  • een financieel verslag
 • 3

  Ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de geboekte vooruitgang, waarbij ook de correcte besteding van het budget wordt opgevolgd. Hiertoe rapporteert men over de resultaten en de vooruitzichten voor latere toepassingen. Op basis van het tussentijds verslag kan beslist worden of de mandataris wordt uitgenodigd op een vraaggesprek met externe deskundigen. Wenst de kandidaat gedurende de uitvoering van een mandaat het innovatiedoel ingrijpend te wijzigen, dan moet hij dit tijdens de tussentijdse evaluatie voorleggen. Bij positief advies kan het mandaat verder gezet worden met een gewijzigd innovatiedoel. Er zal rekening gehouden worden met zowel de kwaliteit van de voorgestelde wijziging als met de haalbaarheid van het gewijzigd innovatiedoel in de resterende periode, met inbegrip van de kans op het behalen van het doctoraat.

 • 4

  De finaliteit van een Baekeland-mandaat is het behalen van een doctoraat. Voor een doctorandus is publiceren zeer belangrijk. Binnen een Baekeland-mandaat heeft de mandataris dan ook het recht op publicatie. De publicatie kan uitgesteld worden voor octrooiredenen, maar de mogelijkheid tot publiceren kan de mandataris niet ontzegd worden zonder gegronde reden.

 • 5

  Het agentschap kent het bedrijf projectmatige steun toe, uitbetaald in zesmaandelijkse voorschotten. Het eerste voorschot wordt uitbetaald na ontvangst van de ondertekende steunovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst. Later is de betaling door het agentschap afhankelijk van de correcte naleving van de afspraken.

  Het bedrijf is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de eventuele partners. De universitaire uitvoerder is contractueel een onderzoekspartner. Het bedrijf betaalt zijn totale factuur, die deel uitmaakt van de kosten waarop de steun berekend is en de subsidie toegekend werd.

  Op het einde van de projectuitvoering worden de reële kosten geverifieerd. In functie van de aanvaarde kosten en het toegepaste steunpercentage wordt de totale steun bepaald. Een eindschijf wordt uitbetaald, rekening houdend met de reeds betaalde voorschotten.

 • 6

  Bij de eindschijf wordt een bonus uitbetaald als het doctoraat wordt behaald binnen uiterlijk één jaar na het einde van de projectuitvoering onder de steunovereenkomst. Met deze bonus wil het agentschap zowel het bedrijf als de kandidaat motiveren het doctoraat tijdig te verdedigen.

  Deze bonus wordt voorzien door - na aanvaarding van de gemaakte kosten - 1% minder steun uit te betalen dan de maximaal aanvaardbare steun. De aanvaarde begroting wordt vastgelegd bij de eindverificatie en blijft ongewijzigd.

  Bij een steunregime van bijvoorbeeld 50% wordt bij de eindverificatie 49% uitbetaald. De resterende 1% wordt uitbetaald na het behalen van het doctoraat. Voor een mandaat met een voltijdse bezetting voor 4 jaar met een jaarlijkse personeelskost van 80.000 euro en een niet-personeelskost van 40.000 euro is de bonus goed voor 4.800 euro per mandaat.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail