Kunstwerk - Photo by Sebastien Gabriel on Unsplash

Baekeland-mandaten

Opgelet! Een gewijzigde procesflow indiening financieel eindverslag voor aanvragen innovatiesteun na 1 juli 2021 en een klimaatplan vanaf 1 oktober 2022
Terug naar Aanvraagprocedure

Baekeland-mandaten - oproep 2023B

De oproep voorjaar werd geopend 1 juni 2023. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 5 september 2023 om 12.00 uur.

Tijdschema voor indiening en evaluatie van de projectvoorstellen

Oproep 2023B Voorziene datum
Lanceren oproep juni 2023
Verkennende gesprekken (online)

donderdag 8 juni en
dinsdag 4 juli 2023 (schrijf in)

Deadline voor indiening dinsdag 5 september 2023 om 12.00 uur 's middags
Deadline voor indiening ondertekende afsprakennota (rond intellectuele eigendomsrechten) maandag 2 oktober 2023
Indicatieve periode voor mondelinge colleges met de mandataris tussen eind oktober en eind november 2023
Beslissing 14 december 2023

Een projectaanvraag voor een baekeland-mandaat wordt elektronisch ingediend. De aanvraagprocedure verloopt online. 

Er wordt in principe geen onderhoud van een adviseur voorzien met de aanvrager voorafgaand aan het expertencollege. Kandidaten krijgen half oktober een e-mail met de datum en het uur waarop ze in onze kantoren te Brussel verwacht worden voor een mondeling college.

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs. Deze bespreking duurt ongeveer 1 uur. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 8 juni en 4 juli 2023 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Kort daarna ontvang je een bevestiging met alle details. Vraag hier je gesprek aan!

 

Strikte toepassingen van de regels

Door de jaren heen werd het agentschap steeds flexibeler wat betreft ontbrekende of onvolledige bijlagen, laattijdige indiening van aanvullende documenten, allerhande administratieve rechtzettingen en wijzigingen na indiening, ... Om de efficiënte verwerking en de gelijkheid van behandeling van alle aanvragers te garanderen, zullen vanaf deze oproep de regels, zoals vermeld in de handleiding, en de deadlines, zoals vermeld op de website, strikt toegepast worden. Dit kan resulteren in de onontvankelijkheid van de aanvraag.

 

Contact

 

 

Adres
VLAIO

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail