beroepen uitgebeeld

Sectorspecifieke vergunningen

Sectorspecifieke vergunningen: T -> Z

Tabak 

Voor de verkoop van tabaksproducten heb je een vergunning nodig.  Neem hiervoor contact op met de FOD Financiën – dienst Douane & Accijnzen. Tabaksproducten mag je niet verkopen aan -16-jarigen en je mag er ook geen expliciete reclame voor maken.   

Meer inlichtingen

FOD Economie  
Algemene administratie van Douane en Accijnzen  
North Galaxiy – bus 37  
Koning Albert II-laan 33  
1030 Brussel 
website - e-mail

FOD Volksgezondheid  
Specifieke reglementering tabaksproducten 
website

Tachografen en taxameters (installateur of fabrikant van -)  

Snelheidsbegrenzers en tachografen moeten voldoen aan de technische eisen die door de Europese richtlijn werden bepaald.  Ze kunnen enkel geïnstalleerd worden door bedrijven/instanties die erkend zijn door de lidstaten.    

Meer inlichtingen

Tachografen 

FOD Mobiliteit en Vervoer   
Directie Certificatie en Inspectie  
Vooruitgangstraat 56   
1210 Brussel 
T 02 277 41 02 of 02 277 41 03  
website - e-mail

Taxameters  

FOD Economie  
Metrologie  
Vooruitgangstraat 50  
1210 Brussel 
T 0800 120 33  
website – e-mail

Tandarts  

Je ontvangt automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zodra je je diploma van de basisopleiding arts hebt behaald. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen.    

Je hebt een RIZIV-nummer nodig om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.  Wanneer het RIZIV van het stageplan door de FOD Volksgezondheid op de hoogte is gebracht, krijg je een uniek identificatienummer toe dat bestaat uit 11 cijfers.  

Meer inlichtingen

RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

contactformulier

Tatoeages en piercings  

Om het beroep van tatoeëerder of piercer uit te oefenen, moet je een opleiding van 20 uur rond hygiëneregels volgen. Als je op het einde van de opleiding slaagt voor het praktisch examen, kan je een erkenning verkrijgen. Het getuigschrift van de opleiding is een rechtsgeldig bewijs van erkenning door de FOD Volksgezondheid.   

Meer inlichtingen

FOD Volksgezondheid  
Eurostation II  
Victor Hortaplein, 40 bus 10  
1060 Brussel  
T 02 524 97 97  
website

Tehuis voor personen met een handicap  

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent, subsidieert en vergunt diensten die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap. Neem hiervoor contact op met het VAPH.  

Meer inlichtingen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)  
Dienst Erkenningen   
Sterrenkundelaan 30   
1210 Brussel   
T 02 225 84 11   
website – e-mail

Telecommunicatie (privébureaus) 

Een privébureau voor telecommunicatie is een voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten. Hiervoor zijn de sluitingsuren gelegen tussen 20 uur en 5 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt. Een gemeentelijk reglement kan ieder ontwerp van privébureau voor telecommunicatie onderwerpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. De criteria dienen verduidelijkt te worden in een gemeentelijk reglement.   

Meer inlichtingen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Contact Center – marktreglementering  
Vooruitgangstraat 50  
1210 Brussel  
T 0800 120 33 – F 0800 120 57 
website – e-mail

Traiteur  

Zie restaurant

Uitzendarbeid (interimkantoor)   

De verplichting om over een erkenning te beschikken geldt voor alle uitzendbureaus die uitzendactiviteiten willen verrichten in het Vlaamse Gewest. Het uitzendbureau moet een borgsom van 75.000 euro storten aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Eén derde van dit totaal (25.000 euro) moet je storten bij het indienen van de erkenningsaanvraag.  

Meer inlichtingen

Departement Werk en Sociale Economie  
Afdeling Juridische Dienst en Erkenningen    
Koning Albert II-laan 35 bus 20  
1030 Brussel  
T 02 553 08 59  
website – e-mail  

Zie ook bij Arbeidsbemiddeling

Vakantiewoning uitbaten  

Bovenop de basis- en algemene uitbatingsvoorwaarden, moet je voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om de benaming ‘vakantiewoning’ te mogen dragen. Hetzelfde geldt voor verwante termen zoals vakantiehuis, vakantieappartement of vakantievilla.   Ook voor verhuur via Airbnb moet je aan de vereisten voor de vakantiewoning voldoen.   

Meer inlichtingen

Toerisme Vlaanderen  
Grasmarkt 61  
1000 Brussel 
T 02 504 03 00 
website

Vastgoedmakelaar  

Wie vastgoedmakelaar wil worden (in hoofd- of bijberoep), moet een BIV-erkenning verkrijgen. Je moet over het vereiste diploma beschikken, een competentietest afleggen, een stage doorlopen en een bekwaamheidsproef afleggen vooraleer je je erkenning kan ontvangen. Neem contact op met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) voor alle informatie.  

Voor het beroep van vastgoedhandelaar is geen erkenning nodig. Een vastgoedhandelaar is iemand die op meer dan toevallige wijze in “eigen naam, voor eigen rekening” en met het oog op de doorverkoop onroerende goederen aankoopt.Het verschil met een vastgoedmakelaar zit in het feit dat deze laatste als tussenpersoon bemiddelt tussen kopers en verkopers met het oog op een overeenkomst tussen beiden, waar een vastgoedhandelaar zijn “eigen” onroerende goederen (al dan niet na renovatie) verkoopt. Ook een projectontwikkelaar of vastgoedpromotor is geen beschermde titel (een projectontwikkelaar of vastgoedpromotor is degene die vastgoedprojecten ontwikkelt, ze eventueel op eigen risico bouwt en verkoopt of laat verkopen). 

Meer inlichtingen

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)   
Luxemburgstraat 16 B   
1000 Brussel 
T 02 505 38 50  
website – e-mail

Verhuisfirma  

Zie rubriek vervoer

Verpleegkundige  

Verpleegkundigen kunnen een RIZIV-nummer krijgen door een aanvraag in te dienen bij het RIZIV, afdeling verpleegkundigen. Het RIZIV zal daarnaast het visum uitgereikt door de FOD Volksgezondheid controleren. Bij een studie aan de volgende onderwijsinstellingen, krijg je automatisch het visum opgestuurd. Indien dit niet het geval is, dan kan je je visum online aanvragen bij de FOD Volksgezondheid. Je hebt hiervoor je e-ID nodig en een kopie van je diploma of studieattest. Met een buitenlands diploma moet je je tot één van de gemeenschappen wenden: www.health.belgium.be/nl/e-services/visum-voor-een-buitenlands-diploma.   

Je hebt een RIZIV-nummer nodig om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen attesteren zodat de verzekering je patiënten kan terugbetalen.  

Meer inlichtingen

RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

contactformulier

Vervoer

a. Personenvervoer (vanaf 9 inzittenden + 1 bestuurder)

Hiervoor heb je een vergunning van de FOD Mobiliteit en Vervoer nodig.

FOD Mobiliteit en Vervoer
Wegvervoer 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
T 02 277 31 11
website

b. Personenvervoer (maximum 8 inzittenden + 1 bestuurder)

Duurt de rit (of de som van de verschillende ritten) minimum 3 uren, is deze bezoldigd en werd deze op voorhand afgesproken, dan wordt dit vervoer gecatalogeerd als een dienst voor het verhuren van een voertuig met bestuurder. Is de rit al dan niet op voorhand afgesproken en bezoldigd, dan spreken we over een taxidienst. Voor deze vormen van personenvervoer is de gemeentelijke overheid bevoegd. 

Sinds 1 januari 2020 is er slechts één generieke vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBP) nodig voor vier exploitatievormen: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi. Daarnaast moeten chauffeurs ook vanaf 1 juli 2020 verplicht de bestuurderspas op zak hebben. Hiervoor moeten chauffeurs onder meer hun kennis van het Nederlands aantonen en een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen. 

Meer inlichtingen

c. Goederenvervoer voor rekening van derden

Hiervoor is een vergunning bij de FOD Mobiliteit en Vervoer nodig.

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst Goederenvervoer over de weg
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
T 02 277 48 51
website – e-mail

d. Dierenvervoer

Voor elk commercieel transport moet je in het bezit zijn van:

e. Goederenvervoer per schip

Contacteer de FOD Mobiliteit en Vervoer.

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL
T 02 277 31 11
website – e-mail

f. Koerierdienst

Contacteer de FOD Mobiliteit en Vervoer

FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
T 02 277 31 11
website – e-mail

g. Luchtvervoer

Contacteer de FOD Mobiliteit en Vervoer.  

FOD Mobiliteit en Vervoer   
Luchtvaart   
Vooruitgangsstraat 56  
1210 Brussel  
T 02 277 43 59   
website – e-mail 

h. Luchthavenvervoer

Dit valt onder ‘diensten voor het verhuren van een voertuig met bestuurder’.  Voor deze vorm van personenvervoer is de gemeentelijke overheid bevoegd. Let op: vanaf 9 inzittenden + 1 bestuurder is een vergunning bij de FOD Mobiliteit en Vervoer nodig. 

i. Vervoer gevaarlijke stoffen

Meer info bij Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid

website

Verzekeringsonderneming  

Zie beleggingsadviseur

Voertuigen (fabrikant van)

De voertuigen moeten voldoen aan de gestelde technische en administratieve eisen. Voor het Vlaams Gewest gebeurt de homologatie of de goedkeuring door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.   

Meer inlichtingen 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken   
Cel Homologatie  
Koning Albert II laan 20 bus 2   
1000 Brussel   
T 02 553 72 57   
Website – E-mail

Voetverzorging   

Zie podoloog

Vuurwerk (verkoop van)

Als je vuurwerk verkoopt, moet je altijd in het bezit zijn van een opslagvergunning voor kleinhandelaar. Zonder deze administratieve vergunning mag je geen vuurwerk bezitten, opslaan of verkopen, zelfs niet in de kleinste hoeveelheden. De verkoop van vuurwerk door marktkramers op beurzen, markten en rommelmarkten is onwettig. Alleen wanneer je vergund bent voor het bezit en de opslag van vuurwerk, mag je vuurwerk in je winkel verkopen. Vuurwerk mag ook via internet of een catalogus verkocht worden, maar postorderverkoop is verboden. De koper moet zijn goederen in de winkel afhalen.

Meer inlichtingen

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T 0800 120 33
website

Wapenhandel  

Als wapenhandelaar heb je een erkenning nodig van de gouverneur die bevoegd is voor je vestigingsplaats. Je moet erkend zijn voor je start met je activiteiten als handelaar of tussenpersoon.  Eerst moet je slagen voor een examen en bewijzen dat je beroepsbekwaam bent. De Federale wapendienst organiseert dit examen 2 maal per jaar.  Minderjarigen, geïnterneerden of rechtspersonen die veroordeeld zijn kunnen niet erkend worden.  

Meer inlichtingen

FOD Justitie  
Federale Wapendienst  
Waterloolaan 115  
1000 Brussel 
T 02 542 65 11 
website – e-mail

Welness 

Wanneer je een welness wil uitbaten met een zwembad of whirlpool, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Zie voor meer informatie op onze webpagina algemene vergunningen. 

Zonnebankcentrum

Wanneer je een zonnebankcentrum wil starten, moet je voldoen aan de opgelegde veiligheidsvereisten die van kracht zijn sinds 1 januari 2019.

Meer inlichtingen

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T 0800 120 33
website

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: