beroepen uitgebeeld

Sectorspecifieke vergunningen

Sectorspecifieke vergunningen: A -> B

Aannemer van bouwwerken  

Wanneer je een overeenkomst gesloten hebt met een opdrachtgever , dan moet je de werken in onroerende staat zelf elektronisch aangeven bij de RSZ via de online dienst "aangifte van werken".  Op de website van de RSZ vind je de lijst met activiteiten die onder de meldingsplicht vallen.   

Belangrijk: De aangifte moet niet gebeuren voor:   

  • elke overeenkomst van minder dan € 5.000 (excl. btw) met maximum 1 onderaannemer  
  • elke overeenkomst van minder dan € 30.000 (excl. btw) zonder onderaannemers  

Meer inlichtingen 

Contact center RSZ
T 02 524 97 97
Contactformulier

Aannemer voor overheidsopdrachten 

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijg je een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie.  De voorwaarden betreffen vooral:  

  • de technische bekwaamheid 
  • de financiële draagkracht 
  • de professionele integriteit 

Meer inlichtingen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie  
Dienst Erkenning der Aannemers   
North Gate  
Koning Albert II-laan 16   
1000 Brussel 
T 02 277 94 08 - 02 277 78 93 - 02 277 79 63  
Website  - E-mail

Accountant 

Om de officiële titel van accountant en/of belastingconsulent te verkrijgen, moet je een stage van drie jaar bij het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB) met succes doorlopen. Om de stage te mogen aanvatten, moet je eerst slagen voor het toelatingsexamen. Hieraan kan je deelnemen mits het juiste diploma. Afhankelijk hiervan verkrijg je ook vrijstellingen. De toelatingsexamens verlopen digitaal via een elektronisch platform en de leerstof is wettelijk vastgelegd.  

Meer inlichtingen  

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)  
Renaissance Building  
Emile Jacqmainlaan 135/2  
1000 Brussel  
T 02 543 74 90  
Website - E-mail

Advocaat  

Om te starten als advocaat moet je een stagemeester en stageplaats zoeken, de eed afleggen en moet je je inschrijven op de lijst van stagiairs. Tijdens je stage van drie jaar ben je wel advocaat, maar zijn er wel extra verplichtingen waaraan je moet voldoen. Zo moet je een bijkomende beroepsopleiding volgen, examens afleggen en moet je een aantal uren ‘pro deo’ pleiten.   

Meer inlichtingen 

Orde van Vlaamse Balies   
Staatsbladsstraat 8  
1000 Brussel 
T 02 227 54 70   
Website – E-mail

Afvalstoffen: invoer en uitvoer 

Voor de uitvoer van bepaalde afvalstoffen uit het Vlaamse Gewest vraag je een kennisgevingsnummer aan bij OVAM via www.ovam.be/evoa-webloket. Voor de invoer van afvalstoffen in Vlaanderen moet voor het kennisgevingsdocument contact worden opgenomen met de bevoegde autoriteit in het land van verzending.   

Meer inlichtingen

OVAM   
Stationsstraat 110   
2800 MECHELEN   
T 015 284 284  
Website – E-mail

Alcoholische, gegiste of gedistilleerde dranken 

Voor productie, opslag, ontvangst en verzending moet je een vergunning aanvragen bij de cel vergunningen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (o.m. vergunning erkend entrepothouder).  

Voor de verkoop van alcohol via de detailhandel is een ‘handelaarsvergunning voor ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ nodig die je kan aanvragen bij de cel vergunningen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.  

Als je alcoholische dranken wil serveren in je horecazaak, dan heb je een ‘vergunning sterke dranken’ nodig die je kan aanvragen bij de gemeente.  Op basis van de ingediende aanvraag gaat de gemeente na of je horeca-uitbating voldoet aan de eisen inzake hygiëne (hygiëneattest) en of jij als uitbater geen strafrechtelijke veroordeling hebt opgelopen die als gevolg heeft dat jij geen horecazaak meer zou mogen uitbaten (moraliteitsattest). Je mag slechts alcohol/sterke dranken serveren en/of voorradig hebben in je zaak zodra je een positief bericht van je gemeente ontvangt en over de vergunning beschikt.   

Op de website van FOD Financiën kan je een brochure downloaden over de richtlijnen met betrekking tot alcohol en alcoholhoudende dranken en een andere brochure specifiek over bier brouwen

Meer inlichtingen

FOD Economie  
Algemene administratie van Douane en Accijnzen  
North Galaxy – bus 37  
Koning Albert II-laan 33  
1030 Brussel  
Website – E-mail

Apotheker  

Je ontvangt automatisch een visum van de FOD Volksgezondheid wanneer je je diploma hebt behaald. Daarnaast ben je verplicht je in te schrijven bij de Orde der Apothekers.    

Meer inlichtingen

Orde der Apothekers – Nationale Raad   
Henri Jasparlaan 94   
1060 Brussel 
T 02 537 42 67   
website – e-mail

Arbeidsbemiddeling  

Private arbeidsbemiddelaars zoals selectiebureaus, artiestenbureaus, outplacement, executive searchers, headhunters, sportmakelaars alsook websites en andere media die vacatures en cv’s verspreiden, hebben geen erkenning nodig voor het aanbieden van hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt. Uitzendkantoren hebben echter wel een erkenning nodig (zie verder in deze lijst onder ‘uitzendkantoren’).   

Er zijn wel een aantal verplichtingen die voor alle bureaus gelden. Deze verplichtingen beogen in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers, maar dienen eveneens om oneerlijke concurrentie in de sector te voorkomen en te bestrijden. Sportmakelaars hebben daarnaast wel een registratie nodig. Meer informatie vind je op  www.vlaanderen.be/bureaus-private-arbeidsbemiddeling/private-arbeidsbemiddelaar-worden en de website van beroepsvereniging Federgon.

Meer inlichtingen

Departement Werk en Sociale Economie   
Dienst Economische Migratie en regulering   
Koning Albert II-laan 35 bus 20   
1030 BRUSSEL   
T 02 553 08 59   
Website – e-mail

Architect  

Om architect te worden ben je verplicht om een stage van twee jaar te doorlopen bij een stagemeester. Dit kan pas na een academische opleiding die toegang geeft tot het beroep van architect. Je moet je ook verplicht inschrijven op de tabel van de Orde van Architecten. Om een geschikte stagemeester te zoeken kan je gebruik maken van het job- en stageplatform archijobs.be.   

Meer inlichtingen

Vlaamse Raad van de Orde van Architecten   
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis    
Havenlaan 86c bus 101  
1000 Brussel 
T 02 643 62 00  
Website – e-mail

Arts  

Je ontvangt automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid zodra je je diploma van de basisopleiding arts hebt behaald.  Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag te doen.  Daarnaast moet je ook ingeschreven zijn op een provinciale lijst van de Orde der artsen. Je hebt een RIZIV-nummer nodig om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering.  Wanneer het RIZIV van het stageplan door de FOD Volksgezondheid op de hoogte is gebracht, krijg je een uniek identificatienummer toe dat bestaat uit 11 cijfers.  

Meer inlichtingen

RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

contactformulier

Audicien 

Als audicien moet je beschikken over een diploma van een opleiding hoger onderwijs, zoals opgesomd in het Koninklijk Besluit van 4 juli 2004. Zo moet het leerprogramma minstens vakken bevatten zoals anatomie, taal- en spraakontwikkeling, commercieel en fiscaal recht en boekhouding. Het hebben van een RIZIV-nummer is noodzakelijk om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering. De aanvraag hiervan gebeurt bij het RIZIV. Om het nummer te kunnen krijgen, moet je eerst een erkenning als audicien krijgen die het Agentschap Zorg en Gezondheid aflevert, en ook een visum van de FOD Volksgezondheid.   

Meer inlichtingen 

RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

contactformulier

Autorijschool 

Je hebt een erkenning nodig om een rijschool te kunnen starten.  

Meer inlichtingen

FOD Mobiliteit en Vervoer  
Mobiliteit en Verkeersveiligheid   
Certificatie en Inspectie, Cel certificatie van de rijscholen  
Vooruitgangstraat 56   
1210 Brussel 
T 02 277 31 11  
website

Bandagist  

Je hebt een RIZIV-nummer nodig om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Je kan een RIZIV-nummer krijgen door een aanvraag in te dienen bij de erkenningsraad voor bandagisten ingesteld bij het RIZIV. 

Meer inlichtingen

RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel

contactformulier

Bed & Breakfast  

Om een Bed & Breakfast uit te baten, moet je voldoen aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden voor kamergebonden logies en aan de basisnormen voor logies. Bovenop deze voorwaarden moet je ook voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden om de benaming Bed & Breakfast te mogen gebruiken of andere verwante termen zoals B&B of gastenkamer.  Wanneer je enkel kamers met ontbijt aanbiedt, volstaat een registratie bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, maar als je ook andere maaltijden aanbiedt, dan moet je ook een toelating aanvragen.   

Meer inlichtingen

Toerisme Vlaanderen  
Grasmarkt 61  
1000 Brussel  
T 02 504 03 00  
website – e-mail

Bedrijfsrevisor  

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bepaalt enkele voorwaarden om toegang te verkrijgen tot het beroep ‘bedrijfsrevisor’.  Op www.ibr-ire.be vind je deze voorwaarden. Zo moet je een stage volgen en slagen voor de theoretische stage-examens.  

Meer inlichtingen

Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR)   
Emile Jacqmainlaan 135/1  
1000 Brussel 
T 02 512 51 36  
website -  e-mail 

Beenhouwer/spekslager  

Sinds 1 januari 2018 heb je geen machtiging beenhouwer-spekslager meer nodig in het Vlaamse Gewest. De vergunningsplicht is afgeschaft.

Belastingconsulent   

Om de officiële titel van belastingconsulent te verkrijgen, moet je een drie jaar durende stage bij het Instituut van Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) met succes doorlopen. De inschrijvingsprocedure kan je vinden op de website www.iec-ieab.be.  Je moet eerst slagen voor het toelatingsexamen. Via sommige studierichtingen krijg je hiervoor automatisch vrijstellingen.  

Meer inlichtingen

Instituut van Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)   
Emile Jacqmainlaan 135/2  
1000 Brussel  
T 02 543 74 90  
website – e-mail

Beleggingsadviseur (wisselkantoren, kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, verzekeringsmakelaars,…) 

De FSMA staat in voor het toezicht op een hele reeks actoren die financiële diensten verlenen, zoals wisselkantoren en bank- en verzekeringsondernemingen. Contacteer daarom de FSMA voor de verschillende erkenningsvoorwaarden en –procedures. De FSMA raadt vennootschappen die een vergunningsaanvraag willen indienen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies aan om een beroep te doen op een deskundige in financieel recht.  

Meer inlichtingen

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  
Congresstraat 12-14   
1000 Brussel 
T 02 220 52 11  
website – e-mail

Bemiddelaar  

Om het beroep van bemiddelaar uit te oefenen heb je een erkenning nodig van de Federale Bemiddelingscommissie.   

Meer inlichtingen

Federale Bemiddelingscommissie  
Simon Bolivarlaan, 30 (WTC III)  
1000 Brussel  
T 02 552 24 00  
F 02 552 24 10  
Website – e-mail 

Bewakings- en beveiligingsondernemingen 

Iedere onderneming of interne bewakingsdienst die bewakingsactiviteiten wenst te organiseren, moet voorafgaand een vergunning bekomen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dit geldt ook voor de onderneming die weliswaar geen bewakingsactiviteiten uitoefent, maar zich wel als dusdanig uitgeeft.  De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar, waarna ze voor gelijke termijnen kan worden vernieuwd.  

Meer inlichtingen

FOD Binnenlandse Zaken   
Directie Controle Private Veiligheid  
Waterloolaan 76  
1000 Brussel 
T 02 557 34 43  
website – e-mail

Boekhouder  

Je moet over een erkenning beschikken om het beroep van boekhouder als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uit te oefenen. Je draagt dan de titel van erkende boekhouder(-fiscalist). Deze erkenning moet je aanvragen bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Zo moet je eerst een stage volgen van minimum één jaar. Deze wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen.  

Meer inlichtingen

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)   
Legrandlaan 45  
1050 Brussel  
T 02 626 03 80  
website – e-mail

Boorbedrijven

Vanaf 1 januari 2017 mogen enkel nog erkende boorbedrijven grondwaterboringen uitvoeren. Een boorbedrijf moet dan een erkenning in het kader van VLAREL bezitten om het merendeel van de boorwerkzaamheden te mogen uitvoeren.

Meer inlichtingen

Vlaamse Milieumaatschappij
website - e-mail

Bouw   

Voor de uitoefening van de volgende beroepen moet je vanaf 1 januari 2019 geen specifiek diploma meer kunnen voorleggen:  ruwbouwactiviteiten, stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten, tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten, dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten, schrijnwerker of glazenmaker, algemene schrijnwerkersactiviteiten, eindafwerkingsactiviteiten, CV, klimaatregeling, gas en sanitair, elektrotechnische activiteiten, algemeen aannemer en installateur-frigorist. 

Wel moet je nog rekening houden met bepaalde federale voorschriften betreffende de kwaliteit in de bouwsector.

Brandertechnicus (stookolietechnicus)   

Om erkend te worden als brandertechnicus of stookolietechnicus moet je een opleiding volgen, voor de examens slagen en een retributie betalen. Als erkend brandertechnicus ben je ook verplicht om vijfjaarlijks een bijscholing te volgen en te slagen voor de bijhorende proef. Je kan vrij kiezen bij welke erkende instelling je de bijscholing wil volgen.  

Meer inlichtingen

Departement Omgeving  
Afdeling GOP – Team Erkenningen  
Koning Albert II laan 20 bus 8  
1000 Brussel 
T 02 553 79 97   
website - e-mail

Brood- en banketbakker  

Om brood- en banketbakker te worden, hoef je geen specifiek diploma meer voor te leggen sinds 1 januari 2018. Je zal wel een toelating moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.