Sectorspecifieke vergunningen: L -> S

Landmeter-experten  

Om de titel van landmeter-expert te krijgen, moet je je laten beëdigen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement waar je je vestigt en je inschrijven op de Federale lijst van Landmeters-experten.  

Meer inlichtingen

Koninklijke Federatie der Zelfstandige Landmeters-Experten   
Brusselsesteenweg 323 A bus 11   
1410 Waterloo 
T 02 644 94 69 
website – e-mail

Leasing of financieringshuur  

Wanneer je onroerende leasingactiviteiten verricht, moet je over een erkenning beschikken. Het aanvraagformulier is beschikbaar bij de FOD Economie, algemene Directie Economische Reglementering – Dienst Krediet & Schuldenlast.  

Meer inlichtingen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie   
Algemene Directie Economische Reglementering Dienst Krediet-Schuldenlast  
North Gate III   
Koning Albert II-laan 16   
1000 Brussel  
T 02 277 83 74  
website

Logopedisten  

Je moet een erkenning van de Vlaamse overheid aanvragen zodra je je diploma van logopedist behaald hebt (www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/paramedisch).  Na de erkenning ontvang je ook automatisch een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/logopedist).   

Als logopedist heb je een RIZIV-nummer nodig om de logopedieverstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering. De aanvraag gebeurt rechtstreeks bij het RIZIV (na erkenning van de uitoefening van het zorgberoep door het Agentschap Zorg en Gezondheid).  

Meer inlichtingen

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging  
Afdeling Logopedisten  
Guffenslaan 33  
3500 Hasselt  
T 02 739 74 79 (call center)  
website – e-mail

Luchthavenvervoer

(zie ook vervoer)  

Dit valt onder ‘diensten voor het verhuren van een voertuig met bestuurder’.  Voor deze vorm van personenvervoer is de gemeentelijke overheid bevoegd. Let op: vanaf 9 inzittenden + 1 bestuurder is een vergunning bij de FOD Mobiliteit en Vervoer nodig.

Maatwerkbedrijf 

Wil je je onderneming laten erkennen als een maatwerkbedrijf of een maatwerkafdeling, dan moet je hiervoor een erkenning aanvragen bij het departement werk en sociale economie.

Meer inlichtingen

Departement werk en sociale economie
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
T 02 553 06 22
websitee-mail

Masseur / masseuse   

Wettelijk gezien hoef je sinds 1 januari 2018 geen beroepskennis meer aan te tonen om te werken als masseur/masseuse. 

Nachtwinkel  

Nachtwinkels moeten gesloten zijn tussen 7 en 18 uur, behalve als een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.  Er zijn drie voorwaarden om een nachtwinkel te kunnen uitbaten:  

  1. De netto-verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150m²  
  2. Er mag geen andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend worden  
  3. Er moet op een duidelijke en permanente manier “nachtwinkel” vermeld staan  

Een gemeentelijk reglement kan altijd bepalen dat er voorafgaand een vergunning verleend moet worden door het college van burgemeester en schepenen. De criteria daarvoor moeten verduidelijkt worden in een gemeentelijk reglement.  

Meer inlichtingen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Contact Center – marktreglementering  
Vooruitgangstraat 50  
1210 Brussel  
T 0800 120 33 – F 0800 120 57  
Website – e-mail

Notaris 

Wie je starten als notaris, dan moet je onder andere een Belgisch diploma van licentiaat/master in het notariaat bezitten (5 jaar rechten + 1 jaar notariaat), een driejarige stage doorlopen en vervolgens slagen voor een schriftelijke en mondelinge proef.  
Voor meer informatie hierover en verdere regelgeving, contacteer de Federatie van het Belgisch Notariaat. 

Meer inlichtingen

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat  
Bergstraat 30/34  
1000 Brussel  
T 02 505 08 11 
website – e-mail

Opticien / optometrist

Je hebt als opticien een erkenningsnummer nodig voor de terugbetaling van de ziekteverzekering. Je kan een RIZIV-nummer krijgen na een beslissing van een erkenningsraad (ingesteld binnen het RIZIV).   Wanneer je bijvoorbeeld oogmetingen wil uitvoeren of lenzen aanpassen, dan moet je over een erkenning of derogatie en een visum van orthoptist-optometrist beschikken. 

Meer inlichtingen

RIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging  
Afdeling Opticiens  
Tervurenlaan 211  
1150 BRUSSEL  
T 02 739 74 79 (call center)  
Website – e-mail

Orthopedist  

De ziekteverzekering komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die je mag verlenen wanneer je een erkenningsnummer hebt van het RIZIV.  

Meer inlichtingen

RIZIV - Dienst voor Geneeskundige Verzorging  
Afdeling Orthopedisten  
Tervurenlaan 211  
1150 Brussel 
T 02 739 74 79 (call center)  
website – e-mail

Ouderenvoorziening (rusthuizen, serviceflats, dagverzorgingscentra,…)  

Zie gezins- en ouderenhulp

Podoloog  

Sinds 1 oktober 2016 moet je in het bezit zijn van een erkenning of een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie) om als podoloog te mogen werken.   Je hebt ook een RIZIV-nummer nodig om de verstrekkingen te kunnen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Deze aanvraag gebeurt rechtstreeks bij het RIZIV.   

Om te werken als voetverzorg(st)er of pedicure is er geen verplichting meer om je beroepskennis te bewijzen sinds 1 januari 2018.  

Meer inlichtingen

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 Brussel  
T 02 553 35 00  
website – e-mail

Privédetective   

Wie wil starten als privédetective moet bij de minister van Binnenlandse Zaken een vergunning bekomen. Daarnaast heb je ook een identificatiekaart nodig om je activiteiten uit te oefenen.  Let op, je mag ook pas publiciteit maken voor je activiteiten wanneer je effectief over de vergunning beschikt.   

Meer inlichtingen

FOD Binnenlandse Zaken  
Directie private veiligheid  
Waterloolaan 76   
1000 Brussel 
T 02 557 34 58  
website – e-mail

Psycholoog  

Wil je starten als psycholoog, dan moet je een erkenning aanvragen bij de psychologencommissie. De inschrijving is wettelijk verplicht. De titel van psycholoog is in België immers bij wet beschermd, om ze te mogen dragen moet je beschikken over een diploma ‘Master in de psychologie’.  

Meer inlichtingen

Psychologencommissie   
Kunstlaan 3  
1210 Brussel  
T 02 503 29 39  
website – e-mail

Reisorganisator / reisbureau 

Als je pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten verkoopt, dan moet je bepaalde wettelijke verplichtingen respecteren.  

De wet van 21 november 2017 bepaalt de rechten en de plichten van de reiziger, de organisator, de doorverkoper en de professioneel die een gekoppeld reisarrangement aanbiedt.  De wet is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op of na 1 juli 2018. Contracten gesloten vóór 1 juli 2018 blijven onderworpen aan de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.  

Meer inlichtingen

FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie  
Contact Center  
T 0800 120 33  
website  

Consumenten kunnen terecht bij de Geschillencommissie Reizen

Restaurant  

Bij de uitbating van een restaurant of als traiteur heb je vaak een combinatie van verschillende vergunningen nodig. Je moet bijvoorbeeld een toelating van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid hebben wanneer je maaltijden serveert. Serveer je bij je eten ook sterke dranken, dan heb je ook een vergunning sterke dranken nodig en een moraliteitsattest.  

Een volledig overzicht van welke vergunningen je mogelijk nodig hebt, kan je vinden op  https://www.guidea.be/Vergunningen-attesten

Wanneer je catering en/of restaurantdiensten biedt, moet je gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem indien de jaaromzet, exclusief btw, meer dan 25.000 euro bedraagt. Voor de berekening van deze drempel wordt de omzet op dranken niet meegerekend.  Meer informatie vind je op de website van de FOD Financiën

Schoonheidsspecialiste / Permanente make-up

Wanneer je als schoonheidsspecialiste permanente make-up aanbrengt, moet je je registreren bij de FOD Volksgezondheid. De activiteit wordt gelijkgesteld met een tatoeage. Daarom is de registratie, net zoals bij de tatoeëerders, noodzakelijk.  

Meer inlichtingen

FOD Volksgezondheid  
Eurostation II  
Victor Hortaplein, 40 bus 10  
1060 Brussel  
T 02 524.97.97  
website

Slager-groothandelaar / Beenhouwer spekslager  

Voor de uitoefening van het beroep moet je geen specifiek diploma meer kunnen voorleggen sinds 1 januari 2018. Je zal wel een toelating moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.