Nog te vervangen

Verplichtingen na de start

Voer een heldere boekhouding

Het voeren van een boekhouding is een wettelijke verplichting. De boekhouding geeft jou bovendien de mogelijkheid je onderneming op een gezonde manier te leiden. Het geeft je een realistisch zicht op de financiële situatie. Een externe boekhouder kan je daarbij helpen.

De omvang en de aard van de onderneming bepalen welke boekhouding je moet voeren.

Vereenvoudigde boekhouding

Kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Dat zijn eenmanszaken of vennootschappen met een jaaromzet kleiner dan € 500.000 (excl. btw).

Volgende sectoren zijn uitgesloten: verzekeringen, kredietverrichtingen, beleggingen en beursverrichtingen.

De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit het bijhouden van:

 • een financieel dagboek dat je kan splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld. Het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening;
 • een aankoopboek met de facturen en creditnota’s van je leveranciers;
 • een verkoopboek met de facturen en creditnota’s aan je klanten;
 • een inventarisboek die een beschrijving en waardering van de voorraad omvat.

Volledige of dubbele boekhouding

Een dubbele boekhouding geeft een gedetailleerd beeld van de financiële situatie van je onderneming. Je kan deze boekhouding als een echt beleidsinstrument gebruiken.
 De ondernemingen die geen vereenvoudigde boekhouding mogen voeren, moeten een dubbele boekhouding voeren.

Een dubbele boekhouding houdt deze verplichtingen in:

 • een aangepast genormaliseerd rekeningstelsel (= boekhoudplan) volgen,
 • een model hiervan op de zetel van de onderneming bewaren,
 • een aankoop-, verkoop- en financieel (bank- en kas-) dagboek en een voldoende gedetailleerde inventaris bijhouden,
 • het opstellen van een jaarrekening; de jaarrekening omvat:
  • de balans waarin alle bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming zijn opgenomen,
  • de resultatenrekening waarin de kosten en opbrengsten van het boekjaar zijn verwerkt,
  • de toelichting waarin alle rechten en plichten, bijkomende inlichtingen en gehanteerde waarderingsregels opgenomen zijn,
  • de sociale balans waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal tewerkgestelde personen, van de personeelsbewegingen, van de maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling en van de initiatieven om medewerkers op te leiden;
 • de jaarrekening van de vennootschap neerleggen bij de Nationale Bank van België binnen 30 dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Jaarrekeningen volgens een verkort schema of het volledig schema?

Kmo’s mogen een jaarrekening opstellen volgens een verkort schema (of volgens een microschema, als ze voldoen aan de criteria van microvennootschap).
 Grote ondernemingen moeten werken volgens het volledig schema. Daarnaast moeten zij een jaarverslag opstellen waarin de bestuurders rekenschap geven van hun beleid.

Vanaf wanneer spreken we van een grote onderneming?


Grote ondernemingen zijn ondernemingen die beursgenoteerd zijn ofwel twee of drie van de volgende criteria overschrijden:

 • jaargemiddelde van 50 werknemers,
 • jaaromzet excl. btw van € 9.000.000,
 • balanstotaal van € 4.500.000
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: