Btw of belasting op de toegevoegde waarde

De btw of de belasting op de toegevoegde waarde is een belasting op het verbruik.
Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. De eindverbruiker draagt deze belasting. Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%.

De btw die jij als ondernemer betaalt voor bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen mag je aftrekken.

Het saldo van de betaalde en de ontvangen btw stort je door aan de fiscus.

Ben je btw-plichtig?

Meld je dan met je ondernemingsnummer aan bij de btw-administratie van jouw regio. Je kan dit tegen betaling door het ondernemingsloket laten doen.

Sommige activiteiten zijn vrijgesteld van btw-plicht (bv. bepaalde socio-culturele activiteiten, financiële verrichtingen, handelingen in de medische sector). Voor de volledige oplijsting zie artikel 44 van het Btw-Wetboek.

Er zijn verschillende btw-stelsels. Je kan aan het bestuur van de btw vragen om over te gaan van het ene aangiftestelsel naar het andere. Als het wordt toegestaan, gaat het in op 1 januari van het jaar na de aanvraag.

Het gewone of normale btw-stelstel

De verplichtingen in het gewone of normale btw-stelsel zijn:

 • uitschrijven van een factuur bij levering van producten of diensten. Er is meestal geen factuur vereist bij levering aan particulieren voor hun privégebruik. Je moet deze verrichting dan wel opnemen in het dagontvangstenboek;
 • maandelijks aangifte van alle verrichtingen. Als je jaaromzet, exclusief btw, minder dan € 2.500.000 bedraagt, kan je kwartaalaangiftes doen;
 • bijhouden van een boek voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagontvangstenboek;
 • jaarlijks indienen van een btw-listing; 
 • bij de aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit van je onderneming moet je aangifte doen.

Het forfaitaire btw-stelsel

Met een aantal sectoren en beroepen heeft de btw-administratie een akkoord gesloten om de omzet forfaitair te belasten. De omzet van deze btw-plichtigen wordt forfaitair berekend op basis van hun aankopen of hun uurtarieven.

Welke voorwaarden zijn er voor het forfaitaire btw-stelsel?

 • de jaaromzet, exclusief btw, mag niet hoger zijn dan € 750.000,
 • het zijn fysieke personen, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen of bvba’s,
 • minstens 3/4 van de omzet komt uit handelingen waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te schrijven,
 • tot een toegelaten sector of beroep behoren 

Toegelaten sectoren/beroepen forfaitair btw-stelsel).

 • apotheker,
 • bakker en banketbakker,
 • boekhandelaar,
 • caféhouder,
 • kleinhandelaar in vis,
 • kleinhandelaar in zuivelproducten,
 • kleinhandelaar in schoenen,
 • kleinhandelaar in tabaksfabrikaten,
 • kleinhandelaar in textielwaren,
 • kleinhandelaar in wild en gevogelte,
 • kleinhandelaar in levensmiddelen,
 • drogist,
 • foorkramer,
 • frituurexploitant,
 • geneesheer met geneesmiddelendepot,
 • handelaar in ijzerwaren,
 • kapper,
 • krantenverkoper,
 • schoenhersteller,
 • slager,
 • verkoper van consumptie-ijs,
 • visventer. 

Welke verplichtingen heeft het forfaitaire btw-stelsel?

 • je moet geen dagontvangstenboek bijhouden;
 • kwartaalaangiftes, aangevuld met een rekenblad waarop de forfaitaire btw wordt berekend. De btw die je aan leveranciers betaalde, kan je daarvan aftrekken;
 • jaarlijks een btw-listing indienen.

Btw voor kleine ondernemingen - vrijstellingsregeling

Kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van (bijna) alle btw-formaliteiten behalve als ze kiezen voor de gewone of forfaitaire regeling.

Wanneer ben je voor de btw-wetgeving een kleine onderneming?

Als je jaaromzet minder is dan € 25.000 (exclusief btw). 
Sommige handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling (o.a. uitvoeren van werken in onroerende staat).

Welke gevolgen en verplichtingen heeft de vrijstellingsregeling?

Om de jaaromzet vast te stellen, moet je een vereenvoudigde boekhouding voeren. De dagontvangsten schrijf je in een dagontvangstenboek. De inkomende en uitgaande facturen moet je nummeren en in volgorde bewaren.

Een kleine onderneming:

 • moet een btw-nummer aanvragen,
 • mag geen btw aanrekenen,
 • moet geen btw-aangiftes doen,
 • mag geen btw aftrekken voor beroepsaankopen, -kosten en -investeringen,
 • moet op de uitgereikte facturen vermelden ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - btw niet toepasselijk’,
 • moet een jaarlijkse listing indienen.

Elektronische aangifte

Alle zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen kunnen hun periodieke aangifte elektronisch indienen. De elektronische btw-aangifte verloopt via Intervat, een e-service toepassing van de FOD Financiën. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze niet over de nodige computerinfrastructuur beschikken.

Via MyMinfin Pro heeft iedere btw-plichtige een zicht op zijn btw-rekening-courant met zijn kredieten en betalingen bijgewerkt tot op de dag van consultatie.

Meer info

Federale Overheidsdienst Financiën - Contactcenter: 02 572 57 57

Website: financien.belgium.be