Betaal belastingen

Jaarlijks moet je een belasting op het belastbaar inkomen betalen. Een eenmanszaak valt onder de personenbelasting, een vennootschap onder de vennootschapsbelasting. 

Tarieven voor de personenbelasting, aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

 • op de schijf van het belastbaar inkomen tussen 0,01 tot 11.070 euro betaal je 25% belastingen
 • op de schijf van 11.070 tot 12.720 euro betaal je 30%
 • op de schijf van 12.720 tot 21.190 euro is dat 40%
 • op de schijf van 21.190 tot 38.830 euro is dat 45%
 • op alle belastbare inkomsten vanaf 38.830 euro betaal je 50%

Voorbeeld

Stel dat je belastbaar inkomen € 19.720 bedraagt.
 Dan betaal je:

 • op de inkomsten in de laagste schijf 25%, dus 25% op €11.070,

 • op de inkomsten in de tweede schijf 30% dus 30% op (€12.720 - €11.070)

 • en 40 % op de resterende inkomsten in de derde schijf of 40% op (€19.720 - €12.720).

Je moet ook rekening houden met de belastingvrije basissom van € 7.270 (of eigenlijk 25% van dat bedrag, namelijk het percentage uit de laagste belastingsschijf).
 Daarnaast zijn er nog de gemeente- en agglomeratiebelasting en de aanvullende crisisbelasting van 3 opcentiemen.

Als startende ondernemer moet je voor je eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen.

Meer info: www.belgium.be/nl/belastingen

Tarieven vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

De normale aanslagvoet bedraagt 33%. De totale belastingsdruk komt op 33,99% (inclusief de aanvullende crisisbelasting van 3 opcentiemen).

Vennootschappen kunnen een verlaagd tarief toepassen als:

 • het belastbaar inkomen maximaal € 322.500 bedraagt in het vorige boekjaar;
 • de aandelen van de vennootschap die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen voor minstens 50% in handen van natuurlijke personen zijn;
 • de dividenduitkering niet hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar;
 • de vennootschap aan tenminste één van haar bestuurders of werkende vennoten een bezoldiging van minstens € 36.000 toekent. Is het belastbaar inkomen lager dan € 36.000, dan dient de bezoldiging aan één bedrijfsleider minstens het belastbaar resultaat te bedragen;
 • de onderneming mag geen deel uitmaken van een groep waarin een coördinatiecentrum zit.

Het verlaagde tarief bedraagt:

 • op de schijf van 0,01 tot en met 25.000 euro is dat 24,25% (24,98% inclusief aanvullende crisisbijdragen),
 • op de schijf van 25.000,01 tot en met 90.000 euro is dat 31% (31,93% inclusief aanvullende crisisbijdragen),
 • op de schijf van 90.000,01 tot en met 322.500 euro is dat 34,5% (35,54% inclusief aanvullende crisisbijdragen),

Meer info: www.belgium.be/nl/belastingen

Voorafbetalingen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Doe je dit niet, rekent de fiscus belastingvermeerderingen aan. De stortingen moeten de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer dekken.
 De vervaldata zijn: +/- 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Start je voor het eerst een zelfstandige activiteit? Dan ben je voor 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent.

Ook nieuw opgerichte kleine vennootschappen zijn gedurende hun eerste 3 boekjaren geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Meer info: Federale Overheidsdienst Financiën: Voorafbetalingen voor zelfstandigen en vennootschappen

Aanvullende belastingen

Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing,...) betalen. De provinciebelastingen verschillen per provincie.

Meer info: de dienst belastingen van jouw provincie.