Nog te vervangen

Verplichtingen na de start

Als zelfstandige betaal je belasting op je inkomen

Jaarlijks moet je een belasting op het belastbaar inkomen betalen. Een eenmanszaak valt onder de personenbelasting, een vennootschap onder de vennootschapsbelasting. 

Tarieven voor de personenbelasting, aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)

 • op de schijf van het belastbaar inkomen tussen € 0,01 tot € 13.870 betaal je 25% belastingen
 • op de schijf van € 13.870 tot € 24.480 betaal je 40%
 • op de schijf van € 24.480 tot € 42.370 is dat 45%
 • op alle belastbare inkomsten vanaf € 42.370 betaal je 50%

Voorbeeld

Stel dat je belastbaar inkomen € 26.000 bedraagt. Dan betaal je:

 • op de inkomsten in de laagste schijf 25%, dus 25% op € 13.870
 • op de inkomsten in de tweede schijf 40% dus 40% op (€ 24.480 - € 13.870)
 • en 45 % op de resterende inkomsten in de derde schijf of 45% op (€ 26.000 - € 24.480)

Je moet ook rekening houden met de belastingvrije basissom van € 9.270. De belasting op de eerste schijf is dus 25% op (€ 13.870 - € 9.270).  Daarnaast zijn er nog de gemeente- en provinciebelasting.

Als startende ondernemer moet je voor je eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen.

Meer info: www.belgium.be/nl/belastingen

Tarieven vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020)

Het tarief bedraagt 25 % (vanaf het aanslagjaar 2021 en voor het belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2020 begint).

Het verlaagd vast tarief kunnen kmo-vennootschappen toepassen indien ze niet behoren tot een van de volgende categorieën:

 • grote vennootschappen
 • kleine vennootschappen die geen minimale bedrijfsleidersbezoldiging uitkeren
 • dochtervennootschappen
 • beleggingsvennootschappen
 • financiële vennootschappen

Dit tarief geldt enkel op de eerste schijf van € 100.000 winst.

Meer info: www.belgium.be/nl/belastingen

Voorafbetalingen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Doe je dit niet, rekent de fiscus belastingvermeerderingen aan. De stortingen moeten de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer dekken.
 De vervaldata zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december.

Start je voor het eerst een zelfstandige activiteit? Dan ben je voor 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat je de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent.

Ook nieuw opgerichte kleine vennootschappen zijn gedurende hun eerste 3 boekjaren geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Meer info: Federale Overheidsdienst Financiën: Voorafbetalingen voor zelfstandigen en vennootschappen

Aanvullende belastingen

Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting,...) betalen. De provinciebelastingen verschillen per provincie.

Meer info: de dienst belastingen van jouw provincie.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: