Sociale zekerheid bij ondernemers

In tegenstelling tot een werknemer moet je als zelfstandig ondernemer zelf je sociale zekerheid in orde brengen. Elke zelfstandige, bestuurder, werkende vennoot, zaakvoerder (behalve bij een onbezoldigd mandaat), … moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De aansluiting kan ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en moet ten laatste bij de start. De aansluiting houdt in dat je onder het sociaal-fiscale statuut van een zelfstandige valt.

Welke sociaal-fiscale statuten bestaan er?

Een sociaal-fiscale statuut houdt bepaalde sociale zekerheidsrechten en plichten in. Deze rechten en plichten verschillen naargelang het statuut. Er zijn verschillende statuten:

 • hoofdberoep
 • bijberoep
 • student-zelfstandige
 • weduwen(aars) en gehuwden
 • meewerkende echtgenoten
 • gepensioneerden

Heb je buiten je zelfstandige activiteit geen ander loon of uitkering? Dan zal je onder het statuut van zelfstandige in hoofdberoep vallen.

Ben je naast ondernemer ook nog werknemer of uitkeringsgerechtigd werkloze? Dan kan je als zelfstandige in bijberoep opstarten, als je aan de voorwaarden voldoet.

Ben je student en wil je ondernemen? Dan kan je onder het statuut van student-zelfstandige vallen. Bekijk of je aan de voorwaarden voldoet vóór je opstart.

Wil je een beperkte zelfstandige activiteit opstarten en moet je door je professionele situatie aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep (bijvoorbeeld omdat je geen beroep hebt), dan kan je mogelijks gebruik maken van de regeling 'artikel 37' als je netto belastbaar jaarinkomen onder de 7.253,83 euro blijft.  Let op, je moet wel aan bijkomende voorwaarden voldoen om van deze regeling te genieten (onder andere afgeleide sociale rechten genieten). Neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds om na te gaan of je in aanmerking komt. 

De andere statuten (weduwen(aars) en gehuwden, meewerkende echtgenoten en gepensioneerden) zijn zeer specifiek. Voor meer info verwijzen we naar de sociale verzekeringsfondsen.

Welke plichten ontstaan als gevolg van het sociaal-fiscale statuut van de zelfstandige?

Je moet elk kwartaal sociale bijdragen betalen en dit altijd voor het hele kwartaal. Bij een opstart midden in het kwartaal, worden je bijdragen toch vanaf het begin van het kwartaal berekend.

De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf 1/1/2020 (refertejaar 2017) voor een hoofdberoep (berekend op een inkomen van € 13.993,78) € 717,18.

Sommige categorieën zelfstandigen kunnen - onder bepaalde voorwaarden - een vermindering of vrijstelling van de sociale bijdragen krijgen:

 • student-zelfstandigen
 • zelfstandigen in bijberoep
 • helpers
 • gehuwde personen (die via de beroepsactiviteit van hun partner volwaardig beschermd zijn in de sociale zekerheid)
 • weduwen(aars) met recht op overlevingspensioen

Ook zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling doen.

Tip: op de websites van de sociale verzekeringsfondsen kan je berekenen hoeveel sociale bijdragen jij zal moeten betalen.

Welke sociale rechten geniet de zelfstandige in hoofdberoep?

 • Je hebt recht op gezinsbijslag voor de kinderen die deel uitmaken van je gezin
  • kraamgeld
  • adoptiepremie
  • gewone kinderbijslag, eventueel verhoogd met bijkomende bijslagen (mindervalide kinderen, …)
 • Je hebt recht op tussenkomst bij ziekte en invaliditeit, geboorte- en adoptieverlof:
  • geneeskundige verzorging. Alle zelfstandigen zijn verzekerd tegen grote én kleine risico’s.
  • arbeidsongeschiktheid. Je hebt recht op uitkeringen die verschillen naargelang de periode van arbeidsongeschiktheid.
  • geboorteverlof. Jonge moeders hebben recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling. Je hebt recht op 12 weken moederschapsverlof (13 weken bij meerlingen) en een moederschapsuitkering. Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden, recht hebben op een geboorteverlof van maximum 10 dagen.
  • adoptieverlof. Je hebt recht op adoptieverlof. Tijdens je adoptieverlof mag je geen zelfstandige activiteit uitoefenen. Sinds januari 2019 is de duur van het adoptieverlof niet langer afhankelijk van de leeftijd van het kind. Per adoptieouder bedraagt het adoptieverlof 6 weken.
 • Je hebt recht op pensioen. Als zelfstandige heb je recht op een rustpensioen. In geval van overlijden kan de overlevende echtgenoot of echtgenote aanspraak maken op een overlevingspensioen.
 • Je hebt recht op mantelzorg. Je hebt als zelfstandige het recht om, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk je beroepsactiviteit te onderbreken (minstens vier opeenvolgende weken) en hierbij maandelijks een uitkering te ontvangen van je sociaal verzekeringsfonds. De vormen van zorg die in aanmerking komen, zijn zorg voor een ernstig zieke, palliatieve zorgen en zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 25 jaar.
 • Je hebt een overbruggingsrecht: Dit recht biedt een vervangingsinkomen aan zelfstandigen die hun activiteit moeten stoppen. De uitkering heet overbruggingsrecht maar staat ook nog gekend als faillissementsverzekering, soms ook als stopzettingsverzekering.  Voorwaarden:
  • faillissement
  • collectieve schuldenregeling
  • brand, vernieling door derden, natuurramp, beroepsallergie
  • stopzetting om economische redenen     

Opgelet: je hebt geen recht op uitkeringen (pensioen, kinderbijslag, ...) voor het kwartaal waarvoor je geen of verminderde sociale bijdragen betaalt. Afgeleide rechten zijn wel mogelijk.

Het sociaal-fiscale statuut van de zelfstandige biedt minder bescherming op het vlak van ziekte en pensioen dan het werknemersstatuut. Je kan je altijd bijkomend verzekeren.

Meer info

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): www.rsvz.be

De sociale bijdragen in 2020

Je kan voor je aansluiting en met al je vragen over het statuut terecht bij: