Share deal: overname van aandelen van de vennootschap

De overname van aandelen wijzigt niets aan de identiteit van de vennootschap/rechtspersoon, noch aan het vennootschapsvermogen. Je neemt de volledige of een deel van de vennootschap/rechtspersoon over. Ten aanzien van derden zijn er daarom geen veranderingen vermits bestaande schuldvorderingen, schulden en contracten in principe gewoon blijven doorlopen. Uiteraard moet rekening gehouden worden met bepaalde clausules in contracten en met overdrachtsbeperkingen eigen aan de soort vennootschap of in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomsten voorzien.

Het is dan ook van belang, niet alleen de voorgelegde cijfers te controleren, maar ook na te gaan of geen enkele schuld over het hoofd werd gezien (belastingschuld, schulden bij btw of rsz of andere). Je moet ook nagaan of de contracten, vergunningen, … ten aanzien van de vennootschap zijn opgemaakt en geen clausule “change of control” voorziet waardoor de overdracht enkel kan plaatsvinden met goedkeuring van de medecontractant.

Ken het over te nemen bedrijf!

Alvorens een onderneming over te nemen is het noodzakelijk te weten waarvoor je precies de overnameprijs betaalt. De overname van een onderneming betekent immers een belangrijke investering. Met de overnamescan en de due diligence krijg je heel wat informatie over het over te nemen bedrijf. In onze brochure “Je onderneming klaar voor de overdracht” komen de overnamescan en de due diligence aan bod. Deze brochure is opgevat vanuit het oogpunt van de verkoper maar is ook voor potentiële kopers interessant.

Via de overnamescan.be krijg je belangrijke informatie en inzichten over het over te nemen bedrijf in zeven domeinen:

  • de situatie van de huidige ondernemer
  • het bestuur en leiderschap van de onderneming
  • strategie en beleid
  • financieel
  • economie en markt
  • fiscaal juridische aspecten
  • potentiële opvolgers/overnemers

Deze scan werd ontwikkeld door Groep Claesen. Je kan ermee nagaan in welke mate een onderneming klaar is voor overname.

Een due diligence helpt je om tot een juiste inschatting van risico’s en kansen van het over te nemen bedrijf te komen en zo de juiste overnameprijs te kunnen schatten. Het due diligence-onderzoek is in de loop der tijden geëvalueerd van voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar een steeds meer op de succesfactoren van het bedrijf gerichte bedrijfsdoorlichting waarbij het toekomstig potentieel een belangrijke rol speelt.

 

Voor- en nadelen

Bij een overname van aandelen van de vennootschap zijn de voordelen eerder voor de verkoper (meerwaarde op verkoop van aandelen zijn niet belast) en de nadelen eerder voor de overnemer (aankoop aandelen zijn niet afschrijfbaar)

 
Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: