bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Door de coronacrisis komen heel wat ondernemers tijdelijk in financiële moeilijkheden. De fiscus biedt de mogelijkheid om een aantal fiscale verplichtingen uit te stellen:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Als ondernemer kan je een afbetalingsplan voor bepaalde fiscale schulden aanvragen tot 30 juni 2021 indien je door de coronacrisis betaalmoeilijkheden hebt. Dit wordt verlengd tot 30 september 2021. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen door de coronacrisis zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Verminderingen van werkgeversbijdragen

Bepaalde zwaar getroffen werkgevers kunnen in 2021 nog steeds rekenen op verminderingen van de werkgeversbijdragen. Meer info over deze RSZ-steunmaatregelen.

Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen? Je kan bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor de eerste en tweede kwartaal van 2021. Lees meer over het afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep met moeilijkheden door het coronavirus? Je kan een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de eerste twee kwartalen van 2021. We houden je op de hoogte van een eventuele verlenging van deze maatregel. Meer info over het uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Vermindering van voorlopige bijdragen 

Je kan als zelfstandigen die moeilijkheden ondervindt door het coronavirus, een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als de geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan bepaalde wettelijke drempels. Meer info over deze vermindering van voorlopige bijdragen.

Loonkosten

Bij ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ervaren, kunnen de loonkosten zwaar doorwegen. Via onderstaande maatregelen kan je ook deze kost tijdelijk verminderen:

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Dit wordt verlengd tot 30 september 2021. 

De werknemers genieten van een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. 

Moet je als werknemer een kind opvangen ten gevolge van de (gedeeltelijke) sluiting van de school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten, dan kan je ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook als het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken kan hiervan worden gebruik gemaakt.

Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vind je in de Subsidiedatabank.

Lopende financieringsschulden

Wanneer door de coronacrisis jouw inkomsten tijdelijk zijn teruggelopen, is het moeilijk om afbetalingen van lopende leningen vlot af te lossen. Ook hier kan je uitstel van terugbetaling aanvragen:

Betalingsuitstel kapitaalaflossingen

Heb je door de crisis problemen om je bestaande ondernemingskredieten, zoals kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten, af te lossen? In de eerste coronagolf kon je maximaal 6 maanden betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen aanvragen bij je bank voor 20 september 2020. De financiële sector voorziet ook in 2021 een betalingsuitstel aan bedrijven. Ondernemingen kunnen opnieuw een betalingsuitstel van kapitaal aanvragen voor hun ondernemingskredieten (toegekend voor 1 april 2020) tot uiterlijk 30 juni 2021 (werd verlengd). Het betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag in totaal echter maximaal 9 maanden bedragen. Wie deze maximum limiet van 9 maanden heeft overschreden kan eveneens een betalingsuitstel vragen tot 30 juni 2021 op voorwaarde dat je aan de bijkomende voorwaarden van een "financieel gezonde" onderneming voldoet. 

Hier lees je meer over dit nieuw akkoord met de financiële sector.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je bij VLAIO een lening aanvragen voor de betaling van maximum 4 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. Aanvragen kan tot 1 juli 2021. Lees meer over de aanpassingen van de handelshuurlening.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

Om de huurders aan te moedigen tot kwijtschelding van jouw huur heeft de Federale Regering een fiscaal voordeel uitgewerkt voor verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik. De belastingvermindering bedraagt 30% van de kwijtgescholden huur. De maatregel is geldig voor de maanden maart, april en mei 2021. Ook voor de maanden juni, juli en september wordt deze maatregel voorzien. Lees meer over het Belastingvoordeel kwijtschelding huur.

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Verzekeringen 

Uitstel betaling verzekeringspremies 

De verzekeringssector blijft solidair met de bedrijven in de zwaar getroffen sectoren. Daarom wordt er momenteel in overleg met de Federale minister van Economie en Werk een protocol uitgewerkt ten voordele van ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling bekomen van hun verzekeringspremies voor een periode tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel van betaling kregen, kunnen aanspraak maken voor een verlenging, voor zover de totale periode 9 maanden niet overschrijdt. Het engagement bevat ook nog andere maatregelen. Lees hier meer over dit engagement van de verzekeringssector

Leverancierstermijnen

Is het door de coronacrisis moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? VLAIO adviseert je de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.

Versoepeling termijnen

Door de coronacrisis kan jouw onderneming het tijdelijk moeilijk hebben om bepaalde betalingsverplichtingen tijdig na te leven. Onderstaande maatregelen zorgen voor een versoepeling van deze verplichtingen:

VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Wie het door de crisis moeilijk krijgt om de termijnen na te komen die voorzien zijn in de subsidieovereenkomst van bepaalde subsidies van VLAIO, kan bij het agentschap in overleg gaan over een verlenging van deze termijnen. Lees meer over welke maatregelen het gaat.

Federale overheidsopdrachten

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor een vertraging in het uitvoeren van deze opdrachten wanneer dit een gevolg is van de coronacrisis. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen. Meer info over federale overheidsopdrachten.