Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen 

Door de coronacrisis komen heel wat ondernemers tijdelijk in financiële moeilijkheden. De fiscus biedt de mogelijkheid om een aantal fiscale verplichtingen uit te stellen:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Als ondernemer kan je een afbetalingsplan voor bepaalde fiscale schulden aanvragen indien je door de coronacrisis betaalmoeilijkheden hebt. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting zal automatisch – bovenop de normale betaaltermijn en zonder boetes of interesten te moeten betalen – een extra termijn van 2 maanden. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Meer over het uitstel van deze belastingen.

Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven worden pas in september uitgestuurd, zodat ongeveer € 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Lees meer over het uitstel van de onroerende voorheffing.

Uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen van de Vlaamse Belastingdienst ook 4 maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Meer info over het uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Soepel toestaan van afbetalingsplannen door VLABEL

Ook de Vlaamse Belastingdienst zal zich soepel opstellen bij de aanvragen voor afbetalingsplannen door eenmanszaken. Soepele afbetalingsplannen kunnen verwacht worden voor de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen en de navorderingen van de registratiebelasting. Lees meer over de versoepelingen voor aanslagjaar 2020 door VLABEL.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing 

Om de loonlasten te verminderen kan een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing worden toegekend aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus. Meer informatie over de vrijstelling in de Subsidiedatabank

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen door de coronacrisis zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ (coronavirus)

Indien je verplicht jouw deuren hebt moeten sluiten, geniet je van een automatisch uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Wie volledig sluit omwille van andere redenen, kan dit uitstel krijgen na een voorafgaande aangifte. Ook als je niet gesloten bent, maar jouw economische activiteit zwaar verminderd is, kan je in aanmerking komen om jouw RSZ-betalingen uit te stellen. Dit uitstel heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020 en loopt tot 15 december 2020. Meer info over het uitstel van RSZ-betalingen.

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen? Je kan bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. Lees meer over het afbetalingsplan voor sociale werkgevensbijdragen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep met moeilijkheden door het coronavirus? Je kan een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de vier kwartalen van 2020. Meer info over het uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage

De jaarlijkse forfaitaire bijdrage die vennootschappen betalen voor het sociaal statuut der zelfstandige moet dit jaar pas betaald worden uiterlijk op 31 oktober (normaal 30 juni). Meer informatie over dit uitstel van betaling.

Loonkosten

Bij ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ervaren, kunnen de loonkosten zwaar doorwegen. Via onderstaande maatregelen kan je ook deze kost tijdelijk verminderen:

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen. Doordat de coronacrisis als overmacht beschouwd wordt, zijn de voorwaarden momenteel versoepeld. De werknemers genieten een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Je kan tijdelijke werkloosheid aanvragen tot 31 augustus 2020. Vanaf 1 september 2020 kunnen nog enkel bepaalde ondernemingen en zwaar getroffen sectoren van de 'Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (coronaviurs)' gebruik maken. Voldoe je niet meer aan deze voorwaarden, dan kan je misschien een beroep doen op de 'Tijdelijke werkloosheid om economische redenen', waarbij overgangsmaatregelen gelden tot 31 december 2020.

Bovendien krijg je als werknemer getroffen door tijdelijke werkloosheid van de Vlaamse overheid ook een éénmalige vaste vergoeding van € 202,68 om water- en energiekosten te betalen. Meer info over tijdelijke werkloosheid.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Om ontslagen te vermijden kan je je werknemers aanmoedigen om deeltijds te werken. Wie door de coronacrisis een daling ondervindt van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien, kan hierop tot 31 december 2020 beroep doen. Meer over de aanmoedigingspremie voor werknemers.

Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan

Ben je als werkgever uit de privésector erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, dan kan je vanaf 1 juli 2020 voorstellen aan je personeel om deeltijds te gaan werken voor een periode van maximum 6 maanden via het Corona-tijdskrediet. Gaat het om personeel van 55 jaar of ouder dan kan de coronalandingsbaan een mogelijkheid zijn tot aan het pensioen. Het personeel krijgt hierbij een vergoeding van de RVA. Meer info over het Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan.

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 kunnen ook een tijdelijke doelgroepvermindering krijgen wanneer zij een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering invoeren voor maximum 1 jaar.  Doen ze dit in combinatie met de vierdagenweek dan wordt het bedrag van de doelgroepvermindering verhoogd. Meer informatie over deze Tijdelijke doelgroepvermindering bij collectieve arbeidsduurvermindering.

Lopende financieringsschulden

Wanneer door de coronacrisis jouw inkomsten tijdelijk zijn teruggelopen, is het moeilijk om afbetalingen van lopende leningen vlot af te lossen. Ook hier kan je uitstel van terugbetaling aanvragen:

Betalingsuitstel kapitaalaflossingen

Heb je door de crisis problemen om je bestaande ondernemingskredieten, zoals kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten, af te lossen? Je kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen aanvragen bij je bank. Uitstel mogelijk tot uiterlijk 31 december 2020. Lees meer over het betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen.

Opschorting van terugbetaling PMV-leningen

PMV/z verleent een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ hebben gekregen. Dit betalingsuitstel werd ondertussen verlengd met 3 maanden tot eind september 2020.

Betalingsuitstel CultuurKrediet, Impulskrediet en kredieten voor sociale en duurzame projecten

Ook wie een CultuurKrediet, Impulskrediet of een Krediet voor sociale en duurzame projecten bij Hefboom, kan uitstel van kapitaalaflossing krijgen indien er terugbetalingsmoeilijkheden zijn door de coronacrisis.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Handelshuurlening 

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je sinds 3 juli bij VLAIO een lening aanvragen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. Meer over de handelshuurlening.

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Uitstel betaling verzekeringspremies

De sectororganisatie van verzekeringsondernemers Assuralia wil inspanningen leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven en particulieren te verzachten. Deze regelingen gelden tot 30 september 2020. Lees meer over dit akkoord.

Leverancierstermijnen

Is het door de coronacrisis moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? VLAIO adviseert je de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.

Versoepeling termijnen

Door de coronacrisis kan jouw onderneming het tijdelijk moeilijk hebben om bepaalde betalingsverplichtingen tijdig na te leven. Onderstaande maatregelen zorgen voor een versoepeling van deze verplichtingen:

VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Wie het door de crisis moeilijk krijgt om de termijnen na te komen die voorzien zijn in de subsidieovereenkomst van bepaalde subsidies van VLAIO, kan bij het agentschap in overleg gaan over een verlenging van deze termijnen. Lees meer over welke maatregelen het gaat.

Verlenging termijn fiscale verplichtingen voor erfbelasting en registratiebelasting

Door de veiligheidsmaatregelen kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Meer over de verlening van de termijn voor fiscale verplichtingen voor erfbelasting en registratiebelasting.

Federale overheidsopdrachten

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor een vertraging in het uitvoeren van deze opdrachten wanneer dit een gevolg is van de coronacrisis. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen. Meer info over federale overheidsopdrachten.

Versoepelde betalingsfaciliteiten door de Watergroep

De Watergroep heeft bepaalde betalingsfaciliteiten versoepeld voor bedrijven, zelfstandigen en vrije beroepen