bijna lege horecazaak- foto van nathandumlao, unsplash

Nood aan financiële ademruimte

Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Door de coronacrisis komen heel wat ondernemers tijdelijk in financiële moeilijkheden. De fiscus biedt de mogelijkheid om een aantal fiscale verplichtingen uit te stellen:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Als ondernemer kan je een afbetalingsplan voor bepaalde fiscale schulden aanvragen tot 30 september 2021 indien je door de coronacrisis betaalmoeilijkheden hebt. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen door de coronacrisis zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Verminderingen van werkgeversbijdragen

Bepaalde zwaar getroffen werkgevers, zoals de reissector, hotelsector en evenementensector kunnen in 2021 nog steeds rekenen op verminderingen van de werkgeversbijdragen. 

Wie als werkgever zijn werknemers terughaalt uit tijdelijke werkloosheid en/of nieuw personeel aanwerft in het derde kwartaal 2021 kan genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor dit kwartaal. Deze vermindering is in het derde kwartaal 2021 toepasbaar voor vijf werknemers per vestigingseenheid. 
Meer info over deze RSZ-steunmaatregelen.

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen 

Ondervind je als werkgever door de crisis moeilijkheden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, dan kan je bij de RSZ ook minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021 die verschuldigd zijn omdat je personeel tewerkstelt. Deze maatregel wordt verlengd voor het derde kwartaal van 2021. Meer informatie over dit afbetalingsplan.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep met moeilijkheden door het coronavirus? Je kan een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de alle kwartalen van 2021. Meer info over het uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Vermindering van voorlopige bijdragen 

Je kan als zelfstandigen die moeilijkheden ondervindt door het coronavirus, een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als de geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan bepaalde wettelijke drempels. Meer info over deze vermindering van voorlopige bijdragen.

Loonkosten

Bij ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ervaren, kunnen de loonkosten zwaar doorwegen. Via onderstaande maatregelen kan je ook deze kost tijdelijk verminderen:

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers (arbeiders en bedienden) tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021. 

De werknemers genieten van een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. 

Moet je als werknemer een kind opvangen ten gevolge van de (gedeeltelijke) sluiting van de school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten, dan kan je ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook als het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken kan hiervan worden gebruik gemaakt.

Meer informatie over Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vind je in de Subsidiedatabank.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

Om de huurders aan te moedigen tot kwijtschelding van jouw huur heeft de Federale Regering een fiscaal voordeel uitgewerkt voor verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik. De belastingvermindering bedraagt 30% van de kwijtgescholden huur. De maatregel is geldig voor de maanden maart, april en mei 2021. Ook voor de maanden juni, juli en september wordt deze maatregel voorzien. Lees meer over het Belastingvoordeel kwijtschelding huur.

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Verzekeringen 

Betalingsplan verzekeringspremies 

Ook de verzekeraars blijven de zelfstandigen en ondernemers uit zwaar getroffen sectoren zoals de horeca, de evenement- en cultuursector ondersteunen, door o.m. een betalingsplan op te stellen voor de verzekeringspremies waarvoor uitstel van betaling was verleend in het kader van de bestaande steunmaatregelen, lopende verzekeringen herbekijken enz. Lees hier meer over de ondersteuning van de verzekeringssector

Leverancierstermijnen

Is het door de coronacrisis moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? VLAIO adviseert je de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.

Versoepeling termijnen

Door de coronacrisis kan jouw onderneming het tijdelijk moeilijk hebben om bepaalde betalingsverplichtingen tijdig na te leven. Onderstaande maatregelen zorgen voor een versoepeling van deze verplichtingen:

VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Wie het door de crisis moeilijk krijgt om de termijnen na te komen die voorzien zijn in de subsidieovereenkomst van bepaalde subsidies van VLAIO, kan bij het agentschap in overleg gaan over een verlenging van deze termijnen. Lees meer over welke maatregelen het gaat.

Federale overheidsopdrachten

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor een vertraging in het uitvoeren van deze opdrachten wanneer dit een gevolg is van de coronacrisis. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen. Meer info over federale overheidsopdrachten.