Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Uitkering voor stopzetting wegens economische redenen

Onder bepaalde voorwaarden kan je gebruik maken van het overbruggingsrecht wanneer je de activiteiten van je zaak gedwongen moet onderbreken.  Je kan op dit recht aanspraak maken onder andere bij een gebeurtenis met economische impact. Openbare (wegen)werken kunnen beschouwd worden als een dergelijke gebeurtenis met een economische impact mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het is zo dat de wegenwerken op zich niet volstaan om het overbruggingsrecht toe te kennen, er moet op zijn minst sprake zijn van ernstige hinder en er moet een rechtstreeks verband zijn tussen de werken enerzijds en de onderbreking van de zelfstandige activiteit anderzijds.  Je moet dit bij je aanvraag kunnen aantonen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat zijn activiteit een rechtstreeks/direct en persoonlijk contact met klanten vraagt (bijvoorbeeld detailhandel, horeca en bepaalde diensten), de onmogelijkheid om tijdelijk de zelfstandige activiteit op een andere plaats uit te oefenen, enz. Je aanvraag zal steeds individueel geëvalueerd worden. Voeg bij je aanvraag zeker het bewijs toe dat je een hinderpremie of sluitingspremie hebt ontvangen. Meer informatie kan je krijgen via je sociaal verzekeringsfonds. 

Via het overbruggingsrecht behoud je de rechten geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zonder dat je je bijdragen moet betalen. Je krijgt ook elke maand een uitkering.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: