Hinder door wegenwerkenk

Wegenwerken in de straat

Financiële overbrugging via de bank of overheid

Kaskrediet

Kaskredieten hebben als doel om kortstondige tekorten, door periodiek terugkomende liquiditeitstekorten in de exploitatiecyclus van de onderneming, op te vangen. De kostprijs wordt bepaald door een provisie op de toegestane kredietlijn en de rente op de werkelijk opgenomen bedragen. Het is een soepele, maar relatief dure kredietvorm (omdat het risico voor de bank hoger ligt). Vraag aan je bank of je hier eventueel een beroep op kan doen. Let wel, omdat het een kredietvorm is waar je geen ‘bewijs’ voor moet kunnen voorleggen, zijn banken strenger bij toekenning.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is een kortlopend krediet voor de voorfinanciering van gegarandeerde inkomsten in de toekomst. Tijdelijke liquiditeitstekorten kunnen hiermee worden opgevangen. De zekerheid van de toekomstige inkomsten zal grondig aangetoond moeten worden. Meestal zal de kredietgever de inpandgeving van gegarandeerde inkomsten vragen.

Waarborg overheid

Ook de overheid kan je helpen. Zelfstandigen, vrije beroepers, vzw’s , kmo’s en grote ondernemingen kunnen allemaal gebruik maken van de generieke Waarborgregeling. Voor bedrijven die hinder ondervinden van openbare werken gelden soepeler voorwaarden. Zij kunnen de waarborg gebruiken voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn. Bovendien moet je voor deze waarborg geen premie betalen.

Hulp van de Vlaamse Kredietbemiddelaar bij financiële moeilijkheden

Wanneer de klanten niet meer in je zaak kunnen langskomen, kan de omzet gaan dalen. Hierdoor kan je het in sommige gevallen moeilijk krijgen om financiële verplichtingen na te komen: 

  • leveranciers kunnen niet tijdig betaald worden 
  • de btw kan niet doorgestort worden 
  • de financiële verbintenissen met de bank kunnen niet nageleefd worden … 

Banken zijn meestal niet geneigd om eenmaal het financieel wat moeilijker gaat bij te springen om je als ondernemer te helpen. De dialoog met de bank kan daarom verslechteren. Indien het niet lukt om zelf het financieringsprobleem op te lossen, kan je een beroep doen op de dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze dienst tracht door zijn neutrale aanpak mee te werken aan een oplossing voor het dossier. Door zich in te spannen om de bank te overtuigen van de ernst en de haalbaarheid van het project, tracht de Kredietbemiddelaar het dossier in een positieve richting te sturen. Hij zoekt mee naar een oplossing maar kan geen succes garanderen. De tussenkomst van de dienst Vlaamse Kredietbemiddelaar is gratis.

Heeft deze informatie je geholpen?
Gelieve aan te geven waarom niet: