Steunbedrag en aanvaarde kosten

Hoe groot is de subsidie?

Met LA-trajecten voorziet het agentschap in cofinanciering van:

  • de personeelskosten
  • de werkingskosten
  • de uitrustingskosten
  • de vaste kosten voor een specifieke werknemer
  • onderaannemingen

De subsidie voor LA-trajecten bedraagt 90% van de aanvaarde begroting van het project. De financiering van de resterende 10% van het projectbudget gebeurt met bijdragen van de doelgroepondernemingen. De wijze waarop het cofinancieringsplan wordt ingevuld, wordt gezien als een maat voor de betrokkenheid van de doelgroep.

De steunmaatregel in detail

De aanvaardbare personeelskosten vormen de basis. Ze moeten steeds na het project verantwoord kunnen worden, zowel naar geleverde prestaties op het project, als naar uitgevoerde betalingen.

De overige projectkosten bestaan enerzijds uit de directe kosten voor werkingsmiddelen en uitrustingsgoederen, en anderzijds uit indirecte kosten, zijnde algemene kosten die weliswaar uit de activiteiten voortvloeien, maar die ofwel niet direct toewijsbaar zijn of kosten van algemeen ondersteunende aard zijn. De directe en indirecte kosten worden in het projectvoorstel berekend als een standaardkost, per voltijds equivalent (VTE). Deze standaardkost moet overeenkomen met een reële kost en bedraagt maximaal € 40.000 per jaar. Waarvan maximaal € 20.000 voor indirecte overige kosten.

Onderaannemingen maken deel uit van de directe kosten tenzij ze meer dan € 8.500 bedragen. Vanaf € 8.500 moet een onderaanneming afgezonderd worden uit de overige kosten, toegelicht worden, en dient er een offerte bij de aanvraag ingediend te worden. Het opstellen van een begroting volgt het kostenmodel van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Samenwerking met ondernemingen uit de agrovoedingsketen (indien van toepassing)

De ondernemingen treden op als medeaanvrager van een LA-traject, maar kunnen enkel begunstigde worden van steun volgens de programmaspecifieke vereisten van de steun voor ontwikkelings- of onderzoeksprojecten . Ze dienen ook een apart project in te dienen conform de programmaspecifieke richtlijnen. In het project dient bij de situering een duidelijke verwijzing naar het LA-traject opgenomen te worden, alsook naar de synergie tussen beide projecten.

Elke onderneming, van kmo tot Vlaamse vestiging van een multinational, kan steun aanvragen. Voorwaarde is dat de onderneming beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst. Verder moet het in staat zijn de resultaten (ook) in Vlaanderen te exploiteren.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail