Prioriteitsas 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Om het concurrentievermogen van kmo’s in Vlaanderen te versterken, worden vier specifieke doelstellingen gehanteerd:

  • Specifieke doelstelling 1: Creëren van een ondernemende cultuur door het stimuleren van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap 
  • Specifieke doelstelling 2: Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen
  • Specifieke doelstelling 3: Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s 
  • Specifieke doelstelling 4: Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat 

Specifieke doelstelling 1: Creëren van een ondernemende cultuur door het stimuleren van intrapreneurship en nieuwe vormen van ondernemerschap

Het doel is de ondernemingszin in Vlaanderen te stimuleren om zo het aantal startende ondernemers te verhogen.  Naast de klassieke manier van opstart waarbij een persoon met ondernemingszin zijn of haar kans waagt, zijn ook andere opstartvormen mogelijk zoals Intrapreneurship. Door in te spelen op de leefwereld en competenties van werknemers, binnen de context van hun eigen organisatie, kunnen ze hun creativiteit en innovatieve ideeën lanceren. Door ondernemende werknemers de juiste omkadering te geven, kunnen ze ondernemerschap binnen de structuren van het (moeder)bedrijf ontplooien in de vorm van spin-offs, -ins of -outs.

Naast intrapreneurship zijn nog andere vormen van ondernemerschap mogelijk zoals de overstap van ondernemerschap in bijberoep naar hoofdberoep, ondernemerschap vanuit een uniek vakmanschap en ondernemerschap vanuit statuut van freelance medewerker, wat een flexibele inzet van expertise en kennis mogelijk maakt. Deze verschillende invalshoeken van ondernemerschap vragen om specifieke vormen van ondersteuning, waar we binnen deze doelstelling aan tegemoet willen komen.

Specifieke doelstelling 2: Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen

Lokale overheden hebben een belangrijke impact op het ondernemerschap door het creëren van allerlei randvoorwaarden, maar zij zijn zich niet altijd bewust van de rol die ze op dit vlak kunnen spelen. De bewustmaking hiervan moet resulteren in een betere dienstverlening, en dus een verhoging van de positieve impact die overheden hebben op het ondernemerschap.  Dit kan door een betere afstemming tussen beleidsdomeinen en diensten, maar ook door dialoog en samenwerking, onder meer tussen overheid en ondernemers en tussen verschillende besturen.

Complementair aan het gevoerde Vlaams beleid, zullen de inspanningen binnen deze doelstelling worden gericht op ondernemingsvriendelijke maatregelen, ontwikkeling en uitvoering van een detailhandelsbeleid, ondersteuning bij een gericht beleid inzake toerisme en horeca,  e-commerce, administratieve vereenvoudiging, e-government en innovatie binnen de overheid door toepassing van het concept van ‘service design’.

Specifieke doelstelling 3: Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s

De zoektocht van een onderneming naar een goed business-model vormt een  essentieel onderdeel van het opstartproces. Ook voor bestaande bedrijven vormt dit evenwel een belangrijke factor.

Bedrijven beseffen niet altijd de impact hiervan op de bedrijfsprestaties. Deze doelstelling wil ondernemers bewust maken van het belang van innovatieve bedrijfsmodellen en hen de kennis en vaardigheden bijbrengen om deze te ontwikkelen en te implementeren. Zo kunnen zij beter beantwoorden aan de huidige uitdagingen op vlak van samenwerking, internationalisering en duurzaamheid.

Specifieke doelstelling 4: Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat

Deze doelstelling beoogt het opzetten van acties die een internationaal ondernemersklimaat in Vlaanderen bevorderen. Hierin werken Vlaamse bedrijven, en in het bijzonder de kmo’s, samen met buitenlandse investeerders en overnemers die zich in Vlaanderen vestigen (internationaal-georiënteerde clustering). Hierin past ook het gericht aantrekken (gericht op specifiek bedrijfssegment of bepaalde regio) van buitenlandse ondernemingen die een grote toegevoegde waarde hebben voor Vlaanderen en de maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat.