Wat je moet weten over interreg

Waar Interreg situeren?

EFRO-Interreg is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs.

Samen met het EFRO-Vlaanderen programma vormen Interreg-programma’s het EFRO-luik van het Cohesiebeleid in Vlaanderen. Binnen dit EFRO-luik wordt volop gefocust op de transformatie of structurele aanpassing van onze regionale economie.

Anders dan bij EU-samenwerkingsprogramma’s onder direct beheer van de Europese Commissie worden de inhoud en het budget van EFRO-programma’s door EU-lidstaten en regio’s als Vlaanderen zelf mee vormgegeven en beslist op basis van algemene richtlijnen door de Europese Commissie.

Welke thema’s pakt Interreg aan?

Alle Interreg-programma’s focussen op een beperkt aantal aspecten van kernthema’s uit EU 2020 die op hun beurt doorvertaald werden naar de context van een programmagebied:

  • Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie
  • Overgang naar een koolstofarme economie
  • Versterken van het concurrentievermogen van kmo's
  • Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor burger kleuren verder mee de invulling van deze thema’s.

Hoe werkt Interreg?

Het doel van EFRO-Interreg is het mee stimuleren van transities binnen scherp afgebakende onderdelen van bovenstaande domeinen en waarvoor een geïntegreerde internationale aanpak vereist is door een veelheid aan spelers, sectoren en bestuursniveaus.

Vlaanderen heeft de keuze gemaakt om deze programma’s in grote mate in te zetten als een versterkend instrument ten opzichte van het programma EFRO-Vlaanderen.

Elk programma is georganiseerd volgens vooraf afgebakende geografische regio’s (een grensregio, een groepering van meerdere landen, heel de EU28…) waarvoor een meerjarenactieprogramma met gedeelde prioriteiten en uitdagingen overeengekomen werd door de deelnemende EU-lidstaten en regio’s als Vlaanderen.

Projecten hebben een hoog open innovatie gehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.

Voor wie is Interreg bestemd?

De uiteindelijke begunstigden van Interreg-projecten zijn ondernemingen en burgers in heel Europa.

De publieke projectmiddelen uit deze programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, het bedrijfsleven en NGO’s die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.

Als dusdanig vormen ze geen financieringskanaal voor individuele bedrijfsprojecten of voor projecten met een korte termijn perspectief.

Projecten hebben een hoog open innovatiegehalte en mogen geen onmiddellijk commercieel en/of winstgevend karakter hebben. Verder moeten ze passen binnen wettelijke beperkingen inzake staatssteun.

Participatie ondernemingen in Interreg programma’s

Zowel Europa als Vlaanderen wensen voor de programmaperiode 2014-2020 een groter en directer effect van EU-subsidies op en voor ondernemingen. Ondernemingen zijn daarom ook bij de uitvoering van Interreg-projecten en programma’s een belangrijke doelgroep.

Om ondernemingen te helpen bij de inschatting van hun kansen en mogelijkheden in het kader van Interreg-projecten ontwikkelden we een leidraad. Ze beschrijft de manier waarop ondernemingen betrokken kunnen zijn of worden in Interreg-projecten. Ze bevat ook nuttige informatie voor organisaties die overwegen om ondernemingen te betrekken in het uitvoeren van een Interreg-project. Enige voorkennis in verband met Interreg is aan te raden alvorens in deze fact sheet te duiken. Beknopte info over Interreg-thema’s en procedures zijn onder meer te vinden op deze pagina's of in onze productfiche in de subsidiedatabank.

In geval van vragen of nood aan bijkomende toelichting neem je best contact op met de contactpunten van de verschillende programma’s. In de leidraad hieronder vind je belangrijke informatie