Zonsopgang in Gooik - foto van Aaron Staes op Unspash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 3

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Veelgestelde vragen in verband met het Vlaams beschermingsmechanisme 3

Hoe kan ik de status van mijn aanvraag raadplegen?

Je kan zelf de status van je aanvraag raadplegen door terug in te loggen via het E-loket door middel van je digitale sleutel zoals e-ID of de itsme-app.

Wat moet ik doen wanneer ik fout maakte bij het invullen van de aanvraag?

De aanvraag kan niet geannuleerd worden indien de steun reeds uitbetaald werd.  Je moet in dit geval een mail sturen met de correcte aan te passen gegevens naar coronacompensatiepremie@vlaio.be met als kenmerk VB3_correctie en vermelding van het dossiernummer.

Welke tewerkstellingscijfers worden gebruikt bij het bepalen van het maximaal steunplafond?

Enkel het aantal personeelsleden die voor je onderneming ingeschreven zijn bij de Rijkdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zijn van tel. Bij de online aanvraag wordt automatisch de RSZ-personeelsklasse van je onderneming opgehaald uit de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO). Op dit moment beschikken we over de personeelsklasse van je onderneming van het tweede kwartaal 2020. Zoals wettelijk bepaald wordt op basis van deze personeelsklasse nagegaan welk maximum steunbedrag van toepassing is. Je kan in dit geval geen wijziging van je personeelsklasse aanvragen.

Indien bij het indienen van je aanvraag de RSZ-personeelsklasse van je onderneming niet gekend is in de VKBO (in geval van een startende onderneming bijvoorbeeld) dan zal je zelf moeten aanduiden hoeveel personeelsleden (koppen), RSZ-ingeschreven in je onderneming, je tewerk stelt in je onderneming op het moment van de aanvraag.

Welk omzetcijfer moet ik invullen uit mijn btw-aangifte?

De steun wordt berekend op het omzetcijfer ZONDER btw van de gekozen referentieperiode in 2019. In de aanvraag zal je die omzet moeten invullen.

Daarnaast zal je ook het omzetcijfer exclusief btw uit de geleverde prestaties volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 moeten invullen. 

De btw-aangifte bevat volgende gegevens in het kader “Uitgaande handelingen”. De totale omzet bestaat uit alle volgende vermelde codes: 

  • Code 00: Omzet onderworpen aan een bijzondere regeling waarbij geen btw verschuldigd is.
  • Code 01, 02, 03: alle uitgaande facturen waarbij btw wordt aangerekend en waarbij je de btw moet doorstorten aan de Staat. Afhankelijk van het toepasselijk btw-tarief zijn er drie roosters voorzien: 01 btw-tarief van 6%, 02 btw-tarief van 12% en 03 btw-tarief van 21%
  • Code 44: Bevat de maatstaf van heffing van de diensten die aan een belastingplichtige in een andere lidstaat worden verstrekt, waarbij deze belastingplichtige btw is verschuldigd (tenzij dit door de wetgeving in die lidstaat werd vrijgesteld)
  • Code 45: Omzet op van de in België verrichte handelingen waarbij het de medecontractant is die de belasting aan de Staat moet betalen
  • Code 46: Omzet van alle facturen waarop vermeld wordt dat de Belgische btw niet van toepassing is ingevolge artikel 39bis
  • Code 47: Wanneer het derde land geen EU-land is, wordt de omzet niet opgenomen in code 46 maar in code 47.
  • Code 48: Het bedrag van de uitgereikte creditnota’s, negatieve berekeningen en materiële fouten die de bedragen in de roosters 44 en 46 negatief beïnvloeden.
  • Code 49:  Uitgereikte creditnota’s en negatieve berekeningen die invloed hebben op de andere uitgaande handelingen.

Tel de bedragen van code 00 tot en met code 47 samen en trek daar de bedragen van code 48 en 49 af. Vul het bekomen bedrag in het vak “omzet (zonder btw) uit je btw-aangifte van het vierde kwartaal van 2019” in.

Welk omzetcijfer wordt precies gevraagd bij de aanvraag?

Als je kiest om een aanvraag in te dienen wegens een omzetdaling van minstens 60% voor de steunperiode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020, vul je het omzetcijfer exclusief btw in van de 16 november 2019 tot en met 31 december 2019. Bij keuze voor deze periode dien je steeds de omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

Ben je verplicht gesloten dan kan je er ook voor kiezen om een aanvraag in te dienen voor de steunperiode vanaf 16 november 2020 tot de laatst verplichte sluitingsdag (uiterlijk tot en met 31 december 2020) . Je vult dan het omzetcijfer exclusief btw in van 2019 voor deze overeenstemmende periode. De omzetdaling moet niet aangetoond worden.

Ben je toeleverancier die hoofdzakelijk levert aan een gesloten sector, dan kan je een aanvraag indienen voor de steunperiode van 16 november 2020 tot de laatste sluitingsdag van je afnemer, en uiterlijk tot en met 31 december 2020. Je vult dan het omzetcijfer ZONDER btw in van 2019 voor deze overeenstemmende periode. De omzetdaling van minstens 60% moet aangetoond worden. Je bent toeleverancier aan een gesloten sector indien je meer dan 50% van je omzet haalt uit deze activiteit.

De steun zal berekend worden op de omzet ZONDER btw in 2019 op basis van de geleverde prestaties van de gekozen periode!

Opgelet: in de aanvraag moet je daarnaast ook nog informatief telkens de omzet exclusief btw invullen volgens je btw-aangifte van het vierde kwartaal van 2019.

Hoe kunnen ondernemingen die werken met het forfaitair btw-stelsel hun omzetdaling aantonen?

Ondernemingen die werken met het forfaitair btw-stelsel moeten een geraamde omzet opgeven. Deze raming wordt gemaakt op basis van de aankoopborderellen, aankoopfacturen, uurtarieven. Je vindt op deze webpagina meer informatie over welke ondernemingen met het forfaitair btw-stelsel kunnen werken
Bewijsstukken die we kunnen opvragen ter controle van deze geraamde omzet zijn dezelfde bewijsstukken die moeten bijgehouden worden voor de FOD Financiën.

Ik ben niet btw-plichtig. Welke cijfer vul ik in in het vak omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal van 2019?

Je vult hier je omzetcijfer uit geleverde prestaties in van het vierde kwartaal van 2019.

Wat als ik een restauranthouder ben?

Je dient een aanvraag in voor de periode van 16 november 2020 tot 31 december 2020. Je vult dan het omzetcijfer ZONDER btw in van 2019 voor de periode van 16 november tot 31 december. 

Je hoeft de omzetdaling niet aan te tonen.

Opgelet: haalde je vorig jaar (2019) in de periode van 16 november tot en met 31 december, 50% of meer van je omzet uit take away-activiteiten, dan moet je wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen. Startende ondernemers baseren zich op hun financieel plan om te bepalen of ze meer dan 50% van hun omzet uit take away-activiteiten halen.

Wat als ik als restauranthouder pas in 2020 met take away-activiteiten gestart ben n.a.v. de coronamaatregelen?

In dat geval dien je de omzetdaling niet aan te tonen. Als je voor ingang van de coronamaatregelen meer dan 50% van je omzet uit take away-activiteiten haalde, dien je altijd de omzetdaling ten gevolge van de exploitatiebeperkingen aan te tonen.

Wanneer is een witte kassa verplicht?

Een witte kassa is verplicht voor iedere Belgische zaak waarvan € 25.000 of meer van de jaaromzet uit maaltijden (excl. drank en btw) komt.

“De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt en de traiteur die cateringdiensten verricht, moeten kastickets uitreiken met behulp van een geregistreerd kassasysteem wanneer de jaaromzet, exclusief btw, met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, met uitsluiting van het verschaffen van dranken, meer bedraagt dan € 25.000 (artikel 21bis, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 1).” 

Ondernemingen die verplicht zijn een witte kassa te gebruiken en niet beschikken over een registratienummer zullen een steun krijgen van 10% op de omzet gerealiseerd in de referentieperiode in 2019, maar beperkt tot € 2250. 

De € 2250 is geen forfaitair bedrag. 

Waar vind ik het registratienummer van mijn witte kassa?

Als je onderneming verplicht gebruik moet maken van een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) dan zal je tijdens de aanvraagprocedure het registratienummer moeten invullen. Je vult hier de combinatie FDM serienummer – VSC kaartnummer in. Bijv. RET0532895-0456895784002 of BMC04134562-0879123456001. Beide nummers vind je terug in je profiel op de GKS-toepassing van de FOD Financiën, respectievelijk in de tabs ‘mijn toestellen’ en ‘uw vsc’.

Ondervind je moeilijkheden om ze terug te vinden? Stuur dan een mail naar secr.gksce@minfin.fed.be met de vermelding ‘Vlaams beschermingsmechanisme’ in het onderwerp.

Als een horecaonderneming over meerdere vestigingen beschikt en in elke vestiging een witte kassa heeft, welk registratienummer geeft ze dan op bij de aanvraag?

Je kan maar 1 nummer invoeren. Het maakt niet uit welk nummer je invoert.

Welke steun kan ik krijgen als uitbater van een discotheek?

Sinds 1 oktober ontvang je niet meer automatisch een sluitingspremie in het kader van je aanvraag voor de corona hinderpremie. Je zal een aanvraag moeten indienen voor het Vlaams beschermingsmechanisme 3 voor de steunperiode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020. Je geeft het omzetcijfer op voor de periode van 16 november 2019 tot en met 31 december 2019 ZONDER btw. Je zal de omzetdaling niet moeten aantonen.

Mijn onderneming heeft zowel een verplicht te sluiten vestiging/activiteit als een vestiging/activiteit die mag open blijven. Moet ik dan een omzetdaling van minstens 60% aantonen?

De steun wordt berekend op de omzet op ondernemingsniveau. Haalde je in op 16 november 2020 50% of meer van je omzet uit de verplicht te sluiten vestiging/activiteit, dan kan je kiezen voor steun over de periode vanaf 16 november 2020 tot en met de laatst verplichte sluitingsdag (uiterlijk tot 31 december 2020) en hoef je geen omzetdaling van minstens 60% aan te tonen.

Wat als je in de referentieperiode een abnormaal lage omzet realiseerde?

Je mag de normale referentieperiode vervangen door een andere periode van een overeenkomstig aantal dagen bij een abnormaal lage omzet als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden. In je aanvraag moet je dan wel omstandig motiveren waarom je voor een andere referentieperiode kiest.

Wanneer mag ik een andere referentieperiode opgeven?

Je mag de referentieperiode vervangen door een andere periode van een overeenkomstig aantal dagen in geval van zwangerschapsverlof, arbeidsongeschiktheid, hinder wegenwerken, sluiting door renovatiewerken… tijdens de normale referentieperiode in 2019.

Ook wanneer je vorig jaar zelfstandige in bijberoep was en ondertussen zelfstandige in hoofdberoep bent of wanneer je na de referentieperiode een extra vestiging opende of een bijkomende activiteit opstartte, mag je een andere relevante referentieperiode nemen om de omzetdaling aan te tonen.

Jaarlijks verlof geldt niet als een reden van abnormale lage omzet.

In geval van keuze voor een andere referentieperiode vermeld je tevens je omzetcijfer uit de btw-kwartaalaangifte van de gekozen referentieperiode bij je motivatie.

Wat moet ik doen wanneer ik een verkeerd omzetcijfer invulde?

De aanvraag kan niet geannuleerd worden indien de steun reeds uitbetaald werd.  Je moet in dit geval een mail sturen met de correcte aan te passen gegevens naar coronacompensatiepremie@vlaio.be met als kenmerk VB3_correctie en vermelding van het dossiernummer.

Moeten lidgelden meegerekend worden in het omzetcijfer?

Ja. Lidgelden worden als dagontvangsten ingeschreven op het moment van ontvangst en moeten vanaf inschrijving (in het dagontvangstenboek) worden beschouwd als omzet. In die zin tellen ze mee voor de omzetdaling en de steunberekening Vlaams beschermingsmechanisme 3 indien ze ontvangen werden binnen de gekozen steunperiode.

Mogen sponsorgelden en werkingssubsidies meegenomen worden in het omzetcijfer?

Nee. Enkel de omzet uit prestaties komt in aanmerking. Sponsorgelden en werkingssubsidies mogen niet meegenomen worden in de subsidiabele omzet.

Wordt de premie uitbetaald per vestiging?

Neen, de steun wordt berekend en toegekend op ondernemingsniveau. De premie Vlaams beschermingsmechanisme 3 houdt geen rekening met het aantal vestigingen.

Wat bedoelt men met substantiële exploitatiebeperkingen?

Dit betekent dat de omzetdaling het directe of indirecte gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door het Overlegcomité vanaf 28 oktober 2020 inzake het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid.

Je zal de link moeten leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op je beroepsuitoefening. Baseer je hiervoor op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de steun als zelfstandige in bijberoep?

Je komt in aanmerking voor de steun als zelfstandige in bijberoep als je netto belastbaar beroepsinkomen in 2019 tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 lag en je als loontrekkende minder dan 80% tewerkgesteld was. De steun wordt dan gehalveerd. Ben je een startende zelfstandige, dan baseer je je op het verwachte beroepsinkomen volgens je financieel plan om te bepalen of je de aanvraag indient als zelfstandige in hoofdberoep of als zelfstandige in bijberoep.

Wat als je onderneming enkel gedeeltelijk verplicht gesloten moet worden en je zelf beslist om je onderneming volledig te sluiten? 

In dit geval beschouwen we dit als een vrijwillige sluiting en betekent dit dat je niet in aanmerking kan komen voor de steunmaatregel.

Wat als ik mijn onderneming moet sluiten omdat ik zelf besmet ben met het coronavirus of verplicht in quarantaine moet?

Met uitzondering van de ondernemingen die (opnieuw) hun zaak verplicht moeten sluiten ingevolge de maatregelen van het Overlegcomité vanaf 28 oktober en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de bevoegde autoriteiten inzake burgerlijke veiligheid, en van de ondernemingen die binnen de periode van omzetdaling gesloten zijn wegens de normale jaarlijkse verlofperiode, moeten ondernemingen (terug) open zijn om deze steun te kunnen genieten.

Een ondernemer die vrijwillig sluit, kan geen rechtmatige aanvraag indienen. Ben je zelf besmet geraakt met het coronavirus of moest je verplicht in quarantaine, dan beschouwen we dit echter niet als een vrijwillige sluiting en mag er alsnog steun worden aangevraagd.

Je zal wel nog steeds moeten aantonen dat de omzetdaling van minstens 60% het gevolg is van de opgelegde beperkingen door het Overlegcomité.

Is het Vlaams beschermingsmechanisme 3 combineerbaar met de hinderpremie bij openbare werken en met de sluitingspremie bij openbare werken?

Het Vlaams beschermingsmechanisme 3 kan inderdaad gecombineerd worden met de hinderpremie bij openbare werken. De sluitingspremie bij openbare werken is enkel cumuleerbaar met het Vlaams beschermingsmechanisme voor zover de periode van sluiting omwille van de werken niet samenvalt met de periode waarin de omzetdaling moet worden aangetoond. Voor het Vlaams beschermingsmechanisme moet de omzetdaling namelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen.

Voor de sluitingspremie hinder openbare werken mag er bovendien geen ‘take away’ (afhaal aan het restaurant) georganiseerd worden, ‘delivery’ (levering bij de klant thuis) mag in principe nog wel.

Is het Vlaams beschermingsmechanisme combineerbaar met de corona-lening bij PMV?

Ja, zelfs bij corona-leningen bij PMV vanaf € 75.000.

Kan ik een aanvraag indienen voor het Vlaams beschermingsmechanisme 3 wanneer ik nog een achterstallige schuld heb bij VLAIO?

(in geval van terugvordering van een corona hinderpremie, een corona compensatiepremie, een corona ondersteuningspremie of één van de vorige Vlaams beschermingsmechanismes)

Je zal een aanvraag kunnen indienen. Deze aanvraag zal ook behandeld worden. Een uitbetaling kan pas volgen nadat je de openstaande schuld hebt terugbetaald. Indien de schuld onbetwist is, d.w.z. dat er geen bezwaar of beroep loopt tegen de betreffende terugvordering, kan het steunbedrag van het Vlaams beschermingsmechanisme in mindering gebracht worden van de terug te betalen schuld aan VLAIO.

Is de steun in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme 3 belastbaar?

De vergoedingen/steunmaatregelen die de gemeenschappen, gewesten, provincies of gemeenten en steden toekennen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De onderneming ontvangt zelf geen belastingfiche. De Vlaams overheid maakt voor de fiscus wel fiches 281.93 of 281.99 op die worden opgeladen in BELGOTAX.

Indien je nog verdere fiscale vragen hebt, neem je best contact op met je boekhouder of met de FOD Financiën.

Wat als ik mijn onderneming stopzet of als deze vereffend wordt?

Stopgezette, ontbonden, failliete of vereffende ondernemingen komen niet in aanmerking voor coronasteun. Deze voorwaarde wordt getoetst zowel op het moment van de indiening van de aanvraag, alsook op het moment van de uitbetaling van de steun.

Indien een onderneming op een later tijdstip wordt stopgezet, ontbonden of dergelijke, heeft dit geen impact op de ontvangen steun, dit in zoverre de toegekende steun betrekking heeft op een periode waarin de onderneming nog actief was. Reeds ontvangen steun dient in dat geval niet terugbetaald te worden. U dient hiervan ook geen melding te maken aan VLAIO.

Opgelet: controles door VLAIO blijven mogelijk tot 5 jaar na de uitbetaling van steun. Indien uit een controle blijkt dat er onterecht steun werd aangevraagd zal deze, ook na ontbinding of dergelijke, worden teruggevorderd.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail