Zonsopgang in Gooik - foto van Aaron Staes op Unspash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 3

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Wat na een negatieve beslissing?

Update 9/12/2022

Controle

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan altijd controles uitvoeren. Wanneer uit een controle van VLAIO blijkt dat de steun ten onrechte werd aangevraagd of wanneer een te hoog steunbedrag werd uitbetaald, zal de uitbetaalde steun geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Het terug te betalen steunbedrag zal verhoogd worden met een administratiekost van € 100 indien de onterecht ontvangen steun meer dan € 300 bedraagt.

Als uit een controle blijkt dat de steun werd aangevraagd op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie en niet spontaan werd gecorrigeerd, wordt de onderneming voor vijf jaar uitgesloten van VLAIO-steun. Dit wordt meegedeeld per brief.

Terugvordering

Indien je onterecht één van de coronasteunmaatregelen (Corona hinderpremie, Corona compensatiepremie, Corona ondersteuningspremie, Vlaams beschermingsmechanisme) ontvangen hebt van VLAIO, dan vorderen we dit bedrag van jou terug via mail. Deze mails worden verstuurd vanuit coronacorrectie@vlaio.be. Vind je deze mail niet terug? Dan kan je deze mail met de reden van terugvordering opnieuw aanvragen via coronacorrectie@vlaio.be met duidelijke vermelding van je dossiernummer. Indien je vragen hebt in verband met de terugvordering dan kan je deze eveneens richten tot dit mailadres.

Bezwaar

Als je het niet eens bent met de genomen beslissing kan je steeds een administratief bezwaar indienen per mail (coronacorrectie@vlaio.be) of per geargumenteerde brief (Agentschap Innoveren & Ondernemen, Afdeling Steun Ondernemingen, Team Coronamaatregelen, Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel).

Ben je niet akkoord met het antwoord op je bezwaar dan kan je in beroep gaan.

Beroep wordt ingesteld bij de gewone burgerlijke rechtbank:

  • de vrederechter is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag € 5000 of lager is;
  • de rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor vorderingen waarvan het bedrag hoger is dan € 5000.

Aanmaning

Indien je het teruggevorderde bedrag niet tijdig terugbetaalt dan zal je een aanmaning (tevens ingebrekestelling) ontvangen per aangetekende brief.

Het terug te betalen bedrag zal teruggevorderd worden door het Fonds voor Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel. Dit Fonds treedt op namens VLAIO voor de terugvordering van de uitbetaalde steunmaatregelen en heeft ondernemingsnummer 0534.669.938.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail