Zorgsector steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 15 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen en organisaties
Voor wat
steun bij opstart, investering, informatisering, energiebesparing, vorming, enz...
Subsidie/Lening/Waarborg
steunpercentage en/of bedrag varieert per steuninstrument

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen, organisaties en vrije beroepen actief in de zorg kunnen via de Vlaamse en Federale overheid gebruik maken van specifieke steunmaatregelen voor opstart, uitvoering van investeringen en energiebesparende maatregelen, informatisering, vorming, enz... In deze maatregel worden de belangrijkste toegelicht.

Zo verleent het Departement Zorg financiële ondersteuning voor het opstarten van een huisartsenpraktijk.
Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) biedt financiële ondersteuning voor investeringen in duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur alsook klimaatsubsidies.
Om bepaalde zorgverleners aan te moedigen om hun praktijk te informatiseren en/of gebruik te maken van bepaalde software kent het RIZIV Telematicapremies toe. 
 

Opstartsteun huisartsen

Het Departement Zorg verleent financiële ondersteuning voor het opstarten van een huisartsenpraktijk.  

Een huisarts kan een renteloze lening (max. € 35.000) aanvragen bij de opstart of uitbouw van de praktijk (tot 5 jaar na opstart), aangevuld met een renteloze lening (max. € 10.000) voor een bijkomende ruimte (bij samenwerking met een praktijk verpleegkundige of ondersteuner).

Ook subsidies voor een medewerker (max. € 7.400) of de uitbouw van een telesecretariaat zijn mogelijk (max. € 3400).

Meer informatie kan je vernemen in de maatregel Huisartsen: lening en subsidies in de Subsidiedatabank.

Investeringssteun

Subsidies en waarborgen via het VIPA

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) biedt financiële ondersteuning in de vorm van subsidies en overheidswaarborgen voor de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur. 

De voorwaarden verschillen afhankelijk van de doelgroep:

Infrastructuurforfait via Departement Zorg 

Ouderenvoorzieningen, nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra en centra voor kortverblijf komen in aanmerking voor een infrastructuurforfait per dag van het Departement Zorg van de Vlaamse overheid. Meer informatie kan je vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/infrastructuurforfait.

Subsidie opmaak energieprestatiecontract

Via deze subsidie ondersteunt het VIPA jouw onderneming/organisatie om tot een Energieprestatiecontract (EPC) te komen bij een Energy Service Company (ESCO). De EPC-subsidie bedraagt 10% van de totale facilitatiekost met een maximum van € 8.000.

Binnen zo een EPC contract ondersteunt een ESCO de klant in het op korte termijn uitvoeren en opvolgen van een pakket aan energiebesparende maatregelen. Aangezien onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties eveneens onder het contract. Wanneer de klant dit wenst kunnen eveneens andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een Onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

Om van deze subsidie te genieten moet de aanvrager een energieprestatiecontract sluiten dat de realisatie van een energiebesparing van ten minste 10% tot voorwerp heeft en dat ten minste de realisatie omvat van een pakket energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan vijf jaar, vermeld in de energieprestatiediagnose.

Alle voorwaarden en informatie vind je op departementwvg.be/opmaak-energieprestatiecontract.

Investeringssubsidies zorg via Vlabinvest

Ben je actief in de zorgsector in de Vlaamse rand of het Arrondissement Leuven van de Provincie Vlaams-Brabant dan kan je voor aankopen (grond en gebouw), renovaties, uitbreidingen en een nieuwbouw een subsidie bekomen via Vlabinvest.

De volgende zorgsectoren kunnen hierop een beroep doen:

  • Personen met een handicap
  • Opgroeien: subsectoren kinderopvang voor baby’s en peuters, buitenschoolse inkomensgerelateerde opvang en jongerenwelzijn
  • Algemeen welzijnswerk
  • Ouderenzorg: subsectoren dagopvang, kortverblijf, lokale dienstencentra en thuiszorg
  • Gezondheidszorg: subsectoren centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen en wijkgezondheidscentra

De subsidie bedraagt 5% op het aanvaard investeringsbedrag dat verhoogd wordt met 3% als de investering niet VIPA-subsidieerbaar is en met 2% voor investeringen die een bijkomend zorgaanbod creëren. Voor grondaankopen in de Vlaamse Rand kan er een bijkomende subsidie van 15% worden toegekend op het grondaandeel.

Alle informatie en contactgegevens kan je vinden op www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/investeringssubsidies-zorg-vlabinvest.

Energie- en klimaatsteun via VIPA

Energiescan of energie-audit

Om de voorzieningen in de welzijns- en zorgsector energie-efficiënter en klimaatrobuuster te maken kan je een energiescan of -audit laten uitvoeren via het Vlaams Energie Bedrijf (VEB). De meeste kosten worden betaald door het VIPA. 

Meer informatie kan je vinden op www.departementwvg.be/one-stop-shop-energiescans.

Klimaatsubsidies

Zorgvoorzieningen kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidies verkrijgen voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen als er voor de gebouwen een energiescan of een energie-audit (zie hoger) werd uitgevoerd. Enkel energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar komen in aanmerking voor klimaatsubsidies. De omvang van de steun varieert van 30 tot 60% van de aanvaarde investeringen.

De aanvraag moet gebeuren door deel te nemen aan een projectoproep die het VIPA organiseert om klimaatinvesteringssubsidies toe te kennen. De laatste oproep werd gelanceerd op 11 april 2023. Indienen kon tot uiterlijk 19 mei 2023. 

Meer informatie kan je vinden op departementwvg.be/energiebesparende-maatregelen.

Renteloze leningen

In 2023-24 kunnen de welzijns- en zorgvoorzieningen voor klimaatmaatregelen een beroep doen op renteloze energieleningen op voorwaarde dat je voor de betrokken klimaatmaatregelen over een energiescan beschikt of nog laat uitvoeren. 
De gewogen gemiddelde looptijd van de financieringstoezegging bedraagt maximaal 10 jaar en geldt voor elke onderliggende lening.
De leningen worden gebundeld door VIPA in een financieringstoezegging die minstens € 60.000 moet bedragen. Er is geen absoluut maximumbedrag.

Meer informatie kan je vinden op departementwvg.be/renteloze-energieleningen-0.

Kinderopvang: subsidies via Kind en Gezin

Voor de opvang van baby's en peuters kan je via het Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) bepaalde subsidies (basissubsidie, subsidie voor inkomenstarief en plussubsidie) bekomen indien je over een vergunning beschikt en voldoet aan de voorwaarden. Deze subsidies worden toegekend op programmatiebasis (via oproep) en worden berekend per gesubsidieerde opvangplaats en/of per geleverde kinderopvangprestatie.

Naast de subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog subsidies voor inclusieve opvang en subsidies voor ruimere openingsmomenten en dringende kinderopvang in groepsopvang mogelijk.

Meer informatie kan je vernemen in de maatregel Kinderopvang: subsidies van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) in de Subsidiedatabank.

Telematicapremies RIZIV

Om bepaalde zorgverleners aan te moedigen om hun praktijk te informatiseren en/of gebruik te maken van bepaalde software kent het RIZIV premies toe. We sommen er hier een aantal op.

Geïntegreerde praktijkpremie huisartsen

Om huisartsen aan te moedigen om hun praktijk te informatiseren kan er een geïntegreerde praktijkpremie worden verkregen. Afhankelijk van een aantal voorwaarden, het gebruik van een aanvaard software pakket en de graad informatisering varieert deze premie van € 1.000 tot € 6.000.

Meer informatie over de premie, de aanvraagprocedure en contactgegevens kan je raadplegen op de website van het RIZIV > Professionals > Artsen > Financiële tegemoetkomingen.

GMD-starterspremie voor beginnende huisartsen om hun medische dossiers elektronisch te beheren

Het gaat om een eenmalige premie van € 4.256. De GMD-starterspremie wordt tegelijk met de geïntegreerde praktijkpremie uitbetaald, d.w.z. uiterlijk op 31 december van het jaar volgend op het premiejaar.

Meer informatie over de premie en contactgegevens kan je raadplegen op de website van het RIZIV > Professionals > Artsen > GMD-starterspremie voor beginnende huisartsen om hun medische dossiers elektronisch te beheren

Tegemoetkoming in de kosten van een softwarepakket voor dossierbeheer kinesitherapeuten

Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunnen kinesitherapeuten (hoofdactiviteit) een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming van € 800 krijgen in de kosten van een softwarepakket voor het elektronisch beheer van patiëntendossiers. 

Meer informatie over de tegemoetkoming, de aanvraagprocedure en contactgegevens kan je raadplegen op de website van het RIZIV > Professionals > Kinesitherapeuten > Onze tegemoetkoming in de kosten van uw softwarepakket voor dossierbeheer.

Telematicapremie voor tandartsen

Om het gebruik van ‘e-services’ te ondersteunen verstrekt het RIZIV een telematicapremie van € 800 wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie over de tegemoetkoming, de aanvraagprocedure en contactgegevens kan je raadplegen op de website van het RIZIV > Professionals > Tandartsen > Telematicapremie voor de tandartsen.

Telematicapremie voor vroedvrouwen

De telematicapremie is een forfaitair bedrag van € 800 dat jaarlijks betaald wordt aan vroedvrouwen die aan bepaalde voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

Meer informatie over de tegemoetkoming, de aanvraagprocedure en contactgegevens kan je raadplegen op de website van het RIZIV > Professionals > Vroedvrouwen > Telematicapremie voor vroedvrouwen.

Andere premies RIZIV

Het RIZIV kent ook nog andere premies toe aan zorgverleners. 

Hierbij een aantal voorbeelden:

Alle informatie kan je raadplegen op de website van het RIZIV > Professionals en vervolgens de rubriek 'Financiële tegemoetkomingen' selecteren.

Andere initiatieven

Verschillende overheidsinstanties voorzien tevens voor de zorgsector specifieke oproepen. In deze rubriek kan je deze tijdelijke oproepen terugvinden: 

Call circulaire zorg

In de zorgsector wordt heel veel medisch materiaal gebruikt, zowel voor verzorging als ingrepen. Dit veroorzaakt veel afval. Om de circulaire aanpak in de zorgsector een duwtje in de rug te geven, lanceerde Vlaanderen Circulair en OVAM een gerichte call. De focus daarvan ligt op innovatieve, circulaire businessmodellen die gericht zijn op het verminderen van materiaalgebruik in de sector. Deze projectoproep richt zich tot partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen (ook producenten van medisch materiaal), onderzoeksinstellingen en organisaties. De steun bedraagt € 100.000 per/project. Indienen kon tot 29 september 2023 (12u 's middags). Meer informatie op de website van Vlaanderen Circulair Gerichte Call Circulaire Zorg 2023.

CrossCare 2.0

Het interreg programma CrossCare 2.0 -programma ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes. Tijdens deze oproeprondes kunnen organisaties zich kandidaat stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

Begunstigden van CrossCare 2.0 zijn ondernemingen en zorg- en welzijnsorganisaties met een rechtspersoonlijkheid en met minstens één vestiging in het programmagebied van de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Voor Vlaanderen bestaat dit programmagebied uit de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 

De eerste oproepronde ‘WAVE I’ staat open sinds 28 september. Ze bestaat uit 2 suboproepen:

  • ‘Bedrijfstrajecten': In deze oproep kan een Vlaamse of Nederlandse kmo die een zorginnovatie (product, dienst of procesconcept) ontwikkelt, een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens coachen, ondersteunen en stimuleren daarna de geselecteerde bedrijven-ontwikkelaars en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. Aanvullend kan je rekenen op een subsidiebedrag van maximaal € 100.000. De deadline voor de vooraanmelding (FASE I) is 9 november 2023. Deadline voor de finale aanvragen (FASE II) is 22 december 2023.
  • ‘Multi-actortrajecten’: Deze oproep richt zich dan weer naar samenwerkingsverbanden tussen kmo's en zorg- en welzijnsorganisaties. Zorg- of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben (en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen) kunnen in deze eerste WAVEoproep een ‘expression of interest’ indienen. De CrossCare-zorgproeftuinen zoeken dan samen met deze zorgactoren naar bedrijven en oplossingen op maat. Ook voor de samenwerkingen is er financiële en inhoudelijke steun mogelijk. Financiële ondersteuning kan hier oplopen tot maximaal € 50.000 per organisatie. Hier is de deadline 16 november 2023. Vervolgens wordt er een selectie gemaakt en kunnen bedrijven zich aanmelden. De deadline voor de FASE I-aanvraag is daar 22 december 2023. De finale aanvraag wordt dan gezamenlijk ingediend door zorgactoren en bedrijven tegen uiterlijk 1 maart 2024.

Meer informatie op de website interregvlaned.eu/crosscare-2-0/wave-1.

De-minimis

Sommige maatregelen in dit overzicht vallen onder de Europese de-minimisverordening voor diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Ondernemingen die een DAEB verrichten kunnen over een periode van drie jaar tot maximaal € 500.000 steun ontvangen. Dit is het geval voor bepaalde klimaatsubsidies van VIPA.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Bij het RIZIV vind je in principe onderaan de webpagina's het e-mailadres en/of het telefoonnummer van de medewerkers die gespecialiseerd zijn in het thema van die pagina. Zo niet, dan kan je bij het Service Center Gezondheid terecht via telefoon of dit contactformulier

Afdeling / Dienst
Service Center Gezondheid
Adres

Galileelaan 5/01
1210 Brussel
België

Telefoon
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 34
1030 Brussel
België

Telefoon