Kinderopvang: subsidies van agentschap Opgroeien (Kind & Gezin)

Laatst gewijzigd op 24 nov 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kinderdagverblijven
Voor wat
opvang van baby’s en peuters
Subsidies
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters voorziet in een subsidiesysteem met verschillende trappen. Per trede zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de kinderopvang moet voldoen. Naast de subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog subsidies voor inclusieve opvang en subsidies voor ruimere openingsmomenten en dringende kinderopvang in groepsopvang mogelijk.

1. De Vlaamse Regering werkte een specifieke compensatieregeling uit voor de kinderopvang die open en beschikbaar blijft tijdens de coronacrisis. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Compensatiesubsidie Coronavirus'. 
2. Bijkomend voorziet de Vlaamse Regering in een subsidie voor het aanleggen van een strategische stock aan beschermingsmateriaal en voor de materiële kosten in de recente covidgolven. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Coronasubsidie VIPA'.

Wat komt in aanmerking

De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Elke organisator van kinderopvang die deze opdrachten opneemt en aan de voorwaarden voldoet, komt in principe in aanmerking voor de subsidie. Meer info in dit document op de website van Kind en Gezin: Subsidies voor kinderopvang van baby's en peuters  

De basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie werken zoals een trap. Wie de subsidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van de lagere trede(s) en moet ook aan de voorwaarden voor die lagere trede(s) voldoen.

kinderopvang

De basissubsidie kan aangevraagd worden voor kinderopvang met:

  • minstens 220 openingsdagen;
  • actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders.

De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar:

  • gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen;
  • kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en, samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken.

De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang:

  • die kwetsbare gezinnen ondersteunt;
  • waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen kinderen uitmaken.

Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk:

De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Zowel individuele inclusieve opvang (vergunning volstaat) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk, evenals een subsidie voor een Centrum voor Inclusieve opvang.

De subsidie flexibele gezinsopvang is bedoeld voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in een gezinsopvang. Ze geldt ook voor samenwerkende aangesloten onthaalouders. De organisator heeft een subsidie inkomenstarief.

De subsidie voor ruimere openingsmomenten in groepsopvang (ROM): deze subsidie is voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in groepsopvang. De organisator heeft minstens een basissubsidie.

De subsidie voor dringende kinderopvang in groepsopvang (DOP): dit is een subsidie voor de groepsopvang om een plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. De organisator heeft minstens een subsidie voor inkomenstarief.

Wie komt in aanmerking

In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Opgroeien ontvangen (tenzij eventueel de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie.

Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen.

Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hou er rekening mee dat je niet automatisch recht hebt op subsidies. Wanneer de Vlaamse regering budget voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen vrijgeeft, zal het agentschap Opgroeien een oproep doen. De plaatsen worden verdeeld op basis van programmatieregels die bij die oproep bekend gemaakt worden. Als er onvoldoende budget is om iedereen een subsidie te geven, worden de nieuwe middelen ingezet in regio’s waar de nood het hoogst is. Ze worden volgens een spreidingssleutel en vooraf bepaalde criteria verdeeld.

Omvang steun

De bedragen verschillen naargelang:

De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens.

De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar.

De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders.

De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt.

Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de berekening van de subsidies in dit document op de website van Kind en Gezin: Subsidieberekening voor kinderopvang van baby's en peuters.

Voor een overzicht van de subsidiebedragen zie professionelen > kinderopvang > subsidies en financieel > overzicht van de subsidies en bedragen.

Aanvraagprocedure

De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd.

Ook de subsidie voor ruimere openingsmomenten en voor dringende kinderopvang in groepsopvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal het agentschap Opgroeien een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan je de nieuwsbrief en/of de website van Kind en Gezin raadplegen: www.kindengezin.be.

De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin.

Compensatiesubsidie Coronavirus

Baby's en peuters

Vanaf november 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de compensatiesubsidie Corona via een schakelsysteem in te voeren. Dit systeem maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen en afhankelijk van de ernst van de epidemie maandelijks te schakelen tussen een algemene compensatie, in geval van veel besmettingen, naar een selectieve compensatie, als de situatie verbetert. De algemene compensatie is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie van maart tot en met september. De selectieve compensatie die enkel wordt toegekend in geval van sluiting of doelgroepbeperking, is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie voor oktober. Een belangrijk verschil tussen beide systemen is dat in de maanden waarin algemene compensatiesubsidie wordt voorzien, ouders niet betalen voor afwezigheden.

Dit schakelsysteem is voorzien vanaf november 2020 en geldt tot en met december 2021. Welk systeem van toepassing is, de voorwaarden, de bedragen en de aanvraagprocedure kan je raadplegen per categorie, zie professionelen > kinderopvang > organisatie en administratie > procedures en formulieren > compensatiesubsidie coronavirus :  

Schoolkinderen

Vanaf november 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de compensatiesubsidie Corona via een schakelsysteem in te voeren. Dit systeem maakt het mogelijk om kort op de bal te spelen en afhankelijk van de ernst van de epidemie maandelijks te schakelen tussen een algemene compensatie, in geval van veel besmettingen, naar een selectieve compensatie, als de situatie verbetert. De algemene compensatie is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie van maart tot en met september. De selectieve compensatie die enkel wordt toegekend in geval van sluiting of doelgroepbeperking, is vergelijkbaar met de compensatiesubsidie voor oktober. Een belangrijk verschil tussen beide systemen is dat in de maanden waarin algemene compensatiesubsidie wordt voorzien, ouders niet betalen voor afwezigheden.

Dit schakelsysteem is voorzien vanaf november 2020 en geldt tot en met december 2021. Meer informatie over welk systeem van toepassing is, de voorwaarden, de bedragen en de aanvraagprocedure kan je raadplegen op opgroeien.be > buitenschoolse opvang en activiteiten > coronavirus > compensatie

Projecten FCUD zieke kinderen

De projecten FCUD zieke kinderen werden, net als de opvang van baby's en peuters en de buitenschoolse opvang, gevraagd om tijdens de coronacrisis open te blijven. Naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus zien heel wat projecten FCUD zieke kinderen het aantal opvangvragen drastisch dalen. Dit betekent een verlies aan inkomsten voor de organisatoren. De Vlaamse Regering besliste daarom om ook voor deze organisatoren een compensatie te voorzien. 

Meer info kan je raadplegen op professionelen > kinderopvang > organisatie en administratie > procedures en formulieren > compensatiesubsidie coronavirus

Coronasubsidie VIPA

De Vlaamse regering voorziet in een subsidie voor de residentiële en niet-residentiële instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het aanleggen van een strategische stock aan beschermingsmateriaal en voor de materiële kosten in de recente covidgolven. Deze subsidie wordt uitbetaald aan organisatoren met een vergunning/erkenning/attest van toezicht/toestemming voor: 

  • kinderopvang van baby's en peuters
  • buitenschoolse opvang
  • lokale diensten voor buurtgerichte buitenschoolse opvang

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) zorgt voor de uitbetaling van deze forfaitaire vergoeding, die automatisch aan de organisator ten laatste op 31 december 2021 betaald zal worden op een door Opgroeien gekend rekeningnummer.

Enkel indien je nog nooit subsidies van Opgroeien ontving, moet je ten laatste op 30 september 2021 een ingevuld bankattest bezorgen aan budget.kinderopvang@kindengezin.be. Ook indien je de subsidie niet wil ontvangen, moet je dit melden. Meer informatie kan je raadplegen op professionelen > kinderopvang > organisatie en administratie > procedures en formulieren > compensatiesubsidie coronavirus.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.