Kinderopvang: subsidies van Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin)

Laatst gewijzigd op 23 jan 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kinderdagverblijven
Voor wat
opvang van baby’s en peuters
Subsidies
varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Het Agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) voorziet voor de opvang van baby's en peuters een subsidiesysteem met verschillende trappen. Per trede zijn er bijkomende voorwaarden waaraan de kinderopvang moet voldoen. Naast de subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog subsidies voor inclusieve opvang en subsidies voor ruimere openingsmomenten en dringende kinderopvang in groepsopvang mogelijk.

De Vlaamse Regering neemt maatregelen om de impact te beperken bij gezinnen wiens baby of peuter opgevangen wordt in een opvang waarvan de vergunning door Opgroeien is opgeheven of geschorst en hierdoor in de onmiddellijke omgeving geen alternatieve opvangplaats vinden. Deze maatregelen zijn ook van toepassing wanneer de organisator de opvang stopzet omwille van overmacht of faillissement. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek 'Subsidie voor tijdelijke vervangcapaciteit'. 

Wat komt in aanmerking

Baby's en peuters

De subsidies zijn gekoppeld aan opdrachten en voorwaarden. Elke organisator van kinderopvang die deze opdrachten opneemt en aan de voorwaarden voldoet, komt in principe in aanmerking voor de subsidie. Meer info in dit document op de website van Kind en Gezin: Subsidies voor kinderopvang van baby's en peuters  

De basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie werken zoals een trap. Wie de subsidies van een hogere trede krijgt, krijgt ook de subsidies van de lagere trede(s) en moet ook aan de voorwaarden voor die lagere trede(s) voldoen.

kinderopvang

De basissubsidie kan aangevraagd worden voor kinderopvang met:

  • een vergunning en dus voldoet aan de vergunningsvoorwaarden;
  • minstens 220 openingsdagen (voor gezinsopvang met maar 1 locatie zijn dit minstens 180 dagen);
  • actieve kennis van het Nederlands voor alle kinderbegeleiders.

De subsidie voor inkomenstarief is mogelijk voor kinderopvang waar:

  • gezinnen een prijs betalen op basis van het inkomen;
  • kinderen van bepaalde gezinnen voorrang krijgen en, samen met kwetsbare gezinnen, minstens 20% van de opgevangen kinderen uitmaken.

De plussubsidie is mogelijk voor kinderopvang:

  • die kwetsbare gezinnen ondersteunt;
  • waar kinderen van deze gezinnen voorrang krijgen en minstens 30% van de opgevangen kinderen uitmaken.

Naast deze subsidies opgenomen in het trappensysteem zijn ook nog volgende subsidies mogelijk:

De subsidie voor inclusieve opvang is voor opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte. Zowel individuele inclusieve opvang (vergunning volstaat) als structurele inclusieve opvang (minstens subsidie voor inkomenstarief nodig) is mogelijk, evenals een subsidie voor een Centrum voor Inclusieve opvang.

De subsidie flexibele gezinsopvang is bedoeld voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in een gezinsopvang. Ze geldt ook voor samenwerkende aangesloten onthaalouders. De organisator heeft een subsidie inkomenstarief.

De subsidie voor ruimere openingsmomenten in groepsopvang (ROM): deze subsidie is voor kinderopvang op atypische openingsmomenten in groepsopvang. De organisator heeft minstens een basissubsidie.

De subsidie voor dringende kinderopvang in groepsopvang (DOP): dit is een subsidie voor de groepsopvang om een plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand behoefte heeft aan kinderopvang. De organisator heeft minstens een subsidie voor inkomenstarief.

Schoolkinderen

Lokale besturen krijgen de regierol rond 'buitenschoolse opvang en activiteiten', afgekort BOA, in handen. Als je opvang voor kleuters en/of lagere schoolkinderen organiseert of wil organiseren, ben je een belangrijke partner in dit verhaal. Tot 31 december 2025 loopt er een overgangstermijn. Tijdens deze overgangstermijn behouden organisatoren van buitenschoolse opvang met een subsidie van Opgroeien, deze subsidie. Deze worden transitiesubsidies genoemd. Na afloop van de overgangstermijn, op 1 januari 2026, worden deze subsidies stopgezet. Vanaf dat moment zullen lokale besturen kleuteropvang subsidiëren, binnen het lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Voor meer info zie Opgroeien < buitenschoolse opvang en activiteiten < organisator buitenschoolse opvang

Wie komt in aanmerking

In trap 0 zitten alle initiatieven die geen enkele subsidie van Opgroeien ontvangen (tenzij eventueel de subsidie voor individuele inclusieve opvang). Wie in trap 1 zit, krijgt een basissubsidie. In trap 2 komt daar nog de subsidie voor inkomenstarief bij en in trap 3 de plussubsidie.

Wie tot een bepaalde trap behoort, krijgt ook de subsidie van de lagere trappen.

Daarenboven kan ook de subsidie voor individuele inclusieve opvang aangevraagd worden, indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Hou er rekening mee dat je niet automatisch recht hebt op subsidies. Wanneer de Vlaamse regering budget voor bijkomende gesubsidieerde plaatsen vrijgeeft, zal het agentschap Opgroeien een oproep doen. De plaatsen worden verdeeld op basis van programmatieregels die bij die oproep bekend gemaakt worden. Als er onvoldoende budget is om iedereen een subsidie te geven, worden de nieuwe middelen ingezet in regio’s waar de nood het hoogst is. Ze worden volgens een spreidingssleutel en vooraf bepaalde criteria verdeeld.

Omvang steun

De bedragen verschillen naargelang:

De organisator ontvangt elk kwartaal een voorschot. Na het kalenderjaar komt er een afrekening. Een rechtzetting is mogelijk als de berekening gebeurde op basis van foutieve gegevens.

De bedragen voor de basissubsidie, de plussubsidie en de subsidie voor structurele inclusieve opvang bestaan uit een vast bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats per jaar.

De bedragen voor de subsidie inkomenstarief bestaat uit twee delen, een gedeelte is gelinkt aan de geleverde kinderopvangprestaties, een gedeelte is gelinkt aan de gemiddelde leeftijd van de kinderbegeleiders.

De subsidie voor individuele inclusieve opvang wordt verstrekt per dag dat het kindje met een specifieke zorgbehoefte opgevangen wordt.

Meer info omtrent de subsidievoorwaarden en de berekening van de subsidies in dit document op de website van Kind en Gezin: Subsidies voor kinderopvang van baby's en peuters.

Voor een overzicht van de subsidiebedragen zie professionelen > kinderopvang > subsidies en financieel > overzicht van de subsidies en bedragen.

Aanvraagprocedure

De aanvraag om toe te treden tot trap 1, 2 of 3 van het subsidiesysteem is enkel mogelijk wanneer de Vlaamse Regering daarvoor een oproep lanceert en je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De beschikbare middelen zullen dan verdeeld worden tussen de aanvragers aan de hand van programmatiecriteria. Er zal m.a.w. een afweging gemaakt worden tussen de vraag in de gemeente of de regio en het reeds beschikbare aanbod. Met deze middelen kunnen zowel volledig nieuwe plaatsen als overgangen van plaatsen van een lagere naar een hogere subsidietrap worden gecreëerd.

Ook de subsidie voor ruimere openingsmomenten en voor dringende kinderopvang in groepsopvang wordt toegekend op programmatiebasis. Voor de creatie van structurele inclusieve opvangplaatsen zal het agentschap Opgroeien een oproep lanceren indien de Vlaamse Regering hiervoor de nodige financiële middelen ter beschikking stelt. Om op de hoogte te blijven van eventuele oproepen kan je de nieuwsbrief en/of de website van Kind en Gezin raadplegen: www.kindengezin.be.

De aanvraag van een subsidie voor individuele inclusieve kinderopvang wordt ingediend, per opgevangen kind met specifieke zorgbehoefte, via het aanvraagformulier van Kind en Gezin.

Subsidie voor tijdelijke vervangcapaciteit

Organisatoren die een toestemming hebben en aan de voorwaarden voldoen, kunnen een subsidie krijgen voor de realisatie van tijdelijke vervangcapaciteit. De lokale besturen en lokale loketten nemen hierin een coördinerende rol op en vragen toestemming aan Opgroeien. Het besluit is van toepassing vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2024.

Organisatoren krijgen een subsidie voor de opvang tijdelijke vervangcapaciteit van 70 euro per opgevangen kind per volle opvangdag en 42 euro per halve opvangdag. De subsidie wordt verminderd met het bedrag dat aan de gezinnen wordt gefactureerd. De subsidie wordt maandelijks toegekend voor de periode waarvoor je toestemming hebt ontvangen. 

Meer info kan je raadplegen op professionelen > kinderopvang > organisatie en administratie > procedures en formulieren > subsidie voor tijdelijke vervangcapaciteit

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.