Werkbaar werk steunmogelijkheden

Laatst gewijzigd op 28 apr 2022 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
werkbaar werk
Subsidies (via oproep)
steunpercentage en bedrag varieert per instrument

Wat houdt de maatregel in

Werkbaar werk is van belang voor zowel werknemers, ondernemers als organisaties. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek. Om dit te verwezenlijken, voorziet de overheid verschillende steunmaatregelen rond de thema's stress en burn-out preventie alsook werkbaar werk.

Op deze pagina bieden we een overzicht van de belangrijkste steunmogelijkheden.

Proeftuin Industrie 4.0 Technologie voor Werkbaar werk

Via dit proeftuinproject zal onderzocht worden hoe industrie 4.0-technologieën (zoals exo-skeletten, cobots en digitale werkinstructies) ingezet kunnen worden om de werkbaarheid van jobs te verhogen. Het doel is om de werkbaarheid van jobs te verbeteren en meer mensen aan de slag te houden op de krappe arbeidsmarkt van vandaag. Het project wil over een periode van drie jaar tot 750 ondernemingen diepgaand inspireren en aanzetten tot implementaties op de werkvloer. Binnen het kader van de proeftuin krijgen bedrijven kosteloos een breed sensibiliserend advies via workshops en ook diepgaander oriënterend advies voor het ontwikkelen van een strategisch plan.

In het nieuwsbericht Nieuwe proeftuin voor meer werkbaar werk vind je meer informatie over deze proeftuin. 

Burn-out preventie

Zelfstandigen

Wanneer je als zelfstandige moet stoppen met werken vanwege stress of burn-out, dan zijn er verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan je eventueel een beroep doen op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of een vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen. Hiervoor kan je respectievelijk jouw ziekenfonds of sociaal verzekeringsfonds contacteren.

Uitgebreidere informatie kan je vinden op de website Stress & Burn-out België, een initiatief van de FOD Sociale Zekerheid.

Projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk

De Federale overheid organiseerde de voorbije twee jaar ook een oproep die voorzag in subsidies voor pilootprojecten voor de preventie van burn-outs Pilootproject voor geïntegreerd preventiebeleid burn-out. Deze projecten zijn echter afgelopen. Op 25 maart 2021 lanceerde de federale overheid het programma mentale veerkracht (Mental Health @ work). Mochten er in dit kader nieuwe steunmogelijkheden worden gelanceerd dan verneem je dit zeker via de website www.stressburnout.belgie.

Subsidies voor sectorprojecten voor de preventie van psychosociale risico's

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is op zoek naar duurzame projecten die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s verbonden aan de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren in de context van Covid-19. Elk paritair (sub)comité kon tussen 1 februari en 29 april 2022 een aanvraag indienen voor een subsidieproject in hun sector. Verschillende paritaire (sub)comité's kunnen ook samenwerken. De maximaal beschikbare subsidie bedraagt € 150.000 per project.

De in het project voorziene acties moeten innovatief zijn, mogen niet al eerder gerealiseerd zijn en zijn uitgesloten van elke andere subsidie en/of kunnen niet gefinancierd worden met preventie-middelen. Meer informatie over deze subsidie-oproep is te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie

De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondersteunt, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, in 2022 voor de eerste keer pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie. Een subsidieaanvraag kan ingediend worden tussen 1 april en 31 mei 2022. De sociale partners gaan op zoek naar projecten die een soepelere organisatie van de arbeid voor de werkgever mogelijk maken en de balans werk-privéleven en de werkbaarheid van de loopbaan voor de werknemer verbeteren. Het forfaitaire bedrag van de subsidie bedraagt € 15.000 per project, voor projecten ingediend door een paritair (sub)comité bedraagt het maximumbedrag van de subsidie € 45.000. De projecten hebben een looptijd van maximaal 18 maanden. Alle informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de NAR > Innovatieve arbeidsorganisatie

Kmo-portefeuille

Kmo's kunnen via de kmo-portefeuille van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie bekomen voor bepaalde externe opleidingen of advies bij geregistreerde dienstverleners. Kleine ondernemingen krijgen 30% subsidie tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis. Middelgrote ondernemingen krijgen 20% subsidie, eveneens tot een maximum van € 7.500 op jaarbasis.  

Ook voor adviezen rond risicoanalyse en preventie op het werk, kan je een beroep doen op de kmo-portefeuille. Zo kan je experten inschakelen zoals een preventieadviseur om dit soort analyses te maken. Ook in het kader van de coronacrisis is het immers voor werkgevers van belang het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.
Opleidingen rond stress en burnoutpreventie zijn eveneens betoelaagbaar via de kmo-portefeuille.

Meer informatie over de Kmo-portefeuille.

Projectoproep vitaal en gezond telewerken

Via deze projectoproep kunnen innovatieve projecten die bijdragen tot de mentale en fysieke gezondheid van de telewerker van de toekomst een financiële ondersteuning krijgen. De oproep richt zich enerzijds naar ondernemingen, uit de profit en social profit. Maar ook organisaties die iets kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers, vanuit hun ligging, opdracht of werking, kunnen een voorstel indienen.

Het budget dat ieder geselecteerd project toegekend krijgt, wordt vooraf niet vastgelegd. Er is in totaal € 1.530.000 beschikbaar voor goedgekeurde projectoproepen, waarbij gemikt wordt op een beperkt aantal kwaliteitsvolle projecten. Projectvoorstelen indienen kon tot 30 september 2021.

Meer informatie over de indieningsprocedure vind je op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven

Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheques van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.

Meer informatie over de werkbaarheidscheque. 

Oproepen ESF Vlaanderen

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) verstrekt in Vlaanderen subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Op dit moment loopt de oproep Drive – Op weg naar werkbaar werk (deadline 31 december 2021). Dit gaat om gratis hr-steun op maat door gespecialiseerde dienstverleners. Zowel profit als social-profit organisaties die in Vlaanderen gevestigd zijn en niet meer dan 250 medewerkers tellen, komen in aanmerking. 

Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op de website van ESF Vlaanderen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

De-minimis

Bepaalde maatregelen in deze overzichtsmaatregel vallen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis. Dit is het geval voor de kmo-portefeuille, werkbaarheidscheque en sommige ESF- oproepen.

Contact

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geeft heel wat tools en advies op www.werkbaarwerk.be

Ook op de website Stress& Burn-out België vind je heel wat goede praktijken en tools terug. 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) bundelde daarnaast ook informatie over dit thema op haar website Werkbaar Werk. Je vindt er ook de verschillende actieprogramma's die ze hierrond ondernemen terug.

Op de website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk is ook meer informatie over onze meer preventiemaatregelen terug te vinden. 

Afdeling / Dienst
Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen
Adres

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Kruidtuinlaan 50 bus 100
1000 Brussel
België