Europees Sociaal Fonds (ESF Vlaanderen)

Laatst gewijzigd op 24 jul 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & soms grote ondernemingen
Voor wat
projecten gericht op de arbeidsmarkt (opleiding, verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt, ...)
Subsidies via oproepen
bedrag/steunpercentage varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. ESF Vlaanderen verstrekt met middelen uit dit fonds én cofinanciering van de Vlaamse overheid, subsidies om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken.

Sinds 1 juli kan je bij ESF steun aanvragen in het kader van de oproep Anders Organiseren 2.0 (deadline 30 september 2020) en de oproep Blended business models: diepgaande en innovatieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie (deadline 30 september 2020). Daarnaast loopt nog steeds de oproep Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity (deadline 21 augustus 2020) en de oproep Drive – Op weg naar werkbaar werk (deadline 31 december 2021). Meer informatie in de rubriek 'Lopende oproepen'.

Wie komt in aanmerking

Elke publieke of privaatrechtelijke organisatie (kmo’s of vzw) kan een projectvoorstel indienen op voorwaarde dat het kadert binnen een openstaande oproep. Aan éénmanszaken kan er in principe geen ESF-steun verleend worden.  

Vanwege het partnerschapsbeginsel waaruit het ESF vertrekt, kunnen sommige oproepen de oprichting van een partnerschap vereisen. De promotor of indiener van het project staat aan het hoofd van dit partnerschap.

Wat komt in aanmerking

Doelstelling

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is één van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Met deze fondsen wil de Europese Commissie de Europa 2020 doelstellingen bereiken. De focus van het ESF ligt op de doelstelling “smart, sustainable, inclusive and non-discriminatory employment market” met een speciale aandacht voor:

  • het opleiden van goede werknemers en creëren van duurzame jobcreatie (‘smart’ and sustainable job growth);

  • tegengaan van discriminatie op de werkvloer (non-discriminatie);

  • het verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde doelgroepen (inclusieve arbeidsmarkt).

Prioriteiten in Vlaanderen

Vlaanderen vertaalde bovengenoemde doelstellingen naar de volgende prioriteiten:

  • Bevordering van projecten voor duurzame, hoogwaardige banen en arbeidsmobiliteit alsook investeringen in onderwijs, training en levenslang leren: deze activiteiten zijn een aanvulling op het Vlaamse loopbaanbeleid dat een effectievere arbeidsmarkt tot doel heeft. De ESF-projecten zullen zich in het bijzonder richten op de cruciale overgangsmomenten in de individuele loopbaan.
  • Ondersteuning van sociale integratie, gelijkheid en projecten voor armoedebestrijding: de projecten richten zich op de trajecten binnen werk en maatschappij voor de voornaamste risicogroepen.
  • Actief ouder worden: de structurele maatregelen om ouderen aan te moedigen om te blijven werken of met een nieuwe baan te beginnen, zullen op federaal en Vlaams niveau worden bevorderd. ESF-projecten voor deze prioriteit zullen hier een aanvulling op zijn. Hierdoor wordt het voor bedrijven gemakkelijker om oudere werknemers een aantrekkelijke omgeving te bieden.

Omvang steun

Bij ESF wordt steeds gewerkt met oproepen. De steunpercentages en bedragen verschillen per oproep en worden steeds vermeld bij elke oproepfiche. 

De financiering die het Europees Sociaal Fonds toekent aan een project is steeds aanvullend aan de inbreng vanuit de private sector of andere (publieke) bronnen. Het percentage varieert, maar de bijdrage vanuit Europa is altijd begrensd op 50%.

De-minimis

De toegekende subsidie binnen een oproep valt soms onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit wordt steeds vermeld in de oproepfiche die je kan terugvinden bij elke oproep. Meer informatie over de Euopese de-minimis-regelgeing kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Lopende oproepen

 Drive – Op weg naar werkbaar werk (deadline 31 december 2021)

Kmo's en vzw’s kunnen binnen deze oproep een HR-traject op maat krijgen (omvat analyse, actieplan én begeleiding bij implementatie) dat 100% gesteund wordt door een ESF geselecteerde dienstverlener. Zit je als werkgever met één van deze vragen: Hoe kan ik mijn medewerkers beter motiveren? Hoe krijg ik een positieve dynamiek op de werkvloer? Hoe kan ik mijn leidinggevenden beter ondersteunen? Hoe kan ik in mijn organisatie burn-out tegengaan?... Stuur dan een mailtje naar drive@vlaanderen.be met een aantal gegevens en een korte schets van de uitdagingen binnen uw organisatie.

Het voorbereiden van ondernemingen en hun werknemers op de implementatie van cybersecurity (deadline 21 augustus 2020)

Met deze oproep wil ESF de kmo's (en hun werknemers), met een aanbod van gerichte, efficiënte en toegankelijke opleidingen ondersteunen in het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity. Organisaties die een opleidingsaanbod gericht op kmo's (vanaf één werknemer) willen ontwikkelen kunnen hiervoor steun ontvangen. Ook individuele ondernemingen (of samenwerkingsverbanden van ondernemingen) die een eigen CS-opleidingstraject tot stand willen brengen kunnen hier subsidies ontvangen.

Anders Organiseren 2.0  (deadline 30 september 2020)

Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor hun werknemers. De acties in de projecten betreffen het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie. ESF richt zich met deze projecten op alle organisaties, met rechtspersoonlijkheid, uit de profit en social-profit die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Deze organisaties moeten meer dan 20 mensen tewerkstellen, reeds een missie en visie uitgewerkt hebben en voldoende maturiteit hebben in hun HR-beleid.

Blended business models: diepgaande en innovatieve samenwerking tussen reguliere en sociale economie (deadline 30 september 2020)

Deze oproep richt zich tot sociale economie-ondernemingen en reguliere ondernemingen om samen innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan. De overheid wil hen daarin ondersteunen door hen aan te sporen om te experimenteren met blended business models waarbij het verdienmodel opgebouwd wordt door nuttige inbreng van de verschillende partners, zoals het uitwisselen of delen van arbeidskrachten, expertise en productiemiddelen en waarbij de opbrengsten verdeeld worden. Partners hebben een aandeel in de winst of het verlies van het business model. Deze experimenten dienen als einddoel het implementeren van een gezamenlijke dienstverlening of het realiseren van een gezamenlijk product.

In deze rubriek worden enkel oproepen opgenomen die gericht zijn naar ondernemingen. Alle oproepen kan je vinden op www.esf-vlaanderen.be/nl/project/oproepen.

Aanvraagprocedure

Het ESF werkt steeds met oproepen. Informatie over de lopende oproepen kan je terugvinden op www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen. Er worden per oproep doorgaans verscheidene infosessies georganiseerd, terug te vinden op dezelfde pagina.

Een aanvraag indienen gebeurt via de online webapplicatie

Meer informatie over hoe je een project moet indienen kan je vinden op www.esf-vlaanderen.be/nl/wat-een-project-en-hoe-indienen.