Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC)

Laatst gewijzigd op 12 okt 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
eigenaars van een installatie die elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare energie
Voor wat
productie van groene stroom
Subsidie (steuncertificaten)
€ 93 per GSC (aantal is afhankelijk van de bandingfactor en de geproduceerde netto groene stroom)

Wat houdt de maatregel in

Eigenaars van installaties die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) kunnen gratis via het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de distributienetbeheerder (DNB) groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen. Voor niet-PV installaties is VEA en voor PV-installaties (fotovoltaïsche panelen) is DNB bevoegd voor de certificaten.

Deze GSC kunnen onder andere verkocht worden aan een onderhandelde prijs aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan een vastgelegde minimumprijs aan de distributienetbeheerder indien aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet.

Wie en wat komt in aanmerking

Eigenaars van installaties die die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Voor PV-systemen en windturbines moet het netto vermogen respectievelijk meer dan 40 kW en 300 kW bedragen.

Als de PV-installatie in rekening wordt gebracht voor het verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie van de EPB-regelgeving bij nieuwbouw of grondige energetische renovatie, dan komt enkel het deel aan groenestroom dat er bovenop wordt geproduceerd in aanmerking voor de groenestroomcertificaten.

Omvang steun

De verkregen groenestroomcertificaten kunnen verkocht worden tegen de wettelijk gegarandeerde tarieven aan de distributienetbeheerder (DNB) als de installatie verbonden is met het elektriciteitsnet. Daarnaast kan men de certificaten ook verkopen aan de elektriciteitsleveranciers.

De gemiddelde marktprijs van de GSC in de afgelopen verhandelperiodes uit bilateraal verkoop, kan je raadplegen via de website van de VREG Steuncertificaten groene stroom.

Voor installaties opgestart vóór 1 januari 2013 wordt er een vaste minimale waarde per technologie gegarandeerd door uw netbeheerder voor een aantal jaren en dit zowel voor installaties aangesloten op het distributienet of het transmissienet. Voor installaties opgestart vanaf 1 januari 2013 is dit € 93 per GSC voor alle technologieën.

De tarieven verschillen afhankelijk van de datum van plaatsing en goedkeuring van de installatie.

Nieuwe PV-installaties tot 40 kW krijgen geen certificaten meer. Windturbines tot en met 300 kW krijgen vanaf 2019 geen certificaten meer en moeten een beroep doen op de steunmaatregel call voor kleine en middelgrote windturbines.

Vanaf 2013 vallen groenestroom installaties in het systeem van de bandingfactoren en krijgen € 93 per groenestroomcertificaat (GSC).

Per technologie zal het aantal verkregen GSC bepaald worden door de netto hoeveelheid geproduceerde groene stroom (in MWh) in een periode te vermenigvuldigen met de bandingfactor van die periode. Met de bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst.

De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie en grootteklasse (voor PV twee keer per jaar) op basis van de onrendabele top berekening door VEA. Zowel voor nieuwe als voor lopende projecten vanaf 1 januari 2013, wordt de bandingfactor aangepast als de geactualiseerde bandingfactor (berekend op basis van de parameters investeringskosten, afschrijfperiode, brandstofkosten en elektriciteitsprijs), meer dan 2% afwijkt van deze die van toepassing is. Projecten worden ook gecategoriseerd volgens met of zonder burgerparticipatie.

De steunperiode is afhankelijk van de technologie: PV-installatie, windturbine, biogas/biomassa-installatie, ...

Meer informatie over en de actuele bandingfactoren vind je op de website van VEA Bandingfactor voor groene stroom.

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de certificaten gebeurt voor PV-systemen bij de distributienetbeheerder Fluvius en voor andere technologieën bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).