Vlaamse groenestroomcertificaten (GSC)

Laatst gewijzigd op 27 apr 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
eigenaars van een installatie die elektriciteit produceert op basis van hernieuwbare energie
Voor wat
productie van groene stroom in installaties groter dan 10 kW
Subsidie (steuncertificaten)
€ 93 per GSC (aantal is afhankelijk van de bandingfactor en de geproduceerde netto groene stroom)

Wat houdt de maatregel in

Eigenaars van installaties die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) kunnen gratis via het Vlaams Energieagentschap (VEA) en de distributienetbeheerders (DNB) groenestroomcertificaten (GSC) verkrijgen. De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft haar taak van de berekening van het aantal toe te kennen certificaten, overgedragen aan VEA voor de niet-PV installaties en aan DNB voor de PV-installaties (fotovoltaïsche panelen).

Deze GSC kunnen onder andere verkocht worden aan een onderhandelde prijs aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen of aan een vastgelegde minimumprijs aan de distributienetbeheerders indien aangesloten op hun elektriciteitsnet.

Wie en wat komt in aanmerking

Eigenaars van installaties die die elektriciteit produceren in het Vlaamse Gewest op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) komen in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Voor PV-systemen en windturbines moet het netto vermogen respectievelijk meer dan 10 kW en 300 kW bedragen.

Als de PV-installatie in rekening wordt gebracht voor het verplicht minimum aandeel hernieuwbare energie van de EPB-regelgeving bij nieuwbouw of grondige energetische renovatie, dan komt enkel het deel aan groenestroom dat er bovenop wordt geproduceerd in aanmerking voor de groenestroomcertificaten.

Omvang steun

De verkregen groenestroomcertificaten kunnen verkocht worden tegen de wettelijk gegarandeerde tarieven aan de distributienetbeheerders als de installatie verbonden is met hun net. Daarnaast kan men de certificaten ook verkopen aan de elektriciteitsleveranciers.

De elektriciteitsleveranciers in het Vlaamse Gewest moeten elk jaar een bepaald percentage van hun elektriciteitsleveringen aan de eindverbruikers kunnen aantonen met GSC uit het Vlaamse Gewest. Dit verplicht percentage neemt toe tot 20,5% in 2020. Vanaf leveringsjaar 2012 wordt het aantal in te leveren GSC bepaald door het percentage van dit jaar van de geleverde elektriciteit te vermenigvuldigen met de totale bandingfactor (verhouding tussen het aantal toegekende certificaten in het voorafgaand jaar en de totale productie van groene stroom in het voorafgaand jaar in het Vlaams Gewest). De GSC moeten telkens op 31 maart van het jaar volgend op het leveringsjaar ingediend worden.

Elektriciteitsleveranciers kunnen GSC verkrijgen door zelf elektriciteit op te wekken op basis van hernieuwbare energiebronnen of door GSC te kopen van producenten van groene stroom. Elektriciteitsleveranciers die een tekort hebben moeten een boete betalen van € 100 per ontbrekend GSC vanaf leveringsjaar 2013.

De gemiddelde marktprijs van de GSC in de afgelopen verhandelperiodes uit bilateraal verkoop kan je raadplegen via www.vreg.be/statistieken-groene-stroom.

Voor installaties opgestart vóór 1 januari 2013 wordt er een vaste minimale waarde per technologie gegarandeerd door uw netbeheerder voor een aantal jaren en dit zowel voor installaties aangesloten op het distributienet of het transmissienet. Voor installaties opgestart vanaf 1 januari 2013 is dit € 93 per GSC voor alle technologieën.

De tarieven verschillen afhankelijk van de datum van plaatsing en goedkeuring van de installatie.

Installaties kleiner dan 10 kW die vanaf 14 juni 2015 gekeurd worden, krijgen geen certificaten meer. Windturbines tot en met 300 kW krijgen vanaf 2019 geen certificaten meer en moeten een beroep doen op de steunmaatregel call voor kleine en middelgrote windturbines.

Vanaf 2013 vallen groenestroom installaties in het systeem van de bandingfactoren en krijgen € 93 per groenestroomcertificaat (GSC).

Per technologie zal het aantal verkregen GSC bepaald worden door de netto hoeveelheid geproduceerde groene stroom (in MWh) in een periode te vermenigvuldigen met de bandingfactor van die periode. Met de bandingfactor wil de Vlaamse overheid oversubsidiëring vermijden door rekening te houden met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst.

De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie en grootteklasse (voor PV twee keer per jaar) op basis van de onrendabele top berekening van het prijzenobservatorium (VREG-VEA). Zowel voor nieuwe als voor lopende projecten vanaf 1 januari 2013, wordt de bandingfactor aangepast als de geactualiseerde bandingfactor (berekend op basis van de parameters investeringskosten, afschrijfperiode, brandstofkosten en elektriciteitsprijs), meer dan 2% afwijkt van deze die van toepassing is. Projecten worden ook gecategoriseerd volgens met of zonder burgerparticipatie.

De steunperiode is 10 jaar voor PV-installaties, 20 jaar voor windturbines, en maximum 17 jaar (afhankelijk van het maximale steunvolume) voor nieuwe biogas/biomassa-installaties vanaf 2020.

Meer informatie over en de actuele bandingfactoren vind je op: www.energiesparen.be/bandingfactor-GSC.

Aanvraagprocedure

De aanvraag van de certificaten gebeurt voor PV-systemen bij de distributienetbeheerder Fluvius en voor andere technologieën bij het Vlaams Energieagentschap.