O&O haalbaarheidsstudie

Laatst gewijzigd op 21 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Voor wat
onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten
Subsidie
van 40 tot 50% van de projectbegroting (max. steun € 50.000)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's en grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en (toekomstige) activiteiten in het Vlaamse Gewest, kunnen van VLAIO een subsidie bekomen van 40% tot 50% (op de aanvaarde kosten) voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie. Deze studie is gericht op de voorbereiding van een innovatief vervolgtraject dat kan worden gesteund door VLAIO (onderzoeks-, ontwikkelings- of ICON-project).

De haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie. De innovatie die met het innovatieve vervolgtraject beoogd wordt, moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen. Ook de maatschappelijke impact wordt beoordeeld.

Voor projecten ingediend vanaf 1 oktober 2022 dient bij de steunaanvraag een toelichting van het klimaatplan gevoegd te worden wanneer de (mede)aanvrager een grote onderneming is volgens de Europese kmo-definitie OF een energie-intensieve onderneming is d.w.z. een finaal energieverbruik heeft van meer dan 0,1 PJ (petajoule) op vestigingsniveau. Hierbij wordt gekeken naar de vestiging in Vlaanderen waar het grootste gedeelte van de valorisatie van de gevraagde steun zal plaatsvinden.

Wie komt in aanmerking

Zowel kmo's als grote ondernemingen met operationele activiteiten (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) in het Vlaamse Gewest en rechtspersoonlijkheid kunnen steun aanvragen.

Ook non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest (of minstens een duidelijke aanzet daartoe) en die economische activiteiten uitoefenen kunnen steun aanvragen.

Bijkomend moet o.m. aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • het netto bedrijfskapitaal van de aanvrager is toereikend om het niet-gesteunde deel van het project te dragen (meer informatie over deze berekening kan je in het aanvraagdocument vinden);
  • de aanvrager(s) zijn geen onderneming in moeilijkheden bij indiening van het project.

Wat komt in aanmerking

In principe komen alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de ontwikkeling van je innovatie en het valideren van de resultaten, voor subsidie in aanmerking.

De belangrijkste kenmerken van een haalbaarheidsstudie 
  • een haalbaarheidsstudie heeft als doel de experimentele analyse van de haalbaarheid van een belangrijk en ambitieus steunbaar innovatief vervolgtraject te testen (VLAIO onderzoeks-,ontwikkelings- en ICON-projecten, innovatieve investeringen, en ambitieuze innovatietrajecten buiten de steunkaders van het agentschap);
  • het innovatieve vervolgtraject moet het potentieel hebben voor voldoende valorisatie in Vlaanderen.
  • de studie moet minstens en voor een belangrijk deel de uitdagende technische en/of wetenschappelijke aspecten experimenteel onderzoeken, bijkomend kunnen ook andere onderwerpen aan bod komen zoals businessaspecten en de eventuele problematiek rond intellectuele eigendom.
Komen niet in aanmerking

Ideeëngeneratie of marktstudie of probleemoplossing op korte termijn. Het nagestreefde vervolgtraject moet voldoende ambitieus zijn.

Looptijd

De studie moet een looptijd hebben van minstens 3 maanden en maximum 1 jaar.

Toelichtingsdocument

Je vindt alle info in het Toelichtingsdocument bij Documenten.

Omvang steun

De subsidie wordt berekend als een percentage van de aanvaarde projectbegroting. Dit steunpercentage bestaat uit een basispercentage eventueel aangevuld met toeslagen.

  • basissteunpercentage: 40%;
  • toeslagen: 10% voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het totale steunpercentage is begrensd tot maximaal 50%.

De steun per bedrijfspartner bedraagt maximaal € 50.000.

Indien meerdere bedrijfspartners deelnemen aan de studie bedraagt de steun maximaal € 500.000 steun per studie.

Elke aanvrager heeft in het lopende kalenderjaar cumulatief niet meer dan € 8.000.000 steun toegewezen gekregen (of € 12.000.000 indien projecten in samenwerking met kmo’s of in een Europees ondersteund samenwerkingsverband).

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden opgesteld aan de hand van de invuldocumenten die je terugvindt onderaan de pagina Aanvraagprocedure > documenten

Indienen kan doorlopend en gebeurt digitaal op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/oo-haalbaarheidsstudie.

Vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Sinds 1 januari 2007 wordt de O&O steun die gewestelijke overheden toekennen aan ondernemingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor deze steunmaatregel.

Het gaat met name om “de winst vrijgesteld ten belope van het bedrag van de premies, en de kapitaal- of interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa, die aan vennootschappen worden toegekend in het raam van de steun aan onderzoek en ontwikkeling door de bevoegde gewestelijke instellingen”. Meer informatie kan je terugvinden op de VLAIO website: Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.

Contact

Onze VLAIO bedrijfsadviseurs begeleiden en adviseren je om je innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Ze ondersteunen je ook bij het indienen van een projectvoorstel.

Een overzicht van de fysieke kantoren van VLAIO kan je vinden op de website > adressen. Neem bij voorkeur contact op met VLAIO via e-mail of telefoon. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan het onderstaande postadres.

Adres

Koning Albert II-laan 15 bus 331
1210 Brussel
België

Telefoon