Ondersteuningsmaatregelen voor werknemers met een arbeidshandicap

Laatst gewijzigd op 8 jul 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap
Subsidie
bedrag varieert naargelang het initiatief

Wat houdt de maatregel in

Een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt, kan financieel ondersteund worden om de arbeidsdeelname in het bedrijf optimaal te laten verlopen.

Sinds 1 januari 2019 werd de VOP voor werknemers uitgebreid tot personen met 'een indicatie arbeidshandicap' die rendementsverlies of bijkomende kosten op de werkvloer ondervinden omwille van een ernstige medische, psychische, psychologische en/of mentale aandoening, waarbij de prognose nog onduidelijk is. Bijvoorbeeld: personen in herstel/behandelperiode van kanker; met een niet-aangeboren hersenletsel; met een psychisch ziektebeeld maar minder dan 5 jaar in behandeling zijn; enz.... De premie bedraagt 20% van het geplafonneerd referteloon en kan voor maximum 2 jaar worden toegekend. Een verhoogde premie en verlenging zijn eventueel mogelijk: zie www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop.

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (incl. vzw’s), interim-sector, onderwijsinstellingen en openbare besturen (aanwerving nà oktober 2008).

Wat komt in aanmerking

Momenteel kan een beroep worden gedaan op volgende maatregelen:

 • Tegemoetkoming in de kosten van een arbeidspostaanpassing
  VDAB vergoedt de werkgever als er aanpassingen moeten gebeuren aan de arbeidspost (= alles in het bedrijf dat niet verplaatst kan worden).
 • Tegemoetkoming in aangepast arbeidsgereedschap en/of –kledij
  VDAB vergoedt de werknemer als er aanpassingen moeten gebeuren op vlak van arbeidsgereedschap of kledij (= alles wat verplaatst kan worden). Dit blijft eigendom van de werknemer.
 • VOP (Vlaamse ondersteuningspremie)
  Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) betaalt gedurende 5 jaar een premie aan de werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap aanwerft of reeds in dienst heeft. De omvang van de premie wordt berekend op basis van het geplafonneerde referteloon van de werknemer (referteloon = brutoloon + werkgeversbijdragen RSZ - RSZ-verminderingen) en daalt gedurende de 5 jaren (40% eerste 5 kwartalen, 30% volgende 4 kwartalen en 20% gedurende de resterende 11 kwartalen). Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (dat € 1.593,81 bedraagt sinds 1/9/2018). Eventueel kan na 5 jaar een verlenging van de premie worden aangevraagd voor nog eens 5 jaar. Er bestaat ook een VOP premie voor zelfstandigen in hoofd en bijberoep: zie Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen
 • Tussenkomst in tolkuren voor doven en slechthorenden
  Een doof of slechthorend persoon kan 10% van zijn werktijd ondersteund worden door een tolk. Er kan een verhoging met 10% of 20% aangevraagd worden bij VDAB.
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten van en naar het werk
  Er worden tussenkomsten betaald indien de persoon met arbeidshandicap onmogelijk zonder begeleider van het openbaar vervoer gebruik kan maken of indien hij/zij zich omwille van de arbeidshandicap met eigen of gespecialiseerd vervoer moet verplaatsen.
 • Begeleiding op de werkvloer
  VDAB biedt twee soorten begeleiding aan:
  • IBO-Plus: Indien je een werkzoekende wil aanwerven en deze volgt eerst een opleiding op de werkvloer van het bedrijf, dan komt VDAB tussen. Als de bemiddelaar inschat dat de werkzoekende een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt, is dit volledig kosteloos voor de werkgever;
  • Gespecialiseerde jobcoaching: Je hebt medewerkers met gezondheidsproblemen aangeworven en wil graag dat ze zich goed voelen in het bedrijf, dan kan een jobcoach deze werknemers in het bedrijf begeleiden. De coaching  focust zich op hun technische vaardigheden, motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. De gespecialiseerde jobcoaching kan op elk moment van de tewerkstelling worden aangevraagd bij een Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB) dienst, erkend door de VDAB. Deze dienstverlening is kosteloos.