Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 8 okt 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
starten als zelfstandige met een arbeidshandicap
Voor wat
ter compensatie van het rendementsverlies
Subsidie
van 20 tot 40 % van het referteloon voor 20 tot 40 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

De VOP is bedoeld ter compensatie van het rendementsverlies van een persoon met een arbeidshandicap die hetzij een werknemer is of een zelfstandige. Dit om de integratie van die persoon in het arbeidscircuit te bevorderen. Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als bijberoep kunnen een VOP aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Als zelfstandige kan men een VOP voor zichzelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Vanaf 1 juli 2016 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen. Voorheen was dat de VDAB. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap zelf, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het departement een beroep blijven doen op het onderzoek van de VDAB. De betaling van de premie gebeurt dan weer door het departement WSE.

Hier wordt enkel de VOP toegelicht voor zover deze aan zelfstandigen wordt uitbetaald. Meer informatie over de VOP voor werknemers kan je terugvinden bij Ondersteuningsmaatregelen voor werknemers met een arbeidshandicap of op de website van de VDAB (Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers).

Wie komt in aanmerking

De VOP kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep is geworden of vanaf 1 juli 2016 zelfstandige in bijberoep is geworden (en voorheen geen erkenning had voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of een van zijn rechtsvoorgangers).

Omvang steun

De VOP is een percentage van het referteloon, en wordt in principe gedurende twintig kwartalen toegekend vanaf het kwartaal van de aanvraag. De VOP kan verlengd worden, maar de verlengingen kan in sommige gevallen korter zijn dan 20 kwartalen.
Bij zelfstandigen wordt voor de berekening van de VOP het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) als basis of referteloon genomen. Het GGMMI bedraagt momenteel € 1.593,81.

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen is gelijk aan: 

Periode vanaf kwartaal aanvraag

% referteloon

1ste tot en met 5de kwartaal

40%

6de tot en met 20e kwartaal

20%

Per 20 volgende kwartalen

20% mits goedkeuring VDAB

 De premie wordt per kwartaal betaald.

Voorbeeld: 40% van (€ 1.562,59 X 3 maanden) = € 1.875,11 per kwartaal

De VOP wordt beschouwd als een belastbaar inkomen.

Aanvraagprocedure

Als zelfstandige kan je bij het Departement WSE de aanvraag indienen. Dit gebeurt bij voorkeur online. Om een elektronische aanvraag succesvol in te dienen heb je een specifiek gebruikersrecht nodig en moet je over een aantal elementen beschikken. Meer informatie kan je hier raadplegen: www.werk.be/online-diensten/vlaamse-ondersteuningspremie-vop/online-aanvragen

Specifiek voor zelfstandigen wordt de toekenning van de VOP afhankelijk gemaakt van de positieve beoordeling van de zelfstandige activiteit van een door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, erkende organisatie. De erkende organisatie beoordeelt de zelfstandige activiteit positief voor zover het belastbare nettobedrijfsinkomen tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is dan € 15.000.

Deze beoordeling is niet vereist voor personen die met betrekking tot hun zelfstandige activiteit beschikken over een fiscaal aanslagbiljet voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de VOP.

Schematisch:

  • Attest op leefbaarheid (indien minder dan 1 jaar zelfstandig);
  • Laatst ontvangen aanslagbiljet (indien meer dan 1 jaar zelfstandig). 

Er is voldoende bedrijfsactiviteit zolang het belastbare nettobedrijfsinkomen hoger is dan € 15.000 (op jaarbasis).