Werkhervattingspremie bij aanwerving invalide werknemer

Laatst gewijzigd op 10 jan 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van een werknemer, werkloze of zelfstandige die minstens 1 jaar arbeidsongeschikt is
Subsidie
eenmalig € 1.000

Wat houdt de maatregel in

Als werkgever kan je een eenmalige werkhervattingspremie van € 1.000 verkrijgen als je iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is (in invaliditeit) in dienst neemt of laat hervatten via een door de adviserend arts van het ziekenfonds toegelaten werkhervatting. Deze aanwerving moet gebeuren tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 en minstens drie maanden duren. Het moet gaan om werk aangepast aan de gezondheidstoestand van deze werknemer.

De federale regering wil deze werkhervattingspremie versterken en verhoogt daarom vanaf 1 januari 2024 het forfaitaire bedrag tot € 1.725, op voorwaarde dat zowel de periode gedekt door de toestemming van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toestemming bij de werkgever ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

Wie komt in aanmerking

De werkgevers die tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025 een werknemer in progressieve werkhervatting tewerkstellen, kunnen deze premie aanvragen.

Het moet gaan om iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is (= een als invalide erkende persoon) en die je in dienst neemt of laat hervatten via een door de adviserend arts van het ziekenfonds toegelaten werkhervatting.

Het kan gaan om ofwel:

  • een werknemer of werkloze die minstens één jaar arbeidsongeschikt is 
  • een zelfstandige die minstens één jaar arbeidsongeschikt is

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met de werkgever als voor werknemers die nieuw aangeworven worden.

Zowel de periode toegestaan door de adviserend arts als de progressieve werkhervatting van de werknemer moeten vallen binnen de geldigheidsperiode van deze maatregel.

Voorwaarden

Welke arbeid is toegestaan
  • een bezoldigde arbeid die valt onder de Belgische sociale zekerheid voor werknemers (RSZ-wet van 27 juni 1969 - onderworpen aan minstens één sector (dus ook een statutaire tewerkstelling));
  • een gelijkaardige activiteit die onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een vreemd land waarmee België verbonden is door een internationaal of supranationaal instrument inzake coördinatie van sociale zekerheid;
  • een gelijkaardige activiteit in dienst van een internationale of supranationale organisatie.
Uitgesloten soorten arbeid
  • een tewerkstelling als doelgroepwerknemer in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
  • een flexi-job
  • gelegenheidswerk 
  • een tewerkstelling die al lopende is bij het begin van de periode van arbeidsongeschiktheid en waarvoor de toepassing van de RSZ-wet beperkt is tot de sector van de geneeskundige verzorging voor wat betreft de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • een tewerkstelling als vrijwillig brandweerman, vrijwillig ambulancier of vrijwilliger van de civiele bescherming.
Mogelijke arbeidsovereenkomst

De werknemer moet de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor bepaalde duur die bij de aanvang van de toegestane arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden (berekend van datum tot datum).

Ook een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden heeft, is mogelijk.

Omvang steun

De eenmalige werkhervattingspremie bedraagt € 1.000. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de premie € 1.725, op voorwaarde dat zowel de periode gedekt door de toestemming van de adviserend arts als de werkhervatting bij de werkgever op grond van deze toestemming bij de werkgever ten vroegste aanvatten op 1 januari 2024.

Je kan slechts één werkhervattingspremie krijgen voor dezelfde werknemer.

Het ziekenfonds waarbij de betrokken werknemer aangesloten of ingeschreven is, zal de werkhervattingspremie uitbetalen, na controle van alle voorwaarden.

De betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

Aanvraagprocedure

Je stuurt ten vroegste na het einde van de (eerste) drie maanden van aangepast werk een aanvraag naar het ziekenfonds. 

Dit gebeurt bij voorkeur online. Je logt hiervoor in op het Portaal voor de werkhervattingspremie.

Je kan ook een papieren aanvraag indienen als het gebruik van het elektronische formulier niet mogelijk is. Je downloadt dit aanvraagformulier en stuurt het ingevuld, ondertekend en gedateerd terug naar het Nationaal Intermutualistisch College. Het postadres vind je terug op het formulier.

De betaling door het ziekenfonds gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin je de aanvraag hebt ingediend.

De aanvraag moet uiterlijk twee jaar na het verstrijken van de kalendermaand waarin de derde maand toegelaten arbeid verricht is geweest, worden ingediend.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.