Inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen

Laatst gewijzigd op 12 aug 2022 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen en micro-ondernemingen
Voor wat
sluiting ingevolge hinder openbare werken gestart vóór 1 juli 2017
Subsidie
van € 82,42 per kalenderdag dat er wordt gesloten

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen en micro-ondernemingen konden een subsidie bekomen van € 82,42 per kalenderdag (maximumperiode van 30 kalenderdagen). De hinder moet tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos was. Deze maatregel was enkel van toepassing voor hinder door werken, gestart vóór 1 juli 2017.

Sinds 1 juli 2017 vervangt de Hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken deze maatregel voor werken die gestart zijn na 1 juli 2017. Omdat het grootste deel van de openbare werken die een aanvang namen vóór 1 juli 2017 ondertussen ook afgerond zijn, werd de mogelijkheid tot het indienen van een steunaanvraag via de inkomenscompensatievergoeding ingeperkt tot 31 juli 2022.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel geldt uitsluitend voor micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers, jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal lager of gelijk aan € 2 miljoen). Vzw’s zijn geen aanvaardbare juridische vorm.

De voornaamste activiteit van de onderneming strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting.
De zelfstandige mag ook geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die de hinder ondervindt.

Om de vergoeding te bekomen moet de hinder tot gevolg hebben dat het openhouden van de gehinderde inrichting vanuit operationeel standpunt nutteloos is, en dit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen. De inrichting moet dus gesloten zijn.

De inkomenscompensatievergoeding is bestemd voor alle zelfstandigen werkzaam in de onderneming, met inbegrip van de meewerkende partners. Binnen eenzelfde zaak kunnen dus meerdere zelfstandigen de vergoeding genieten, op voorwaarde dat ze actief zijn in de onderneming op het moment van de aanvraag van de vergoeding.

Omvang steun

De vergoeding bedraagt € 82,42 per kalenderdag (zoals laatst bepaald). De vergoeding is pas verschuldigd vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting. De maximumperiode is 30 kalenderdagen. Er bestaat evenwel een mogelijkheid tot verlenging zodat de volledige periode van de hinder kan gedekt worden.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt als volgt:

  • De gemeente brengt 14 tot 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werken elke betrokken zelfstandige op de hoogte dat er werken met mogelijke hinder zullen aanvangen en dat men een inkomenscompensatievergoeding kan ontvangen.
  • Van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de werken, vraagt de verantwoordelijke van de onderneming aan de gemeente een attest van hinder aan.
    Dit attest bewijst dat er werken in uitvoering zijn of zullen uitgevoerd worden en dat deze werken hinder veroorzaken voor de onderneming. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het aanvraagformulier, reikt de gemeente het attest van hinder aan de zelfstandige uit.
  • Minstens 7 dagen voor de sluiting moet de zelfstandige bij het Participatiefonds Vlaanderen twee documenten indienen, namelijk een formulier tot aanvraag van de vergoeding en het attest van hinder van de gemeente.

Vrijstelling van belasting

De inkomenscompensatievergoeding verkregen vanaf 1 januari 2018 is vrijgesteld van belasting. Voor meer informatie zie Veelgestelde vragen: welke subsidies worden vrijgesteld van belasting.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.