Gespreide belasting van meerwaarden

Laatst gewijzigd op 27 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
bij herinvestering van bepaalde activa
Fiscaal voordeel
gespreide belasting van de meerwaarde

Wat houdt de maatregel in

Een meerwaarde die een onderneming op een investering (immateriële of materiële vaste activa die minstens vijf jaar worden gebruikt) realiseert, wordt in principe in één keer belast in het belastbare tijdperk waarin ze is verwezenlijkt. Bij herbelegging/herinvestering van een bedrag gelijk aan de verkoopwaarde van die activa, kan in bepaalde gevallen het fiscaal regime van gespreide meerwaarde taxatie worden toegepast.

Wie komt in aanmerking

Dit fiscaal stelstel kan zowel worden toegepast door zelfstandigen, vrije beroepen als vennootschappen. Het stelsel wordt toegepast in de personen- als de vennootschapsbelasting.

Vzw’s komen voor deze maatregel enkel in aanmerking indien ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking

Zowel gedwongen als vrijwillige meerwaarden

De gespreide belasting is van toepassing op zowel gedwongen als vrijwillige meerwaarden die tijdens de beroepsuitoefening worden verwezenlijkt op materiële en immateriële vaste activa.

Een vrijwillige meerwaarde kan je realiseren via bijvoorbeeld een verkoop. Bij een gedwongen meerwaarde wordt de ontvangen meerwaarde gerealiseerd door een vervreemding waarvoor je niet zelf koos, zoals een onteigening, een schadegeval, enz.

Immateriële vaste activa komen enkel in aanmerking voor gespreide meerwaarde taxatie als er fiscale afschrijvingen voor werden aangenomen.

Voorwaarden

Dit fiscaal regime kan enkel worden toegepast als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het activa waarop de vrijwillige meerwaarde wordt gerealiseerd moet minstens vijf jaar worden gebruikt in de onderneming voor de uitoefening van de beroepsactiviteit (dit is niet vereist voor een gedwongen meerwaarde).
 • De volledige verkoopprijs (of ontvangen schadevergoeding) van dit activa moet worden herbelegd in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
 • De activa waarin wordt herbelegd moeten niet nieuw zijn.
 • Er kan herbelegd worden in meerdere activa. In dit geval vangt de gespreide belasting reeds aan in het belastbare tijdperk waarin voor de eerste keer wordt afgeschreven op herbeleggingsactiva.
 • De herbelegging moet gebeuren binnen volgende termijn:
  • vrijwillige meerwaarden: 
   • binnen drie jaar vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de meerwaarde werd gerealiseerd;
   • als de herbelegging gebeurt in onroerende goederen, vaartuigen of vliegtuigen, dan bedraagt de termijn vijf jaar. Bovendien kan men in dat geval de termijn voor herbelegging vroeger dan de werkelijke verkoopdatum laten aanvangen: vanaf de eerste dag van het voorlaatste belastbare tijdperk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat.
  • gedwongen meerwaarden: 
   • binnen drie jaar na verstrijken van het boekjaar waarin de schadevergoeding is ontvangen;
   •  ingeval de herbelegging gebeurt in een gebouwd onroerend goed, een vaartuig of een vliegtuig dan verstrijkt de herbeleggingstermijn ten vroegste na vijf jaar vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt.

Gespreide belasting

Bij herbelegging volgens de voorwaarden, zal de onderneming niet onmiddellijk worden belast op de volledige meerwaarde, maar geleidelijk over een aantal belastbare tijdperken naar verhouding tot de afschrijvingen die op de als herbelegging geldende activa worden aangenomen.
De periode waarover de gespreide belasting plaatsvindt, valt dan in principe samen met de afschrijvingsperiode(n) voor die activa.

Als er niet op tijd wordt herbelegd, wordt de hele meerwaarde belast als winst van het jaar waarin de termijn is verstreken. Het uitstel van belasting wordt dan gesanctioneerd met nalatigheidsinteresten.

Aanvraagprocedure

Het stelsel van gespreide belasting is een keuzestelsel. De belastingplichtige moet zijn keuze uitdrukken en een opgave 276K indienen. Het is aangewezen die opgave bij de aangifte te voegen. Deze opgave kan je terugvinden op de website van FOD Financiën > Aangiften en bijlagen-Toelichtingen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.