Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM)

Laatst gewijzigd op 4 jun 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in maatschappelijk verantwoorde projecten
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
bedragen tussen € 5 mln. en € 10 mln.

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas, lees het thema Financiering of raadpleeg de Risicokapitaaldatabank op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een publieke holding en investeringsmaatschappij waarvan de federale overheid de enige aandeelhouder is. Haar missie bestaat erin het federale overheidsaandeelhouderschap en investeringsbeleid vorm te geven en daarbij enerzijds de financiële belangen van de Staat te behartigen en anderzijds de bloei van de Belgische economie en de werkgelegenheid te bevorderen, dit alles in lijn met de principes van goed beheer, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en deugdelijk ondernemingsbestuur.

Ze vervult een dubbele functie. Zo treedt SFPIM op als een investeringsmaatschappij en als holding van de overheid.

Wie komt in aanmerking

De opdracht van SFPIM als investeringsmaatschappij bestaat erin om via investeringen in ondernemingen bij te dragen aan een gunstig investeringsklimaat voor de Belgische economie. Zij ondersteunt rechtstreeks of via risicokapitaalfondsen, beloftevolle ondernemingen bij hun ontwikkeling.

Wat komt in aanmerking

Als investeringsmaatschappij begeleidt de SFPIM de oprichting en de uitrol van ambitieuze ondernemingen met een belangrijk groeipotentieel. Zij bevordert hiermee de ontwikkeling of de consolidatie van een ecosysteem dat gunstig is voor de economische ontwikkeling, de innovatie en het opzetten van netwerken.

In haar investeringsbeslissingen zoekt zij steeds een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project dat een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit anderzijds.

De SFPIM wenst zich hierbij vooral te focussen op de volgende economische sectoren:

  • Financiën
  • Luchtvaart
  • Gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek
  • Impactinvesteringen
  • Energie en diensten van openbaar nut
  • Vervoer en Mobiliteit

De activiteiten van de SFPIM zijn gebaseerd op volgende functies:

SFPIM als Investeringsmaatschappij

De opdracht van SFPIM als investeringsmaatschappij bestaat erin om via investeringen in ondernemingen bij te dragen aan een gunstig investeringsklimaat voor de Belgische economie. Zij ondersteunt rechtstreeks of via risicokapitaalfondsen, beloftevolle ondernemingen bij hun ontwikkeling.

Voorbeelden hiervan zijn Innovation Fund, Capricorn Innovative Chemistry Fund, Vesalius Biocapital III, Unified Post, Scale-ups.eu, Euroports en Inventures II.

SFPIM als overheidsholding

De opdracht van SFPIM als overheidsholding bestaat erin participaties aan te houden en te beheren die strategisch belangrijk zijn voor het waarmaken van het federaal beleid of bijdragen aan de belangen van de economie op federaal niveau.

Voorbeelden hiervan zijn de participaties in bpost, de Nationale Loterij, Bozar en Brussels Airport Company.

SFPIM als mandataris van de overheid (gedelegeerde opdrachten)

In het kader van haar holdingfunctie kan de SFPIM ook participaties nemen in bedrijven op uitdrukkelijke vraag van de federale overheid. Het gaat dan om gedelegeerde opdrachten.

Zo heeft de SFPIM bijvoorbeeld participaties genomen in Dexia, Brussels Airlines en Aviapartner.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

SFPIM verstrekt risicokapitaal onder de vorm van “patient capital tools” zoals aandelenparticipaties, achtergestelde leningen, en converteerbare obligatieleningen. De risicokapitaalfinanciering wordt beperkt tot een minderheidsparticipatie.

De SFPIM verstrekt geen subsidies.

SFPIM Relaunch, Belgian Recovery Fund

SFPIM zet ook in op de heropstart van onze economie na de voorbije moeilijke jaren. 

SFPIM Relaunch

SFPIM Relaunch is een gespecialiseerde dochtermaatschappij. De belangrijkste doelstellingen van SFPIM Relaunch zijn enerzijds, de Belgische economie her op te starten na de impact van de lockdowns in het kader van de Covid-19-crisis en anderzijds, de uitdagingen van morgen aan te gaan door de welvaart van de economie en werkgelegenheid in België te bevorderen. SFPIM Relaunch streeft naar lange termijn winstgevendheid, in combinatie met het bevorderen van deugdelijk ondernemingsbestuur en deugdelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. SFPIM Relaunch ondersteunt bestaande of op te richten Belgische bedrijven waarvan het businessmodel, naast een normaal financieel rendement, een belangrijke bijdrage levert aan de transitie op het vlak van mobiliteit, inclusie, productiviteit en/of digitalisering. Dit doet zij door ‘smart capital solutions’ aan te bieden, zowel in equity als in leningen. In de Risicokapitaaldatabank kan je meer informatie vinden hierover: SFPIM Relaunch

Belgian Recovery Fund

Het Belgian Recovery Fund verschaft COVID-19 gerelateerde financiering (alle vormen van achtergestelde leningen of equity) aan bedrijven die positief of negatief door de COVID 19-crisis geïmpacteerd werden. De fondsgrootte bedraagt € 223 miljoen. Het gaat om het verstrekken van achtergestelde en/of converteerbare leningen aan Belgische ondernemingen met een ambitieus en duurzaam businessplan. Het bedrag wordt verzameld via twee financieringsbronnen: SFPIM Relaunch en institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen. De laatst mogelijke datum voor nieuwe investeringen is december 2025. In de Risicokapitaaldatabank kan je meer informatie vinden over dit fonds: Belgian Recovery Fund.

Ecologische transitie enveloppe

Via de Ecologische transitie enveloppe is er € 250 miljoen beschikbaar voor de omslag naar een duurzame economie. Deze middelen moeten voor het einde van 2026 geïnvesteerd zijn. De bedoeling is om bedrijven van wie innovaties bijvoorbeeld toelaten de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of water en bodems minder te verontreinigen, te ondersteunen via investeringen tussen € 1 en 25 miljoen. Ondernemingen die op zoek zijn naar investeerders kunnen hiervoor contact opnemen met SFPIM. Zowel (startende) kmo’s als grote bedrijven komen in aanmerking. De bedrijven moeten wel minstens 5 voltijdse werknemers in dienst hebben en ze moeten een bewezen positieve impact hebben op de overgang naar een toekomstgerichte en duurzame economie. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.