Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM)

Laatst gewijzigd op 14 mrt 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
investeringen in maatschappelijk verantwoorde projecten
Risicokapitaalfinanciering (achtergestelde lening & aandelenparticipatie)
bedragen tussen € 5 mln. en € 10 mln.

Op zoek naar risicokapitaal? Bekijk de Risicokapitaaldatabank op de website van VLAIO.

Wat houdt de maatregel in

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is een publieke holding en investeringsmaatschappij waarvan de federale overheid de enige aandeelhouder is. Haar missie bestaat erin het federale overheidsaandeelhouderschap en investeringsbeleid vorm te geven en daarbij enerzijds de financiële belangen van de Staat te behartigen en anderzijds de bloei van de Belgische economie en de werkgelegenheid te bevorderen, dit alles in lijn met de principes van goed beheer, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en deugdelijk ondernemingsbestuur.

Ze vervult een dubbele functie. Zo treedt SFPIM op als een investeringsmaatschappij en als holding van de overheid.

Wie komt in aanmerking

De opdracht van SFPIM als investeringsmaatschappij bestaat erin om via investeringen in ondernemingen bij te dragen aan een gunstig investeringsklimaat voor de Belgische economie. Zij ondersteunt rechtstreeks of via risicokapitaalfondsen, beloftevolle ondernemingen bij hun ontwikkeling.

Wat komt in aanmerking

Als investeringsmaatschappij begeleidt de SFPIM de oprichting en de uitrol van ambitieuze ondernemingen met een belangrijk groeipotentieel. Zij bevordert hiermee de ontwikkeling of de consolidatie van een ecosysteem dat gunstig is voor de economische ontwikkeling, de innovatie en het opzetten van netwerken.

In haar investeringsbeslissingen zoekt zij steeds een optimale combinatie van maatschappelijke relevantie van het project dat een reële meerwaarde moet vertegenwoordigen voor de Belgische economie enerzijds, en een marktconforme rendabiliteit anderzijds.

De SFPIM wenst zich hierbij vooral te focussen op de volgende economische sectoren:

 • Financiën
 • Luchtvaart
 • Gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek
 • Impactinvesteringen
 • Energie en diensten van openbaar nut
 • Vervoer en Mobiliteit

De activiteiten van de SFPIM zijn gebaseerd op volgende functies:

SFPIM als Investeringsmaatschappij

De opdracht van SFPIM als investeringsmaatschappij bestaat erin om via investeringen in ondernemingen bij te dragen aan een gunstig investeringsklimaat voor de Belgische economie. Zij ondersteunt rechtstreeks of via risicokapitaalfondsen, beloftevolle ondernemingen bij hun ontwikkeling.

Voorbeelden hiervan zijn Innovation Fund, Capricorn Innovative Chemistry Fund, Vesalius Biocapital III, Unified Post, Scale-ups.eu, Euroports en Inventures II.

SFPIM als overheidsholding

De opdracht van SFPIM als overheidsholding bestaat erin participaties aan te houden en te beheren die strategisch belangrijk zijn voor het waarmaken van het federaal beleid of bijdragen aan de belangen van de economie op federaal niveau.

Voorbeelden hiervan zijn de participaties in bpost, de Nationale Loterij, Bozar en Brussels Airport Company.

SFPIM als mandataris van de overheid (gedelegeerde opdrachten)

In het kader van haar holdingfunctie kan de SFPIM ook participaties nemen in bedrijven op uitdrukkelijke vraag van de federale overheid. Het gaat dan om gedelegeerde opdrachten.

Zo heeft de SFPIM bijvoorbeeld participaties genomen in Dexia, Brussels Airlines en Aviapartner.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

SFPIM verstrekt risicokapitaal onder de vorm van “patient capital tools” zoals aandelenparticipaties, achtergestelde leningen, en converteerbare obligatieleningen. De risicokapitaalfinanciering wordt beperkt tot een minderheidsparticipatie.

De SFPIM verstrekt geen subsidies.

SFPIM Relaunch, Belgian Recovery Fund

SFPIM zet ook in op de heropstart van onze economie na de voorbije moeilijke jaren. 

SFPIM Relaunch

Via de gespecialiseerde dochtervennootschap SFPIM Relaunch beschikt ze over € 500 miljoen om voornamelijk te investeren in 7 prioritaire sectoren: 

 • Data & Deep Tech, o.a. Deep Tech, Data Economy en Cybersecurity; 
 • Mobiliteit, o.a. ‘Mobiliteit als een Service’ en gedeelde mobiliteit; 
 • Innovaties voor de verouderde bevolking; 
 • Smart food en landbouw; 
 • Gelijkheid, diversiteit en inclusie in ondernemerschap; 
 • Omscholing en levenslang leren; 
 • Digitale geletterdheid en burgerschap.

In deze 7 prioritaire sectoren zullen proactieve stappen worden ondernomen om zowel de investeringsportefeuille als een verankeringsstrategie ten voordele van de Belgische economie te ontwikkelen. SFPIM Relaunch wenst te investeren in vennootschappen waarvan het businessmodel, naast een financieel rendement, een belangrijke contributie tot de transitie op het vlak van mobiliteit, inclusie, productiviteit en/of digitalisering aantoont. 

Hoofddoelstelling van SFPIM Relaunch is het bevorderen van de bloei van de Belgische economie en van de werkgelegenheid. SFPIM Relaunch hecht belang aan een normale rentabiliteit, in combinatie met het bevorderen van deugdelijk ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SFPIM Relaunch zal € 300 miljoen investeren in 'lange termijn herstel initiatieven' in strategische sectoren gekozen door SFPIM Relaunch. Daarnaast heeft ze reeds € 100 miljoen geïnvesteerd in de ondersteuning van regionale initiatieven zoals Amerigo, boosting.brussels, Welvaartfonds en heeft ze € 100 miljoen geïnvesteerd in het Belgian Recovery Fund.

Belgian Recovery Fund

Met het Belgian Recovery Fund werd reeds een eerste operationele tak van de relancestrategie gelanceerd. In totaal zal via dat fonds de komende vijf jaar tot € 220 miljoen geïnvesteerd worden om de solvabiliteit van Belgische bedrijven te versterken. Het gaat om het verstrekken van achtergestelde en/of converteerbare leningen aan Belgische ondernemingen met een ambitieus en duurzaam businessplan. Het bedrag wordt verzameld via twee financieringsbronnen: € 100 miljoen vanuit SFPIM Relaunch en € 120 miljoen via institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenfondsen. Dit fonds wordt operationeel beheerd door Tikehau Investments. 

Ecologische transitie enveloppe

Via de Ecologische transitie enveloppe is er € 250 miljoen beschikbaar voor de omslag naar een duurzame economie. Deze middelen moeten voor het einde van 2026 geïnvesteerd zijn. De bedoeling is om bedrijven van wie innovaties bijvoorbeeld toelaten de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of water en bodems minder te verontreinigen, te ondersteunen via investeringen tussen € 1 en 25 miljoen. Ondernemingen die op zoek zijn naar investeerders kunnen hiervoor contact opnemen met SFPIM. Zowel (startende) kmo’s als grote bedrijven komen in aanmerking. De bedrijven moeten wel minstens 5 voltijdse werknemers in dienst hebben en ze moeten een bewezen positieve impact hebben op de overgang naar een toekomstgerichte en duurzame economie. 

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.