Cofinanciering voor innovatieve starters

Laatst gewijzigd op 23 mei 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
innovatieve starters en jonge kmo's
Voor wat
cofinanciering van investeringen & werkkapitaal
Achtergestelde lening
van max. €150.000 aan 4,5%

Concrete financieringsplannen? Vertel ons jouw verhaal via het Financieringskompas of lees het thema Financiering op de website van VLAIO. 

Wat houdt de maatregel in

Deze achtergestelde lening van PMV van maximum € 150.000 is bestemd voor innovatieve starters en heel jonge kmo's in hoofdberoep (behalve student-zelfstandige) met vernieuwende of technologische activiteiten zonder positieve cash flow en terugbetalingscapaciteit op het moment van de aanvraag. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een kredietinstelling, investeringsfonds, crowdfundingplatform of netwerk van investeerders, waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV komt tussen voor een maximaal kredietbedrag dat overeen komt met de ingebrachte middelen door de ondernemer/investeerders. De looptijd bedraagt maximaal 5 jaar en een vaste intrestvoet 4,5%.

Innovatieve starters en jonge ondernemingen met vernieuwende of technologische activiteiten hebben het vaak moeilijk om financiering te vinden. Daarom heeft PMV deze 'Cofinanciering voor innovatieve starters' gecreëerd, een aparte vorm van de Cofinanciering. Deze Cofinanciering is er voor investeringen in het implementeren in de markt van innovatieve nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten en/of voor de realisatie van innovatieve businessmodellen door adaptatie en integratie van digitale technologieën.

Wie komt in aanmerking

Ondernemers in hoofdberoep 

De Cofinanciering kan worden aangevraagd door zowel zelfstandigen als rechtspersonen:

 • zelfstandigen gevestigd of die zich zullen vestigen in hoofdberoep;
 • rechtspersonen die voldoen aan de Europese kmo-definitie (zie verder), waarvan de drager(s) van het project zich moet(en) vestigen als zelfstandige in hoofdberoep. De drager van het project moet bestuurder en aandeelhouder zijn en het dagelijks management als hoofdactiviteit uitoefenen;
 • beoefenaars van vrije beroepen (met inbegrip van stagiairs indien zij zich vestigen in hoofdberoep);
 • je dient zelf jouw activiteit of onderneming uit te baten. In geval van aanvraag door een rechtspersoon, dienen de dragers van het project:
  • (co)-zaakvoerders of (co)-gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te zijn;
  • (gezamenlijk) over een belangrijke participatie in het aandelenkapitaal van de vennootschap te beschikken;
  • en het (dagdagelijkse) management van de vennootschap als hoofdactiviteit uit te oefenen;
 • als student-zelfstandige kan je ook een Cofinanciering aanvragen. (Dit is het enige statuut dat zich niet dient te vestigen in hoofdberoep om in aanmerking te komen voor deze financiering).

Als aanvrager woon je in het Vlaamse Gewest of is je maatschappelijke zetel er gevestigd, en kan je investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt je woonplaats of maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeer je in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking. Om voor financiering door PMV-Standaardleningen in aanmerking te komen dient de activiteit een duidelijke toegevoegde waarde voor Vlaanderen te hebben.

Bijkomende voorwaarden Cofinanciering innovatieve starters

Op het moment van aanvraag is er nog geen positieve cashflow.

Europese kmo-definitie

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese kmo-definitie kunnen een beroep doen op een lening bij PMV:

 • tewerkstelling van minder dan 250 werknemers;
 • een jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of balanstotaal van maximum € 43 miljoen;
 • geen deel uitmaken van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Een onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Uitgesloten sectoren

Je mag als vennootschap of eenmanszaak niet actief zijn in deze uitgesloten activiteiten:

 • visserij en aquacultuur;
 • de primaire productie (teelt) van landbouwproducten (bedrijven die naast de teelt ook landbouwproducten verwerken, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • wapenhandel, tabak-, gok- of pornografische industrie (kranten-, nacht- en andere winkels waarvan de verkoop van de betrokken producten slechts een beperkt deel van de brutomarge uitmaakt, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • economische activiteiten die illegaal zijn volgens de Belgische of internationale wetgeving;
 • de productie of distributie van gedistilleerde dranken (kranten-, nacht- en andere winkels waarvan de verkoop van de betroffen producten slechts een beperkt deel van de brutomarge uitmaakt, komen wél in aanmerking voor financiering);
 • IT voor onrechtmatige toegang tot datanetwerken en illegaal downloaden;
 • klonen van mensen voor research of therapeutische toepassingen;
 • genetisch gemanipuleerde organismen.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij, conform Europees recht, een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Bekijk 'alle voorwaarden en uitgesloten sectoren' in de 'Checklist financiering voor natuurlijke personen' en de 'Checklist financiering voor vennootschappen' bij 'Cofinanciering' op de website van PMV.

Wat komt in aanmerking

Financiering van volgende specifieke investeringen

Deze Cofinanciering is er voor investeringen in het implementeren in de markt van innovatieve nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten en/of voor de realisatie van innovatieve businessmodellen door adaptatie en integratie van digitale technologieën.

Cofinanciering is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal.

PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld.

Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling komen in principe niet in aanmerking. Aanpassingen die gedaan moeten worden aan een (werkend) basisproduct/software in functie van de concrete noden van een klant worden niet als onderzoek en ontwikkeling beschouwd. De producten en/of diensten moeten zich in de commercialisatiefase bevinden (dit is de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke) en de markttractie dient bewezen te zijn.

Uitgesloten

Je mag de financiering niet aanwenden voor bepaalde doeleinden. Een overzicht kan je terugvinden in de fiche Cofinanciering in de Subsidiedatabank

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

Maximum bedrag

Het maximumbedrag van de Cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • de eigen inbreng dient minimaal overeen te komen met het gevraagde kredietbedrag;
 • € 150.000.

Daarnaast gelden volgende criteria:

 • de eigen inbreng onder de vorm van (quasi-)kapitaal door erkende investeerders, fondsen, business angels…moet ten minste minimaal het bedrag van de Cofinanciering bedragen;

Het minimumbedrag van deze Cofinanciering is € 7.500.

Eigen inbreng

Voor een natuurlijk persoon is de eigen inbreng het persoonlijk aandeel in geld van de aanvrager in de financiering van het te realiseren investeringsproject. Deze inbreng mag eveneens afkomstig zijn van een Winwinlening afkomstig van een familielid tot de tweede graad, toegekend aan de aanvrager, of een (converteerbare) lening met enige of eerste vervaldag na de einddatum van het door PMV toegekend krediet.

Reeds gedane investeringen kunnen mee in rekening genomen worden als eigen inbreng. Deze investeringen dienen gedocumenteerd te zijn (factuur, in voorkomend geval ook het betalingsbewijs).

De eigen inbreng komt in aanmerking voor zover deze uiterlijk 6 maanden voor de ontvangst van de kredietaanvraag bij PMV heeft plaatsgevonden.

Voor een rechtspersoon kan de eigen inbreng worden gerealiseerd op volgende manieren:

 • onder de vorm van kapitaal of vermogen al naar gelang de vennootschapsvorm;
 • onder de vorm van achtergestelde (aandeelhouders) leningen. Deze lening dient achtergesteld te worden ten opzichte van de Cofinanciering. De jaarlijkse intrestbetalingen dienen eveneens achtergesteld te worden ten opzichte van de intrestbetalingen aan PMV in het betrokken kalenderjaar. Conversie in kapitaal/vermogen van een converteerbare lening in kapitaal/vermogen is toegelaten zonder voorafgaandelijke toelating van PMV wanneer de bevoegde instanties van de kredietnemer daartoe zouden besluiten;
 • door middel van autofinanciering: onder autofinanciering wordt begrepen de liquide middelen die de onderneming vrij beschikbaar heeft. De liquide middelen worden geacht op korte termijn vrij beschikbaar te zijn voor zover de current ratio groter is dan 1 en dan slechts voor het gedeelte van de vlottende activa dat het vreemd vermogen op korte termijn overtreft. Bovendien moet het gaan om liquide middelen die de onderneming zelf gegenereerd heeft, dus om opgebouwd eigen vermogen, en niet om door de onderneming zelf geleende middelen;
 • een inbreng in natura. Hiervoor zal na goedkeuring van de aanvraag een verslag van een bedrijfsrevisor voorgelegd dienen te worden; 
 • een (converteerbare) lening voor zover deze achtergesteld is aan de Cofinanciering en met enige of eerste vervaldag na de einddatum van de toegekende Cofinanciering. Hierbij gelden nog een aantal voorwaarden (zie rubriek 4. Eigen Inbreng in de handleiding van de Cofinanciering);
 • een achter te stellen Winwinlening toegekend aan de aanvrager, afkomstig van een familielid tot de tweede graad van de drager van het project, met enige of eerste vervaldag na de einddatum van het door PMV toegekend krediet; 

De eigen inbreng komt in aanmerking voor zover deze uiterlijk 6 maanden voor de ontvangst van de kredietaanvraag bij PMV heeft plaatsgevonden.

De solvabiliteit na investering zal ten minste 10% moeten bedragen (zie rubriek 5. Solvabiliteit in de handleiding van de Cofinanciering).

Looptijd

De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar.

De looptijd van de begeleidende cofinanciering in de vorm van investeringskredieten mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de Cofinanciering.

Intrestvoet

De intrestvoet voor deze Cofinanciering bedraagt momenteel 4% bij een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing tot 1 jaar. Deze is vast voor de volledige duur van de lening.

Bij een vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing van 2 of 3 jaar wordt de vaste interest verhoogd naar respectievelijk 4,25% en 4,50%.

Terugbetaling

De terugbetaling gebeurt door maandelijkse constante aflossingen (kapitaal + intrest).

Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing tot 3 jaar mogelijk.

De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. 

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van deze Cofinanciering, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

De Cofinanciering is in geval van samenloop van schuldeisers achtergesteld in recht van betaling aan alle kredieten van financiële instellingen.

De achterstelling geldt niet wanneer de vordering van PMV opeisbaar wordt vooraleer er samenloop (tussen de schuldeisers) ontstaan is. Dit zal onder meer het geval zijn wanneer PMV haar krediet opzegt vooraleer er faillissement van de kredietnemer is.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening. Door deze verordening mag het totaal aan de-minimissteun dat een onderneming ontvangt over een periode van drie jaar niet meer dan € 300.000 bedragen. Om het bedrag van de de-minimissteun van een Cofinanciering (het zogenaamde Brutosubsidie-equivalent (BSE)) te berekenen dien je de volgende formule te hanteren: BSE = het gemiddelde uitstaande kapitaal (zie hiervoor de aflossingstabel van de Lening) x [(referentie-intrestvoet - rente lening) + 6,5%]. Voor meer info zie Veelgestelde vragen > de-minimis.

Waarborgen

Bij een Cofinanciering voor jonge innovatieve starters worden geen waarborgen gevraagd.

Cumulatie

Deze Cofinanciering kan enkel worden gecumuleerd met een Startlening indien de natuurlijke persoon die de Startlening aanvraagt een geldig attest Startlening voorlegt op het moment van de aanvraag. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan € 350.000.

Wie reeds een financiering heeft lopen bij LRM kan niet in aanmerking komen voor een financiering van PMV-Standaardleningen. Desgevallend dient de lening van LRM integraal terugbetaald te zijn vooraleer PMV-Standaardleningen haar krediet kan toekennen/uitbetalen.

Aanvraagprocedure

De erkende cofinanciers en aanbrengers zijn dezelfde als bij de Cofinanciering: zie fiche Cofinanciering > Aanvraagprocedure.

Rechtstreeks indienen bij PMV is eveneens mogelijk.

Bekijk ook de 'Checklist financiering voor natuurlijke personen' en de 'Checklist financiering voor vennootschappen' bij 'Cofinanciering' op de website van PMV.

Evaluatieprocedure

De co-financier/aanbrenger en aanvrager krijgt per mail een ontvangstmelding.

Vervolgens wordt nagegaan of het dossier ontvankelijk is en wordt bij het ontbreken van informatie of onduidelijkheden contact opgenomen met de partner/aanbrenger of de aanvrager (bij rechtstreekse indiening). 

Alle beslissingen worden genomen door het Kredietcomité. Keurt het kredietcomité jouw aanvraag goed, dan krijg je een kredietvoorstel. Deze goedkeuring wordt per post of per mail uiterlijk de eerste dag volgend op de beslissing van het Kredietcomité meegedeeld aan de partner/aanbrenger of aanvrager (bij rechtstreekse indiening).

Wat je kan doen bij weigering kan je terugvinden op de website van PMV. 

Uitbetaling

In principe worden de financiële middelen zoals voorzien in het investerings- en financieringsplan aangewend in deze volgorde: eerst de eigen inbreng, vervolgens de door de co-financier toegezegde tussenkomst en tenslotte de kredieten(en)toegekend door PMV.

Hierop kunnen uitzonderingen worden toegestaan (mits een gemotiveerde en onderbouwde aanvraag). Een voorbeeld hiervan is een eerste aanbetaling bij leasing.

In principe betaalt PMV de leveranciers of andere schuldeisers van de begunstigde van het krediet rechtstreeks, maar indien de begunstigde van het krediet reeds zelf betalingen verrichtte, kan het geld ook overgemaakt worden aan de begunstigde van het krediet. Dit zal trouwens met de bedragen voorzien voor thesaurie steeds het geval zijn.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij PMV of een partner waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten.

Meer informatie (definitie eigen inbreng, solvabiliteit, voorbeelden, enz.) kan je terugvinden in de handleiding

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon