Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 6 jan 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van jonge laag & middengeschoolde werknemers
RSZ-korting
van € 1000 tot volledige vrijstelling gedurende 8 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie: laaggeschoold of jongeren in een alternerende opleiding.

De werkgever kan enkel genieten van de korting als het loon van de jongere onder een bepaalde grens blijft. Deze grens stijgt wel in het tweede jaar om ervoor te zorgen dat een hardwerkende jongere toch wordt beloond. Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon € 7.500, het tweede jaar € 8.100.

De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren werd met ingang van 1 januari 2020 afgeschaft. Wie als werkgever voor 1 januari 2020 al een doelgroepvermindering kreeg voor een middengeschoolde jongere blijft de vermindering behouden.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepvermindering in aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid).

Werknemer

De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving van één van de volgende jongeren, op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van deze jongere niet hoger is dan € 7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of € 8.100 (tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen):

Laaggeschoold zijn de jongeren die in dienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • jonger dan 25 jaar (de 25ste verjaardag mag niet vallen in het kwartaal waarin hij in dienst treedt);
 • de jongere is niet meer voltijds leerplichtig;
 • de jongere wordt tewerkgesteld met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk;
 • de jongere moet bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden;
 • de jongere mag hoogstens de volgende getuigschriften hebben:
  • lager onderwijs
  • getuigschrift 1ste graad secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO)
  • getuigschrift 2de graad secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO)
  • getuigschrift leertijd
  • getuigschrift deeltijds beroeps secundair onderwijs
  • leerbewijs buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvormen 1, 2 en 3).

Leerlingen in een alternerende opleiding zijn de jongeren die een opleiding volgen in een onderneming of vestiging die in het Vlaams Gewest ligt:

 • heeft een van de volgende leerovereenkomsten met zijn werkgever; 
  • een overeenkomst van alternerende opleiding;
  • een leercontract;
  • een stageovereenkomst in het kader van een Syntra- ondernemerschapstraject die voldoet aan het statuut alternerende opleiding;
 • wordt minstens 20 uur per week opgeleid op de werkvloer.

DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst zijn jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO):

 • die een opleiding bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs volgen;
 • de deeltijdse arbeidsovereenkomst bedraagt minder dan 20 uur per week bij een werkgever (werkgevers uit de sociale maribelsector komen niet in aanmerking) in het Vlaamse Gewest;
 • de jongere moet zich, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de opleiding aanvangt, registeren in "Mijn Loopbaan" bij de VDAB.

Omvang steun

De werkgever kan gedurende acht kwartalen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij bovenop het loon van de jongere is verschuldigd. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie.

De werkgever kan enkel genieten van de korting als het loon van de jongere onder een bepaalde grens blijft. Deze grens stijgt wel in het tweede jaar om ervoor te zorgen dat een hardwerkende jongere toch wordt beloond. Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon € 7.500, het tweede jaar € 8.100.
Het refertekwartaalloon is het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever in de loop van een kwartaal aan de jongere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft. Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende weer wel.

Type jongere
gedurende 8 kwartalen
Laaggeschoold

volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

Alternerende opleiding* € 1.000 per kwartaal (gedurende de volledige opleiding) 
DBSO-jongere* € 1.000 per kwartaal (gedurende de volledige opleiding)

*Na afloop van de leerovereenkomst kan de werkgever bij aanwerving van de leerling met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

De bedragen hierboven vermeld gelden enkel voor werknemers die voltijds werken tijdens een volledig kwartaal. Indien de jongere deeltijds werkt of een onvolledig kwartaal dan wordt de korting prorata verminderd, op voorwaarde dat de jongere meer dan 27,5 % presteert of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen.

Cumulatie

De verminderingen voor de 4 categorieën kunnen gecumuleerd worden met de structurele vermindering en de VOP voor werknemers.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon