Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 25 mei 2023 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van bepaalde jongeren
RSZ-korting
van € 1000 tot volledige vrijstelling gedurende 8 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie: laaggeschoold, leerling in een alternerende opleiding of jongere uit het beroepssecundair onderwijs.

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een 'nieuwe premie kwalificerend werkplekleren'. Die vervangt 4 andere maatregelen, waaronder de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023) én de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs (wordt afgeschaft vanaf 1 juli 2023). De operationalisering wordt momenteel uitgewerkt in een Besluit van de Vlaamse Regering. Meer informatie volgt zodra het besluit definitief goedgekeurd is.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepvermindering in aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid).

Werknemer

De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving van één van de volgende jongeren:

Laaggeschoolde jongeren:

 • jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de aanwerving;
 • de jongere is niet meer voltijds leerplichtig;
 • de jongere wordt tewerkgesteld met minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest;
 • de jongere moet bij de VDAB een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden;
 • de jongere is laaggeschoold:
  • geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs
  • hoogstens in het bezit van de volgende getuigschriften:
   • lager onderwijs
   • eerste graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • tweede graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso
   • leertijd
   • deeltijds beroepssecundair onderwijs
   • getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 1, 2 en 3;
 • voldoen aan de volgende loongrens:
  • Het eerste jaar moet het kwartaalloon lager zijn dan € 7.500;
  • Het tweede jaar moet het lager zijn dan € 8.100.

Leerlingen in een alternerende opleiding:

 • de jongere sloot een van de volgende overeenkomsten met de werkgever:
  • Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)
  • Overeenkomst van Duale Opleiding Statuut (ODOS)
  • stageovereenkomst voor een Syntra-ondernemerschapstraject dat als alternerende opleiding geldt
  • leercontract;
 • volgt minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer.

Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO):

 • de jongere volgt een alternerende opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs;
 • de jongere werkt volgens een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week in een Vlaamse vestigingseenheid;
 • de jongere moet bij de VDAB een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden;
 • de jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

Omvang steun

De werkgever kan gedurende acht kwartalen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij bovenop het loon van de jongere is verschuldigd. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie.

Type jongere
gedurende 8 kwartalen
Laaggeschoold

volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen

Leerling*
€ 1.000 per kwartaal (gedurende de volledige opleiding) 
DBSO-jongeren**
€ 1.000 per kwartaal (gedurende de volledige opleiding) 

*Je ontvangt de volledige doelgroepvermindering (en betaalt dus geen socialezekerheidsbijdragen) als de jongere 32 uur per week of meer opgeleid wordt op de werkvloer (80% of meer van een normale voltijdse prestatie).

Na afloop van de opleiding van de leerling kan de werkgever de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

De bedragen hierboven vermeld, gelden enkel voor werknemers die voltijds werken tijdens een volledig kwartaal. Indien de jongere deeltijds werkt of een onvolledig kwartaal dan wordt de korting prorata verminderd, op voorwaarde dat de jongere meer dan 27,5 % presteert of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

**Je ontvangt een doelgroepvermindering die naar verhouding berekend wordt op de vermindering die bij voltijdse tewerkstelling € 1.000 per kwartaal bedraagt (een DBSO-jongere werkt nooit voltijds).

Na afloop van de opleiding kan de werkgever de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

De jongere die minder dan halftijds werken in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt, moeten in die maanden minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan het werk zijn.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-laaggeschoolde-jongeren/doelgroepvermindering-laaggeschoolde-jongeren-bedrag-duur-en-cumulaties.

Cumulatie

De verminderingen kunnen gecumuleerd worden met de structurele vermindering en de VOP voor werknemers.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.