Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen

Laatst gewijzigd op 3 apr 2018 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
tewerkstelling van jonge laag & middengeschoolde werknemers
RSZ-korting
van € 1000 tot € 1150 gedurende 8 kwartalen

Wat houdt de maatregel in

Deze nieuwe doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie laaggeschoolde, middengeschoolde jongeren en DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan enkel genieten van de korting als het loon van de jongere onder een bepaalde grens blijft. Deze grens stijgt wel in het tweede jaar om ervoor te zorgen dat een hardwerkende jongere toch wordt beloond. Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon € 7.500, het tweede jaar € 8.100.

Wie komt in aanmerking

Werkgever

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt voor deze doelgroepverminderingin aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid). Om deze doelgroepvermindering te krijgen, is het vanaf 1 juli 2016 niet meer nodig om aan de jongerenverplichting (= startbaanverplichting) te voldoen.

Werknemer

De werkgever kan genieten van een RSZ korting bij de aanwerving na 30 juni 2016 van één van de volgende jongeren, op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van deze jongere niet hoger is dan € 7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of € 8.100 (tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen):

Laaggeschoold zijn de jongeren die in dienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming én niet meer voltijds leerplichtig zijn;
 • en geen diploma van het secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad hebben behaald;
 • en bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben aangemaakt waarin de studiegegevens vermeld worden. 

Middengeschoold  zijn de jongeren die indienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming én niet meer voltijds leerplichtig zijn;
 • hoogstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald hebben;
 • bij de VDAB vóór de indiensttreding een loopbaanportfolio hebben waarin de studiegegevens vermeld worden.

Jongeren in een alternerende opleiding. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Leerling zijn de jongeren die een van volgende leerovereenkomsten hebben gesloten en in opleiding zijn in een onderneming of vestiging die in het Vlaams Gewest ligt:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding;
  • een leerovereenkomst in het kader van de leertijd;
  • een stageovereenkomst in het kader van een Syntra- ondernemerschapstraject die voldoet aan het statuut alternerende opleiding.
 • DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst zijn jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) die een opleiding bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs volgen en die aan volgende voorwaarden beantwoorden:
  • zij volgen een opleiding bij een werkgever in het Vlaams Gewest;
  • de deeltijdse arbeidsovereenkomst bedraagt minder dan 20 uur en is in het kader van hun niet-duale opleiding afgesloten;
  • de jongere moet zich, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de opleiding aanvangt, registeren in "Mijn Loopbaan" bij de VDAB.

Omvang steun

De werkgever kan gedurende acht kwartalen genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen die hij bovenop het loon van de jongere is verschuldigd. Het bedrag van die korting varieert in functie van de categorie.

De werkgever kan enkel genieten van de korting als het loon van de jongere onder een bepaalde grens blijft. Deze grens stijgt wel in het tweede jaar om ervoor te zorgen dat een hardwerkende jongere toch wordt beloond. Het eerste jaar bedraagt het refertekwartaalloon € 7.500, het tweede jaar € 8.100.
Het refertekwartaalloon is het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever in de loop van een kwartaal aan de jongere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft. Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende weer wel.

Type jongere
kwartaal 1 tot 4
kwartaal 5 tot 8
Laaggeschoold € 1.150 € 1.150
Middengeschoold € 1.000 € 1.000
Alternerende opleiding* € 1.000 € 1.000

*Voor jongeren in een alternerende opleiding geldt de vermindering tijdens de volledige duur van de opleiding en speelt er geen leeftijdsbeperking. Na afloop van de leerovereenkomst kan de werkgever bij aanwerving van de leerling met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde of middengeschoolde jongeren krijgen indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

De bedragen hierboven vermeld gelden enkel voor werknemers die voltijds werken tijdens een volledig kwartaal. Indien de jongere deeltijds werkt of een onvolledig kwartaal dan wordt de korting prorata verminderd, op voorwaarde dat de jongere meer dan 27,5 % presteert of minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Meer informatie kan u terugvinden op www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL.

Cumulatie

De vermindering voor de 4 categorieën kunnen gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België

Telefoon
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon