Digitale transformatieprojecten

Laatst gewijzigd op 9 sep 2020 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
uitvoeren van digitaal transformatieproject
Subsidie (via oproep)
van 50% (max. € 25.000 voor advies en/of € 25.000 voor eigen kosten)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's konden bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie krijgen wanneer zij zich lieten ondersteunen door een externe dienstverlener voor het opzetten van een digitaal transformatieproject. De projecten konden 50% steun krijgen met een maximum van € 50.000 per project. Een project bestaat steeds uit een verplichte samenwerking met een externe deskundige.

Het gaat hierbij om digitaliseringsprojecten met een hoge ambitie die vernieuwend en belangrijk zijn voor de onderneming en bovendien snel implementeerbaar zijn. Projecten kunnen zich richten op producten, diensten en processen van ondernemingen en dienen een duidelijke bijdrage te leveren aan de overgang naar een data-gedreven organisatie.

Deze steun kon worden ingediend van 1 september 2020 tot uitputting van het budget (8 september 2020). In 2021 wordt de kmo-groeisubsidie bijgestuurd om deze gerichter in te zetten voor de relance van de Vlaamse economie. Hierbij zal worden gewerkt met thematische oproepen. Een eerste oproep wordt op 1 maart 2021 opengesteld voor de thema’s internationalisering en digitalisering.

Wie komt in aanmerking

Je ben een kmo met een aanvaardbare rechtsvorm en vestiging in het Vlaams Gewest die voldoet aan de Europese kmo-definitie:

Criteria
kmo

Tewerkstelling

minder dan 250

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 50 miljoen
maximum € 43 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/digitale-transformatieprojecten/wie-kan-gebruik-maken-van-deze-subsidie-en-0).

Uitsluitend ondernemingen uit de privésector met een aanvaardbare hoofdactiviteit komen in aanmerkingDe hoofdactiviteit van de onderneming is de activiteit die als dusdanig is opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die het grootste gedeelte van de omzet vertegenwoordigt.

De participatie van een administratieve overheid is dus minder dan 25%.

Je onderneming heeft geen negatief eigen vermogen op de indieningsdatum.

Wat komt in aanmerking

Deze oproep richt zich tot digitaliseringsprojecten die leiden tot een verhoging van de digitale maturiteit van jouw onderneming. Volgende elementen zijn hierbij van belang: 

 • het project ondersteunt de transitie naar een digitale data-gedreven onderneming onder andere via een slim gebruik en beheer van data
 • het project kan zich richten op producten, diensten en processen van ondernemingen en de wijzigingen van het business model die hiermee gepaard kunnen gaan
 • het project draagt bij tot de realisatie van de bedrijfsstrategie en/of is gerelateerd aan de bedrijfskritische processen van de onderneming
 • het project kan tot implementatie binnen de ondernemingen leiden tijdens of kort nà de looptijd van het project
 • het project is steeds maatwerk en vertoont voldoende uitdaging en ambitie waardoor de onderneming zich in de toekomst kan onderscheiden in de relevante markt waarin de onderneming opereert (of beoogt te opereren)

Komen niet in aanmerking:

 • Projecten die louter een investeringsbeslissing en implementatie van standaardsoftware of standaard digitale toepassingen beogen in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten of die louter gericht zijn op het mee-evolueren met de sector .

De projecten worden beoordeeld op basis van 4 beoordelingscriteria die verschillende deelaspecten omvatten: 

 • Ambitie voor het verhogen van de digitale maturiteit: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager een concrete ambitie heeft om zijn onderneming digitaal te transformeren. Dit moet leiden tot een significante en duurzame verhoging van de digitale maturiteit van de onderneming om zich op die wijze klaar te maken voor de toekomst. De digitale maturiteit wordt beoordeeld in termen van de inzet van nieuwe digitale sleuteltechnologieën met bijzondere aandacht voor het slim gebruik en beheer van data.
 • Transformatie – Impact op de onderneming: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat het traject een substantiële impact heeft op het huidige bedrijfsfunctioneren en bijdraagt tot de realisatie van de bedrijfsstrategie. De transformatie kan betrekking hebben op het aanbod van producten of diensten, het businessmodel of één of meerdere bedrijfskritische processen.
 • Onderbouwde aanpak: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde digitale transformatie te realiseren en te bestendigen in de onderneming.
 • Noodzaak aan kennis & expertise: Dit criterium beoordeelt of de aanvrager kan aantonen dat de onderneming zonder het inwinnen van bepaalde externe kennis het traject niet succesvol kan uitvoeren én dat de betreffende dienstverlener wel over die ontbrekende kennis en expertise beschikt. De eigen personeelsleden betrokken bij het project hebben een sleutelrol in de opzet en de realisatie van het digitale transformatieproject.

Omvang steun

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor ondersteuning van een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. Het deel eigen kosten mag bovendien niet groter zijn dan het deel externe versterking. Een kmo kan maximaal € 50.000 subsidie ontvangen binnen deze projectoproep.

Het luik ‘externe versterking’ is een verplichting is voor elk project. Het luik ‘eigen kosten’ is optioneel.

 

Externe versterking (Verplicht)= consultant, studiebureau, …
Eigen kosten (Optioneel)= eigen personeel

Subsidiepercentage

50%

50%

Maximale subsidie

€ 25.000

€ 25.000
en niet groter dan de steun voor externe versterking

Het steunpercentage bedraagt 50% van de aanvaarde projectbegroting. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie bedraagt de projectbegroting minstens € 20.000.  

Een kmo kan slechts één subsidieaanvraag (maximaal € 25.000 steun voor externe dienstverlening en maximaal € 25.000 steun voor eigen kosten) toegekend krijgen.

Welke kosten komen in aanmerking 

Kosten van de externe dienstverleners  

De kosten van de externe dienstverleners worden beschouwd als externe prestaties. Dienstverleners moeten hierbij factureren aan marktprijs. Enkel volgende kosten van de externe dienstverlener in functie van deze oproep komen in aanmerking:

 • de personeelskosten van de dienstverlener in het kader van het project;
 • de overheadkosten van de dienstverlener in het kader van het project.

De volgende adviezen komen niet in aanmerking voor steun: wettelijk verplichte adviezen, adviezen van permanente of periodieke aard, adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming, niet-gespecialiseerde adviezen, adviezen over subsidies.

Eigen kosten

De projectaanvrager kan zelf ook voor maximum de helft van de projectbegroting kosten inbrengen in functie van de uitvoering van het project:

 • de personeelskosten van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van het project. De loonkosten worden begroot op basis van het bruto maandsalaris (uitgaande van een voltijdse tewerkstelling) van de ingezette personeelsleden, vermenigvuldigd met een verhogingsfactor van 1,596, en rekening houdend met de aan het project bestede tijd gedurende de eerste 12 maanden. 
 • overhead- en werkingskosten: een forfaitair bedrag van maximaal 20% op de aanvaarde personeelskosten in functie van de uitvoering van het project. 

Voor het luik ‘eigen kosten van de aanvrager’ is een Excel-template beschikbaar die de aanvrager moet invullen en opladen bij zijn subsidieaanvraag.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie www.vlaio.be/de-minimis.

Voorwaarden externe dienstverlener

 • De externe dienstenleveranciers fungeren louter als onderaannemer in het project. Zij beschikken als expert over de kennis van de technologie en de ervaring met de implementatie van digitaliseringsprojecten bij bedrijven.
 • Dienstenleveranciers kunnen de onderneming tijdens de volledige looptijd van het project ondersteunen. Zij mogen de opdracht niet integraal uitbesteden.
 • Enkel private dienstverleners komen in aanmerking.
 • De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel wordt tijdens de evaluatie nagegaan of de betrokken dienstverlener over relevante competenties en ervaring (= CV/track record) beschikt voor het realiseren van de opdracht.
 • De gekozen dienstverlener moet altijd een derde zijn ten opzichte van de steunvragende onderneming.

Meer informatie kan je vinden bij Adviesverlening door een externe dienstverlener.

Aanvraagprocedure

Aanvragen konden ingediend worden vanaf 1 september 2020. De oproep werd ondertussen afgesloten.

Het betreft een oproep met mogelijkheid tot indiening tot uitputting van de middelen waarbij de projecten worden beslist in volgorde van indiening.

Meer informatie en de nodige documenten kan je vinden op de VlAIO website in de rubriek Hoe vraag je deze subsidie aan?.

Cumulering

Een kmo die de voorbije 12 maanden een Kmo-groeisubsidie heeft ingediend die werd goedgekeurd, kan niet deelnemen aan deze oproep. De termijn van 12 maanden loopt vanaf de datum van indiening.