Belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd voor de uitvoer en diensthoofd IKZ

Laatst gewijzigd op 23 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
tewerkstelling van een 'diensthoofd uitvoer' of 'diensthoofd IKZ'
Belastingvrijstelling
per bijkomende personeelseenheid: max. € 16.560 (aj. 2021)

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen kunnen een belastingvrijstelling verkrijgen ten belope van € 10.000 (basisbedrag) per bijkomende personeelseenheid die in België voltijds wordt tewerkgesteld als 'diensthoofd voor de uitvoer' of als 'diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg'. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent.

Dit fiscaal voordeel werd in de vennootschapsbelasting afgeschaft vanaf het aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020).

Wie komt in aanmerking

Deze vrijstelling is vanaf 1 januari 2020 nog enkel van toepassing op zelfstandige ondernemers.

Vrije beroepen zijn echter uitgesloten.

Omvang steun

De belastingvrijstelling bedraagt € 10.000 (basisbedrag) per bijkomende personeelseenheid die in België voltijds wordt tewerkgesteld als 'diensthoofd voor de uitvoer' of als 'diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg (IKZ)'. Door indexering bedraagt de vermindering € 16.680 (aanslagjaar 2022).

Als een voltijds personeelslid dat al in dienst is, wordt aangesteld als diensthoofd voor de uitvoer of als diensthoofd voor IKZ, kan de vrijstelling ook worden toegepast op voorwaarde dat de onderneming binnen 30 dagen volgend op die aanstelling een nieuwe voltijdse werknemer aanwerft om de vrijgekomen betrekking in te nemen. Deze vrijstelling heeft betrekking op de belastingaangifte van het jaar waarin de aanwerving plaatshad.

De vrijstelling heeft een tijdelijk karakter: ze wordt weer ingetrokken als het betrokken personeelslid de gestelde functie niet meer uitoefent.

Aanvraagprocedure

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet de onderneming bij de aangifte van de inkomstenbelastingen van elk belastbaar tijdperk, waarvoor de toekenning of het behoud van de vrijstelling wordt aangevraagd, een nominatieve opgave per soort van vrijstelling bijvoegen.

Daarnaast moet al naargelang de functie van het personeelslid volgende attesten worden bijgevoegd. Deze attesten moeten worden aangevraagd binnen de drie maanden te rekenen vanaf de laatste dag van het belastbare tijdperk.

 • voor het diensthoofd van de afdeling IKZ moet een fiscaal attest worden bijgevoegd dat kan worden aangevraagd bij:

  FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie
  Dienst Normalisatie en Competitiviteit
  Renaud Collette
  Koning Albert II-laan 16 – 2de verdieping
  1000 Brussel
  T 02 277 80 20
  norcom@economie.fgov.be
  economie.fgov.be

Contact

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon