Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

Een onderneming dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • is een onderneming als vermeld in het decreet van 16 maart 2012 (infobrochure);
 • voldoet aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;
 • oefent een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uit;
 • heeft geen administratieve overheid met dominerende invloed in de onderneming. Er is een vermoeden van een dominerende invloed indien 50% of meer van het kapitaal of de stemrechten van deze onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks in handen van een administratieve overheid zijn;
 • is voor de indieningsdatum van de steunaanvraag toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten indien ze tot de doelgroep ervan behoort (doorgaans grote energieverbruikers > 0,1PJ);
 • een grote onderneming toont het stimulerende karakter aan van de strategische ecologiesteun op de geplande investeringen;
 • heeft op de indieningsdatum geen achterstallige schulden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en geen procedure op basis van Europees of nationaal recht lopen waarbij een toegekende steun wordt teruggevorderd. Achterstallige schulden zijn schulden van 3.000 euro of meer, ongeacht of er een bezwaar of beroep tegen een vordering van de RSZ werd aangetekend. Schulden waarvoor de onderneming een afbetalingsplan heeft dat ze respecteert, worden niet als achterstallig beschouwd;
 • is niet in moeilijkheden volgens de Europese regels. 

Verdere voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ecologiepremie moet de aanvraag, door het invullen en opsturen van het aanvraagformulier, worden ingediend voor de start van de investeringen. Dit betekent dat de investeringen pas mogen starten na de indiening van de subsidieaanvraag. De start van de ecologie-investeringen is de datum van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de afsluiting van de leasingovereenkomst.

De beoordeling van het investeringsproject verloopt in drie stappen:

 1. een beoordeling van het strategische karakter van het investeringsproject;
 2. een beoordeling of het aanvraagdossier voldoet aan de algemene voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 en het uitvoeringsbesluit van 20 december 2012;
 3. een inhoudelijke en technische beoordeling van de investeringen die zijn opgenomen in het project.

Om zekerheid te hebben of haar investeringsproject beantwoordt aan de voorwaarden waaraan een strategisch ecologieproject dient te voldoen kan een onderneming op voorhand, alvorens een definitief aanvraagdossier in te dienen, het strategisch karakter van haar investeringsproject laten aftoetsen (is de eerste stap in de beoordelingsprocedure). Hiervoor moeten de delen 1 en 2 van het aanvraagformulier worden ingevuld. Na onderzoek en een positieve beoordeling wordt dit door de minister bevestigd. Deze bevestiging slaat enkel op het strategisch karakter van het project zonder dat er uitspraak wordt gedaan over het technische, inhoudelijke karakter van de investeringen.

De onderneming kan vervolgens haar haalbaarheidsstudie uitvoeren en heeft een termijn van 12 maanden om een definitief aanvraagdossier bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen in te dienen.
 

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail