Detail van een groen blaod

Strategische ecologiesteun

De voorwaarden wijzigen op 1 juli. Lees meer

Vervolgstappen

Hoe verloopt de beoordeling van een dossier?

De beoordeling van een nieuwe aanvraag verloopt in enkele stappen:

 • de beoordeling of het aanvraagdossier voldoet aan de algemene voorwaarden van het steunkader, concreet wordt o.a. de naleving van de algemene steunvoorwaarden nagegaan
 • de beoordeling van de strategische waarde van het investeringsproject
 • de beoordeling van de strategische waarde van het investeringsproject gebeurt door een beoordelingscommissie die op geregelde tijdstippen samenkomt en oordeelt of een investeringsproject beantwoordt aan de basisvoorwaarden waaraan een strategisch ecologieproject dient te voldoen. De criteria voor de strategische waarde zijn opgenomen in het beoordelingskader
 • de technisch inhoudelijke van de ecologie-investeringen

Daar de inhoudelijke beoordeling van de investeringen opgenomen in het investeringsproject een technische kennis vergt van de technologieën en processen wordt deze toevertrouwd aan VITO. Deze informatie dient aangeleverd te worden in deel 3 van het aanvraagformulier met bijhorende bijlage.

In het advies van VITO worden volgende elementen beoordeeld:

 • of de geplande investeringen beantwoorden aan de basisvoorwaarden van de Europese milieukaderregeling;
 • een evaluatie van de haalbaarheid van de gestelde generieke milieu- of energiebeleidsdoelstellingen;
 • de subsidiabele investeringen: de extra investeringen / ecologische meerkost
 • de performantie van de geplande investeringen uitgedrukt in een ecologiegetal in functie van de milieuthema’s zoals deze zijn opgenomen in MIRA-T;
 • het innovatieve karakter van de geplande investeringen t.a.v. de standaardtechnologie in de sector.

De beslissing tot steuntoekenning

Op basis van het advies van VITO wordt door het Agentschap Innoveren en Ondernemen een subsidievoorstel opgemaakt dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de minister bevoegd voor de economie.

De voor economie bevoegde minister beslist over steunaanvragen tot en met een budgettaire impact van 500.000 euro. Steunaanvragen met een subsidiebedrag van meer dan 500.000 euro worden ter beslissing voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De onderneming wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de aan haar investeringsproject toegekende subsidie.

Hoe wordt de ecologiepremie uitbetaald?

De subsidie wordt aan de onderneming uitbetaald in drie schijven:

Schijf 1

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult:

 • de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan
 • de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 30% uitgevoerd

Schijf 2

30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de onderneming de volgende twee voorwaarden vervult:

 • de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan
 • de onderneming heeft de ecologie-investeringen voor 60% uitgevoerd

Schijf 3

40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en na de beëindiging van de ecologie-investeringen, op voorwaarde dat de onderneming de volgende vier voorwaarden vervult:

 • de onderneming vraagt de uitbetaling van de schijf aan
 • de onderneming heeft de ecologie-investeringen volledig uitgevoerd en de ecologie-investeringen worden in en door de onderneming geëxploiteerd
 • de onderneming voldoet aan alle voorwaarden, vermeld in het decreet van 16 maart 2012, het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 en de uitvoeringsbesluiten

 De onderneming vult de verklaring op erewoord in en voegt bewijsstukken toe zoals bepaald in de uitbetalingsmodaliteiten.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.