Tablet met persoonlijke medische gegegevens

Personalised Medicine ICONs

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Voorwaarden voor het indienen van een Personalised Medicine ICON project

Wie kan aanvragen?

Een ICON-project omvat de combinatie van een ‘bedrijfsdeel’ en een ‘onderzoeksdeel’.

Bedrijfsdeel

Aan het bedrijfsdeel dienen minstens 3 Vlaamse niet verbonden ondernemingen deel te nemen, waarbij geen van de bedrijven meer dan 70% van de kosten voor haar rekening neemt. 
Het streefdoel op oproep niveau is minstens 30% kmo-betrokkenheid (aantal & begroting). 

In overeenstemming met de Europese regelgeving worden ziekenhuisactiviteiten als bedrijfsactiviteiten beschouwd en moeten de staatssteunregels worden gevolgd. Ziekenhuizen zitten bijgevolg in het bedrijfsdeel in het ICON-project. Ziekenhuizen die de daartoe specifieke criteria vervullen hebben evenwel ook de mogelijkheid om met hun niet-economische activiteiten deel te nemen aan het onderzoeksdeel van een ICON-project (meer info in ‘Toelichtingsdocument Thematische ICONs’).

Bedrijven buiten Vlaanderen (ook Belgische bedrijven zonder exploitatiezetel in Vlaanderen) met een eigen valorisatierationale kunnen deelnemen als partner mits ze een duidelijke en belangrijke meerwaarde voor het project en het consortium kunnen betekenen, maar krijgen geen steun vanuit VLAIO.

Let op: volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

Onderzoeksdeel

Het onderzoeksdeel wordt ingediend door minstens 1 Vlaams onderzoeksorganisatie (Vlaamse universiteit, Vlaamse hogeschool of elke andere onderzoeksorganisatie gevestigd in het Vlaamse Gewest). De uitvoerders van het onderzoeksdeel moeten als onderzoeksorganisatie kwalificeren volgens de Europese definitie. Deze organisaties dienen de formele criteria zoals bepaald in de definitie van een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding in de Kaderregeling O&O&I, punt 15 ee te vervullen.

Kennisinstellingen en strategische onderzoekscentra dienen dit niet specifiek aan te tonen, de andere onderzoekscentra dienen een Verklaring van Onderzoeksorganisatie (bijlage 2) in orde te maken. 

Verder geldt volgende specifieke randvoorwaarde: het Interuniversitair Instituut voor Micro-Electronica (IMEC), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), Flanders Make, het Vlaams Instituut voor de Zee en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen met een dotatie van de Vlaamse overheid, dienen binnen het onderzoeksdeel van een thematisch ICON project steeds samen te werken met minstens één andere Vlaamse onderzoeksorganisatie

Meerdere onderzoeksorganisaties kunnen ook samen een consortium vormen. In dergelijk geval wordt één van de onderzoeksorganisaties als projectcoördinator aangeduid. 

Buitenlandse onderzoeksorganisaties kunnen ingeschakeld worden in het onderzoeksdeel voor max. 20% (Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel vallen niet onder deze beperking). 

Verhouding bedrijfsdeel t.o.v. onderzoeksdeel

In een Personalised Medicine ICON-project is voldoende inbreng van bedrijven vereist. Dit betekent concreet dat een verhouding van minstens 60 bedrijfsdeel/40 onderzoeksdeel per ICON project dient gehaald te worden bij indiening (op niveau van aanvaarde begroting). Bij de bepaling van deze verhouding kunnen niet gesubsidieerde bedrijven -die de consortiumovereenkomst mee ondertekenen- mee verrekend worden. In dit geval geldt voor gesubsidieerde bedrijven dat de inzet van de bedrijven (kost) in elk project minstens gelijk moet zijn aan de inzet van de gesubsidieerde onderzoeksorganisatie(s) in het onderzoeksdeel (minstens 50/50 verhouding). De kost van een onderzoeksinstelling die als subcontractant een duidelijk omschreven dienst levert aan een bedrijf en dus rechtstreeks betaald wordt door het bedrijf (als onderaanneming), wordt meegeteld in het bedrijfsaandeel. Dit geldt niet voor een participatie door de onderzoeksinstelling in het bedrijfsdeel (als onderzoekspartner). 

Specifieke voorwaarden waaraan projecten dienen te voldoen, staan beschreven in de toelichtingsdocumenten ‘Thematische ICONs’ en ‘Personalised Medicine ICONs’.

Eigendomsrechten

Heldere afspraken moeten bij de start gemaakt worden voor eigendomsrechten, kennistransfer en valorisatie waarvan de grote lijnen moeten gekend zijn op het ogenblik van steuntoekenning, zodat er duidelijkheid bestaat voor al de betrokken participanten aan het project. 

Naast de inhoudelijke criteria is er een belangrijke formele voorwaarde voor overeenstemming van het ICON project met de Kaderregeling O&O&I2 (zie art. 25 §3 4°). Dit vereist dat het onderzoeksdeel uitgevoerd door de onderzoeksorganisaties voldoet aan de voorwaarden om beschouwd te worden als activiteiten van niet-economische aard én dat er geen indirecte staatssteun kan ontstaan vanuit de steun toegekend aan de onderzoeksorganisaties naar de betrokken ondernemingen (zie ‘Toelichting Thematische ICON projecten: sectie: overeenstemming met Kaderregeling O&O&I’).

Contact

De oproep Personalised Medicine beoogde sterkere inbedding in het clusterbeleid. Het innovatief bedrijfsnetwerk (IBN) Flanders.health ondersteunde VLAIO in deze oproep en was verantwoordelijk voor het programmabeheer. Flanders.health organiseerde infosessies, bood ondersteuning bij partner matching/consortiumvorming en begeleidde projectgeneratie. Dit innovatief bedrijfsnetwerk is nu vervangen door de cluster MEDVIA (info@medvia.be)