Dakstructuur in London - foto van Unsplash

Ontwikkelingsproject

Terug naar Aanvraagprocedure

Oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL-8

 

De oproep ontwikkelingsprojecten verder richting TRL-8 zal gelanceerd worden per 28 september 2023 en sluiten op 30 september 2024, 12:00 uur ’s middags of indien de middelen uitgeput zijn.

De indiening van een projectvoorstel gebeurt in twee fasen:

 1. Verplichte vooraanmelding via e-mail bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be, met in bijlage de ingevulde template vooraanmelding met projecttitel, beknopte projectinhoud met daarbij de duidelijke focus op de TRL-fase, de (technische) uitdagingen en risico’s en het natraject met feedbacklus alsook een transparante budgetindicatie. De titel van de mail dient ‘vooraanmelding TRL8’ te vermelden.
 2. Ten laatste op woensdag 30 september 2024 om 12.00 uur ’s middags: verplichte effectieve indiening via het onlineportaal (roze knop aanvragen) van de projectaanvraag en alle bijlagen.

Online indienen

Hoe je je aanvraag correct indient, is beschreven onder de rubriek aanvraagprocedure. Je vindt ook alle nodige documenten voor de opmaak van je projectaanvraag onderaan deze pagina. De link naar het onlineportaal om je project in te dienen vindt je hierboven in het menu (roze knop).

Infosessie en voorbespreking

Er werd een digitale infosessie voorzien op 15 september 2023. 

Vanaf de lancering van de oproep is het mogelijk een digitale voorbespreking aan te vragen door een mail te sturen met als titel “Voorbespreking TRL8” naar bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be met vermelding wie aanwezig zal zijn, tevens in cc en een one-pager (!) als verplichte bijlage met een korte samenvatting van het onderwerp van je project. Een projectadviseur van VLAIO zal vervolgens contact opnemen om een voorbespreking in te plannen.

Kenmerken programma en evaluatieprocedure

De evaluatieprocedure en -criteria zijn beschreven in het toelichtingsdocument en de aanvraagtemplate. Na de effectieve indiening van het project wordt er geen toelichtingsgesprek voorzien maar VLAIO kan in de periode tussen effectieve indiening en beslissing, indien nodig, contact opnemen met de aanvrager voor bijkomende informatie.

 

Wat 

VLAIO lanceert een oproep voor ontwikkelingsprojecten met activiteiten gepositioneerd tussen “development” (TRL4-7) en “production” (TRL8-9). 

Bij sommige ontwikkelingsprojecten kan het nodig zijn het product, proces of dienst - na uitvoerige testen in gecontroleerde labo-omstandigheden - uit te testen in reële gebruiksomstandigheden vooraleer over te kunnen gaan tot de opschaling tot het gewenste niveau. Wanneer deze testen tot doel hebben om noodzakelijke kennis te verwerven over duidelijk geïdentificeerde onzekerheden in deze fase van de ontwikkeling, dan kunnen deze activiteiten ook voor steun in aanmerking komen.   

Deze oproep richt zich tot projecten die evolueren richting TRL-niveau 8 en waarin beschreven wordt wat er nog dient te gebeuren alvorens de markt effectief te betreden.  

In hoofdlijnen zijn er twee vereisten om van een steunbaar project te kunnen spreken:  

 • Het project moet nog voldoende uitdagingen en risico’s bevatten alsook inzichten genereren;  
 • Er moet nog sprake zijn van een natraject (vóór vermarkting) waarin een iteratie- of feedbacklus vervat zit. Dit betekent dat na afronding van het project nog acties nodig zijn om de ontwikkeling te commercialiseren op basis van inzichten verworven in het gesteunde project.  

Voorwaarden 

Deze oproep sluit maximaal aan op het bestaande instrument van de ontwikkelingsprojecten (zie Toelichtingsdocument ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies) tenzij expliciet anders vermeld. Alle geldende ontvankelijkheidscriteria zijn ook bij deze oproep van kracht tenzij hieronder anders vermeld. Je raadpleegt hiervoor best het Toelichtingsdocument ontwikkelingsprojecten richting TRL8 dat van toepassing is voor deze specifieke oproep. 

Een aantal belangrijke aandachtspunten zijn:  

 • De focus van de projecten zit tussen de “development” en “production” fase. Het product of de innovatie dient volledig operationeel te zijn maar heeft nog geen commerciële invulling gekregen. In deze fase dient te worden gekeken hoe de innovatie of het product naar de markt kan worden gebracht. Er moeten nog voldoende uitdagingen en risico’s mee gepaard gaan en er moet sprake zijn van een natraject (vóór vermarkting).  
 • Het onderwerp van het project is toegespitst op activiteiten richting TRL-8. Standaard ontwikkelingsactiviteiten komen binnen deze oproep niet voor steun in aanmerking.   
 • Ondernemingen die voor een bepaalde innovatie nog geen O&O-steun hebben ontvangen kunnen eveneens volwaardig in aanmerking komen voor deze oproep.  
 • Het budget voor deze oproep is voorlopig vastgesteld op  10 miljoen euro. De maximale steun per project is 3 miljoen euro.   
 • Een onderneming kan maar één project binnen deze oproep indienen.  
 • De standaardvoorwaarden voor O&O-steun zijn van toepassing.  
 • Voor de opmaak van de projectaanvraag dient gebruikt gemaakt te worden van de hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagtemplate.  
 • Voor de opmaak van het budget dient gebruik gemaakt te worden van het uniform kostenmodel van VLAIO.  

Projecten kunnen ten vroegste starten vanaf 1/10/2023 (voor projecten die nog worden ingediend in september 2023). De projectduur bedraagt maximaal 36 maanden. Uitzonderlijk kan dit verlengd worden mits grondige argumentatie. De projectduur zal enerzijds bepaald worden door de duur van de afschrijving van de investeringen, alsook door de activiteiten die moeten uitgevoerd worden.   

Bedrag 

Het basissteunpercentage is 25% (toeslagen blijven van kracht), het maximale steunbedrag per project bedraagt € 3 miljoen.

Aanvraagprocedure 

Een vooraanmelding is verplicht. Hiervoor is een template vooraanmelding beschikbaar en de (vrijblijvende) voorbespreking dient aangevraagd te worden per mail via bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be. Op basis van een vooraanmelding en een toelichtingsgesprek, zal VLAIO éénmalig een grondige screening uitvoeren en een advies formuleren m.b.t. de zin van het uitwerken en indienen van een projectvoorstel. Deze screening wordt maximaal geïmplementeerd als een vooruitgeschoven deel van de evaluatie, uiteraard voor zover de vooraanmelding dit toelaat. In deze screening kunnen verschillende aspecten bekeken worden, o.a. situering als ontwikkelingsproject richting TRL-8, budget indicatie, ontvankelijkheidscriteria (bvb OIM analyse), etc.   

Na de effectieve projectindiening aan de hand van de aanvraagtemplate en de roze knop op de website van ontwikkelingsprojecten kan er nog aanvullende informatie gevraagd worden. Deze mogelijke aanvullingen dienen binnen de vijf werkdagen in het bezit te zijn van VLAIO.  

De projectvoorstellen worden behandeld door een selectiecomité zonder aanwezigheid van de aanvragers. Voor projecten die meer dan € 500.000 steun krijgen zal beroep gedaan worden op externe experten.  

Het scorerooster voor O&O-steun wordt toegepast (zie bijlage 1 van Toelichtingsdocument ontwikkelingsprojecten onderzoeksprojecten en haalbaarheidsstudies), met een aanpassing wat betreft het criterium “Kennisopbouw/uitdagingen” (zie toelichtingsdocument ontwikkelingsprojecten richting TRL8). 

Vervolgstappen 

Voor vervolgstappen wordt integraal verwezen naar de vervolgstappen voor standaard ontwikkelingsprojecten.  

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.