Terug naar Vervolgstappen

Kosten verbonden aan intellectuele eigendom

Voor projecten ingediend vanaf januari 2013 kunnen kosten voor activiteiten gerelateerd aan intellectuele eigendom (controle prior art en/of freedom to operate ofwel het nemen van intellectuele eigendomsrechten zelf) enkel nog in de betreffende projectaanvraag zelf worden opgenomen. De mogelijkheid van de afzonderlijke IE subsidie bestaat niet langer voor deze projecten.

In aanmerking komende kosten zijn:

  • Kosten voor activiteiten ter oriëntering van het project of ter vrijwaring van de exploitatie van de tijdens het project opgebouwde kennis. Typisch betreft dit opzoekingen in de databanken van intellectuele eigendomsrechten en de analyse van de opzoekingsresultaten. Deze activiteiten zijn in principe nauw verbonden met de andere O&O-activiteiten en volgen de kostenregeling van deze activiteiten. Voor zover deze kosten redelijk zijn, kunnen zowel grote bedrijven als kmo’s ze opnemen in hun begroting onder de vorm van personeelskosten? (als eigen deskundig personeel deze activiteiten zelf uitvoert) of werkingskosten ingeval van beroep op externen zoals de Dienst Intellectuele Eigendom bij de FOD Economie, octrooi- of merkgemachtigden, IE-consulenten, juridische kantoren, …).
  • Enkel voor kmo’s: IER-kosten (intellectuele eigendom registratie) voor activiteiten ter bescherming van de projectresultaten opgebouwd tijdens de uitvoering van het gesteund bedrijfsproject. Het gaat hier per definitie om kosten verbonden aan de formele aanvraag- of registratieprocedure van diverse intellectuele eigendomsrechten (o.m. octrooien, merken, tekeningen- en modellenbescherming, kwekersrechtcertificaten). Dit zijn de kosten van de gemachtigde ter begeleiding van een aanvraagprocedure (dus: het schrijven van een octrooi, het opstellen van een aanvraag van modellenbescherming, enz.) en de officiële taksen van de aanvraagprocedure (indieningstaks, taks voor het nieuwheidsonderzoek, enz.). Aanvaardbare kosten zijn dus enkel kosten bij gespecialiseerde externen (als onderaannemingskosten). Het maximale aanvaardbare begrotingsbedrag per innovatietraject voor dit type kosten is beperkt tot € 20.000. De hierop toegekende steun kan enkel en alleen voor de hier beschreven activiteiten voor IE-beschermingname aangewend worden. De kosten dienen binnen de periode van projectuitvoering te worden gemaakt (eventueel kan een beperkte verlenging van 6 maanden voor deze IER-kosten aangevraagd worden). Bij de eindverslaggeving van het project is een kopie van effectieve indiening of registratie van het intellectuele eigendomsrecht te voegen. Verder dient de kostenregeling te worden gevolgd van de betrokken O&O-activiteiten.

Niet in aanmerking komende kosten zijn:

  • Jaarlijkse instandhoudingtaksen vormen nooit een aanvaardbare kost, ook niet als het betrokken intellectueel eigendomsrecht gebruikt wordt tijdens het project. Ook uitgesloten zijn kosten ter verdediging van een intellectueel eigendomsrecht in een juridisch geschil.
  • De kosten voor de aankoop of het gebruik van IE van derden (aankoop van IE of licentierechten) die de projectduur overschrijden, kunnen niet in de begroting worden opgenomen. Licentierechten specifiek voor het onderzoek en tijdens de periode van het project, indien betalend, komen eventueel wel in aanmerking.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail