decoratief: propjes papier op een getekende raket

Innovatieve starterssteun

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor innovatieve starterssteun

Voorwaarden aan de starter

Grootte van de onderneming

Alleen vennootschappen die voldoen aan de Europese kmo-definitie van een kleine onderneming komen in aanmerking voor innovatieve starterssteun. De vennootschap moet rechtspersoonlijkheid hebben.

Elke steunaanvraag gebeurt door één enkele onderneming.

Leeftijd van de onderneming

De onderneming mag maximaal 2 jaar oud zijn op het moment van indiening van de subsidieaanvraag bij VLAIO. Ook starters waarvan de vennootschap nog niet opgericht is, komen in aanmerking. De subsidietoekenning wordt dan afhankelijk gesteld van effectieve oprichting van de vennootschap. Dit geldt ook voor wie recent gestart is als eenmanszaak. Zij kunnen indienen als ‘onderneming in oprichting', in afwachting van het oprichten van een onderneming met rechtspersoonlijkheid. 

Opgelet! De leeftijd van de onderneming wordt bepaald door het oudste verbonden ondernemingsnummer (meer dan 50% aandeelhouder of stemrecht). Hierbij kijken we niet alleen naar rechtspersonen maar ook naar economische activiteiten van natuurlijke personen (ook in bijberoep). 

Voorbeeld: De indienende vennootschap bestaat 1 jaar en werd opgericht door Sofie en Jan. Sofie heeft 60% van de aandelen en Jan heeft 40% van de aandelen. Sofie is al 3 jaar zelfstandige in bijberoep. Bijgevolg spreken we hier over een starter die niet in aanmerking komt. Er is immers een verbonden ondernemingsnummer (>50%) dat langer dan 2 jaar bestaat. Mochten Jan en Sofie ieder 50% van de aandelen hebben zou er zich geen probleem stellen. 

Een ander aandachtspunt is dat personen die in gemeenschappelijk overleg handelen als één natuurlijk persoon geteld worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor echtgenoten, bloedverwanten tot en met de tweede graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen) en bij samenwoning.

Wanneer je deze subsidie aanvraagt zal je gevraagd worden een blokdiagram aan te leveren met de aandeelhouders van de onderneming. In deze template vind je de richtlijnen hiervoor, zodat je kan nagaan of je voldoet aan de definitie van een kleine onderneming en de leeftijd van je onderneming kan bepalen.

Exploitatiezetel

Alleen vennootschappen met een exploitatiezetel in Vlaanderen (eventueel in oprichting) kunnen deze subsidie aanvragen.

Eerdere subsidieaanvragen

Je onderneming mag nog geen subsidies ontvangen hebben voor ontwikkelingsprojecten, onderzoeksprojecten, O&O haalbaarheidsstudies, ICON-projecten, Baekeland mandaten, Innovatiemandaten fase 2 of kmo-groeisubsidies, inclusief VLAIO-steun voor projecten met Europese samenwerking. Indien dergelijke financiële steun bekomen wordt tijdens de looptijd van het innovatieve starterssteun project, dan wordt het innovatieve starterssteunproject gestopt voor de start van het nieuwe project en wordt de steun afgerekend.

Elke onderneming kan maximaal één keer innovatieve starterssteun ontvangen en maximaal 2 keer aanvragen.

Vermogen

Je onderneming dient een eigen vermogen te hebben dat samen met achtergestelde leningen minimum € 5000 bedraagt. Je kan het eigen vermogen aantonen via de laatst neergelegde jaarrekening, via voorlopige boekhoudkundige cijfers die voor waar en echt worden verklaard door een gecertificeerde accountant of via een notariële akte (bij oprichting of extra inbreng). Achtergestelde leningen moeten worden aangetoond met ondertekende leningsovereenkomsten (deze achtergestelde leningen hoeven niet converteerbaar te zijn). Je mag indienen voordat je aan deze voorwaarde voldoet. Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag dien je binnen de 4 maanden na de beslissing te voldoen aan deze financiële voorwaarde om de subsidie te kunnen ontvangen.

Extra toelichting bij de voorwaarden vind je in deze video.

De financiële voorwaarden worden in detail weergegeven in het toelichtingsdocument innovatieve starterssteun.

Criteria

Een aanvraag innovatieve starterssteun moet voldoen aan 5 criteria:

 • 1
  • Verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt?
  • Is er sprake van een innovatief idee en lost dit een probleem op bij een duidelijke doelgroep?
 • 2
  • Is het uitdagend om dit idee te vertalen naar een onderneming?
  • Wordt er gewerkt richting een proof of business en/of proof of concept?
  • Staat hier een inspanning tegenover van minstens het equivalent van een mensjaar of een kost van € 70.000?
 • 3
  • Kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen?
 • 4
  • Nemen de vennoten zelf voldoende risico op zich?
 • 5
  • Is er minstens 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project?
  • Kan het project leiden tot een grote economische groei?
  • Is er een positieve maatschappelijke impact?

Extra toelichting bij "pioniersrol" en "onzekerheden" vind je in deze video.

Projecten die voldoen aan bovenstaande criteria worden gerangschikt. Per criterium wordt er een score toegekend. Per evaluatiemoment wordt er een rangschikking opgemaakt op basis van de totaalscore, waarbij de best gerangschikte subsidieaanvragen gesteund worden.

De criteria worden verder toegelicht en geïllustreerd in het document criteria innovatieve starterssteun en in het scorerooster.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail