GREEN investeringssteun

Vanaf 1 juli zijn de voorwaarden voor de instrumenten ecologiesteun gewijzigd. Lees meer

Wat na de aanvraag van de GREEN investeringssteun?

Procedure

VLAIO beoordeelt de ontvankelijke aanvraag aan de hand van de projectbeschrijving en de projectbegroting.

Beoordelingscriteria 

Er zijn vijf beoordelingscriteria:

 1. Duidelijke beschrijving van de technologie en de technische haalbaarheid ervan.
 2. Situering van de technologie t.o.v. een standaardtechnologie in de sector en indien relevant de Best Beschikbare Technologie (BBT) voor de sector.
 3. Economische haalbaarheid en meerwaarde van de steun: als de terugverdientijd van de ecologische meerkost kleiner is dan twee jaar, wordt geen steun meer verleend. Investeringen die leiden tot erg grote kostenbesparingen (bijv. energiekosten, gebruik grondstoffen) of grote opbrengsten in verhouding tot hun ecologische meerkost worden niet gesteund, omdat ze ook zonder steun voldoende rendabel zijn.
 4. Kosteneffectiviteit (KE) van de milieubaten van de investeringen.
 5. Ambitieniveau van de milieudoelstellingen en kwantificering van de milieu-impact.

Deze beoordelingscriteria worden geëvalueerd aan de hand van een scorerooster met scorecategorieën ‘kritisch’, ‘matig’ en ‘goed’.

Een project wordt negatief geëvalueerd als:

 • minstens één criterium als ‘kritisch’ beoordeeld wordt
 • een project voor drie of meer beoordelingscriteria de score ‘matig’ krijgt

VLAIO kan bij elke betrokken partij alle relevante info ter verantwoording opvragen.

Voor projecten met een steunbedrag lager dan € 100.000 beslist VLAIO over de steun. Voor projecten met een steunbedrag gelijk aan of hoger dan € 100.000, formuleert VLAIO een voorstel van beslissing aan de Vlaamse minister bevoegd voor economie die de finale beslissing neemt. De steunaanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing via mail en via het overheidsportaal eBox Enterprise, de beveiligde elektronische brievenbus van jouw onderneming.

Na beoordeling van het project

VLAIO streeft ernaar om de aanvrager binnen de 4 maanden na ontvangst van alle noodzakelijke informatie een beslissing via mail te bezorgen.

Om het stimulerend karakter van de steun te garanderen, mag de onderneming nog niet gestart zijn met investeren op moment van indiening van de steunaanvraag.

Het project moet starten binnen de twaalf maanden na goedkeuring van de subsidie.

Het project moet uitgevoerd zijn ten laatste drie jaar na de beslissingsdatum.

Uitbetaling 

Basisvoorwaarden uitbetaling

De basisvoorwaarden voor de uitbetaling zijn:

 • een correcte uitvoering van de goedgekeurde aanvraag
 • het tijdig en correct aanleveren van de bewijsstukken
 • het naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen

Uitbetaling in schijven

De toegekende steun wordt uitbetaald in twee schijven van 50%. De eerste schijf wordt uitbetaald nadat de aanvaarde kosten voor 50% werden aangetoond. De tweede schrijf wordt uitbetaald na de beëindiging van het project. De ‘datum van beëindiging’ is de laatste datum:

 • van de laatste factuur
 • of van de akte bij verwerving van een onroerend goed dat in aanmerking komt voor steun
 • of van de ondertekeningsdatum van de laatste of enige financiële leasingovereenkomst

De aanvrager voegt de bewijsstukken met betrekking tot de gesteunde investeringskosten toe bij de uitbetalingsaanvraag. VLAIO controleert de verantwoordingsstukken en kan bijkomende informatie opvragen.

Aanvraag eerste schijf van 50% van de steun

De begunstigde vraagt de uitbetaling van de eerste schijf aan van zodra het project minstens voor 50% gerealiseerd is en voegt daarbij de volgende bewijsstukken:

 • de facturen voor de aankopen en indien van toepassing de leasingovereenkomsten
 • het bewijs van activering: de afschrijvingstabellen of een uittreksel uit de grootboekrekeningen

Aanvraag tweede schijf van 50% van de steun

De begunstigde vraagt ten laatste twaalf maanden na beëindiging van het project de uitbetaling van de tweede schijf aan en voegt daarbij de volgende bewijsstukken:

 • de facturen voor de aankopen en indien van toepassing de leasingovereenkomsten
 • het bewijs van activering: de afschrijvingstabellen of een uittreksel uit de grootboekrekeningen

Indien na afloop van het project de gemaakte kosten lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, zal de steun pro rata herberekend worden in verhouding tot de aangetoonde subsidiabele kosten. Als de gemaakte kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, kan de steun niet overschreden worden.

De steun is pas definitief verworven na goedkeuring van de gerapporteerde kosten. De steun kan herzien worden als onrechtmatigheden vastgesteld worden tijdens de controle door VLAIO.

Hoe een schijf aanvragen?

Log in via e-loketondernemers.be. Het e-loket voor ondernemers is een overkoepelend digitaal platform waar je op één plaats een overzicht vindt van de producten die je aangevraagd hebt over verschillende agentschappen, steden en gemeenten heen. Aanmelden kan veilig én vlot met eID/itsme, het GREEN-dossier vind je terug via 'Lopende aanvragen'. Klik op 'Bekijk je dossier' om je betaling aan te vragen.

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail