GREEN investeringssteun

Wat na de aanvraag van de GREEN investeringssteun?

Procedure

De ontvankelijke aanvraag beoordeelt VLAIO aan de hand van de projectbeschrijving en de projectbegroting. 

Beoordelingscriteria 

Er zijn vijf beoordelingscriteria: 

 1. Duidelijke beschrijving van de technologie en de technische haalbaarheid ervan.
 2. Situering van de technologie t.o.v. een standaardtechnologie in de sector en indien relevant de Best Beschikbare Technologie (BBT) voor de sector.
 3. Economische haalbaarheid en meerwaarde van de steun.
 4. Kosteneffectiviteit van de milieubaten van de investeringen.
 5. Ambitieniveau van de milieudoelstellingen en kwantificering van de milieu-impact.

Deze beoordelingscriteria worden geëvalueerd aan de hand van een scorerooster met scorecategorieën ‘kritisch’, ‘matig’ en ‘goed’. 

Een project wordt negatief geëvalueerd als:

 • minstens één criterium als ‘kritisch’ beoordeeld wordt;
 • een project voor drie of meer beoordelingscriteria de score ‘matig’ krijgt.

VLAIO formuleert een voorstel van beslissing aan de Vlaamse minister bevoegd voor economie. De steunaanvrager wordt via mail op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Na beoordeling van het project

VLAIO streeft ernaar om de aanvrager binnen de 4 maanden na indieningsdatum een beslissing via mail te bezorgen.

Om het stimulerend karakter van de steun te garanderen, mag de onderneming nog niet gestart zijn met investeren

Een project mag starten vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de subsidieaanvraag werd ingediend. Als startdatum geldt de vroegste datum, hetzij van de eerste factuur, hetzij van de akte bij verwerving van een onroerend goed, hetzij van de leasingovereenkomst. 

Bijvoorbeeld: je dient de subsidieaanvraag in op 15 april 2023. In dat geval mag de investering ten vroegste starten op 1 mei 2023. Dien je in op 8 mei, dan mag de investering ten vroegste beginnen op 1 juni. Dat staat los van een eventuele goedkeuring van de subsidie.

Het project moet starten binnen de twaalf maanden na goedkeuring van de subsidie. Als deze termijn overschreden wordt, kan VLAIO beslissen over de verlenging van de termijn om te starten met de investering. Deze verlenging bedraagt maximaal zes maanden (tot maximaal achttien maanden na goedkeuring van de subsidie).

Het project moet uitgevoerd zijn ten laatste drie jaar na de beslissingsdatum. 

Uitbetaling 

Basisvoorwaarden uitbetaling

De basisvoorwaarden voor de uitbetaling zijn:

 • een correcte uitvoering van de goedgekeurde aanvraag;
 • het tijdig en correct aanleveren van de bewijsstukken;
 • het naleven van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Uitbetaling in schijven

De toegekende steun wordt uitbetaald in twee schijven van 50%. De eerste schijf wordt uitbetaald nadat de projectkosten voor 50% werden aangetoond. De tweede schrijf wordt uitbetaald na beëindiging van het project. De ‘datum van beëindiging’ betekent de laatste datum, hetzij van de laatste factuur, hetzij van de laatste of enige leasingovereenkomst.

De aanvrager voegt de bewijsstukken met betrekking tot de investeringskosten toe bij de uitbetalingsaanvraag. VLAIO controleert de verantwoordingsstukken en kan bijkomende informatie opvragen bij elke betrokken partij. 

Aanvraag eerste schijf van 50% van de steun

De begunstigde vraagt de uitbetaling van de eerste schijf aan van zodra het project minstens voor 50% gerealiseerd is en voegt daarbij de volgende bewijsstukken:

 • de facturen voor de aankopen en indien van toepassing de leasingovereenkomsten;
 • het bewijs van activering: de afschrijvingstabellen of een uittreksel uit de grootboekrekeningen.

Aanvraag tweede schijf van 50% van de steun

De begunstigde vraagt ten laatste twaalf maanden na beëindiging van het project de uitbetaling van de tweede schijf aan en voegt daarbij de volgende bewijsstukken:

 • de facturen voor de aankopen en indien van toepassing de leasingovereenkomsten;
 • het bewijs van activering: de afschrijvingstabellen of een uittreksel uit de grootboekrekeningen;
 • een verklaring op eer.

Indien na afloop van het project de gemaakte kosten lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, zal de subsidie pro rata herberekend worden in verhouding tot de aangetoonde subsidiabele kosten. Als de gemaakte kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd, kan de subsidie niet overschreden worden. 

De steun is pas definitief verworven na goedkeuring van de gerapporteerde kosten. Het is mogelijk dat je dossier na uitbetaling gecontroleerd wordt door de inspectiedienst van VLAIO. Bij onrechtmatigheden kan de steun herzien worden.

Hoe een schijf aanvragen?

In de beslissingsmail die je krijgt, staat een link om de betaling aan te vragen. Vind je deze mail niet terug? Log in via e-loketondernemers.be

Contact

Stuur bij voorkeur een e-mail naar VLAIO. Toch iets via de post bezorgen? Alle VLAIO-kantoren hebben voortaan één postadres.

Telefoon
E-mail