Vuurtoren in Nieuwpoort

Corona hinderpremie

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Voorwaarden

Toelichting bij de aanvraag van de dagpremie voor ambulante handelaars

 

Opgelet: de corona hinderpremie zélf kan niet meer aangevraagd worden. Enkel de ambulante handelaars waaraan door het lokaal bestuur een gebruikelijke standplaats wordt geweigerd kunnen vanaf 18 mei tot en met 30 juni 2020 nog een bijkomende dagpremie ontvangen. Het formulier voor aanvullende dagpremies blijft nog even online staan (tot 9 oktober 2020!) en kan je ook na 30 juni indienen, maar enkel voor attesten betreffende geweigerde standplaatsen voor de periode 18 mei tot en met 30 juni 2020.

Er kunnen enkel attesten worden bezorgd van een reguliere openbare markt in het Vlaamse Gewest. Attesten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waalse Gewest worden NIET aanvaard.

 

Bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 werd ook voor ambulante handelaars een corona hinderpremie voorzien van 4.000 euro en een dagpremie van 160 euro vanaf 6 april 2020. Deze premies werden toegekend wegens verplichte sluiting van de markten door de Coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, op basis van de Vlaamse marktdagen zoals doorgegeven door de ambulante handelaar bij zijn aanvraag.

Gelet op de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 waarbij de openbare markten vanaf 18 mei 2020 opnieuw geopend mogen zijn, mits goedkeuring van het lokaal bestuur, wordt de automatische toekenning van de dagpremie aan ambulante handelaars stopgezet vanaf 18 mei 2020. Enkel de ambulante handelaars waaraan door het lokaal bestuur een gebruikelijke standplaats wordt geweigerd kunnen vanaf 18 mei nog een dagpremie ontvangen. 

VLAIO zet daartoe een online aanvraagprocedure op in nauwe samenwerking met de lokale besturen.

1. Verlenging van de dagpremie

 • 1

  Als algemene regel geldt dat de dagpremies voor ambulante handelaars automatisch worden toegekend tot en met 17 mei. Vanaf 18 mei kunnen ambulante handelaars enkel nog een aanspraak maken op een dagpremie indien zij kunnen aantonen dat bij beslissing van het lokaal bestuur de openbare reguliere markt nog niet heropend wordt, of dat zij hun standplaats per abonnement op het openbaar domein niet mogen innemen. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een attest afgeleverd door het lokaal bestuur. Download hier het formulier voor dit attest.

 • 2

  De ambulante handelaar dient vanaf 12 juni 2020 een aanvraag tot verlenging van de dagpremie in via dit webformulier voor de periode vanaf 18 mei. Hierbij voegt hij een attest van de lokale besturen en verklaart hij op eer dat hij voor de opgegeven sluitingsdagen geen enkele markt heeft bediend of geen standplaats op het openbaar domein heeft ingenomen en dat er geen alternatief werd aangeboden waaraan de ambulante handelaar kon deelnemen.

 • 3

  VLAIO onderzoekt de naleving van de voorwaarden en beslist of een bijkomende dagpremie wordt toegekend. 
   

 • 4

  VLAIO bezorgt  de onderneming een e-mail met de genomen beslissing tot toekenning van de bijkomende dagpremies.

2. Voorwaarden voor het uitreiken van een attest

Er zijn 3 omstandigheden waaronder een ambulante handelaar een attest kan aanvragen bij de gemeente:

 1. Abonnementshouder op de markt:  de marktkramer met een abonnement die door beperkingen van de gemeente ingevolge de coronamaatregelen niet kan deelnemen aan de openbare markt
 2. Gekende losse deelnemer: de losse deelnemer die door beperkingen van de gemeente ingevolge de coronamaatregelen niet kan deelnemen aan de openbare markt. Hij moet gekend zijn door de gemeente en de gemeente bevestigt dat deze ambulante handelaar  in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 minstens 1 keer als losse deelnemer heeft deelgenomen aan de markt waarvoor hij de dagpremie aanvraagt.
 3. De ambulante handelaar met een abonnement voor standplaats op het openbaar domein buiten de openbare markt die ingevolge coronamaatregelen geen toelating krijgt van de gemeente om zijn standplaats in te nemen.

Aandachtspunten:

 • Een onderneming kan maximum 1 dagpremie krijgen per dag.
 • De dagpremie wordt uitgereikt op het niveau van de onderneming.
 • Als de gemeente een alternatief (andere dag, ander dagdeel) biedt wat niet conflicteert met een andere ambulante activiteit van de ambulante handelaar, levert de gemeente voor die dag geen attest af. Staat de ambulante handelaar op die alternatieve datum reeds op een Vlaamse markt zoals gebruikelijk voor de invoering van de coronavirusmaatregelen en die ook zo werd geregistreerd bij VLAIO bij de initiële steunaanvraag, dan kan het lokaal bestuur aan de ambulante handelaar toch nog een attest uitreiken. 

Het lokaal bestuur bewaart een overzicht van de uitgereikte attesten per onderneming en bezorgt een kopie van dit overzicht op vraag van VLAIO. Daarnaast kan VLAIO ook een overzicht opvragen uit het register van de abonnementhoudende marktkramers, of uit het register van de reguliere ambulante handelaar zonder abonnement,  voor zover dat beschikbaar is. 

Onzeker over hoe het attest ingevuld moet worden? Raadpleeg dit voorbeeld.

3. Contact

Bij verdere vragen met betrekking tot de verlenging van de dagpremie voor ambulante handelaars of het uitreiken van de attesten kunt u steeds contact opnemen met het Agentschap Innoveren & Ondernemen, via e-mail naar info@vlaio.be. 

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail