Nieuwe oproep: ontwikkel opleidingen rond ecodesign, circulaire en energie-efficiënte bedrijfsstrategieën

Publicatiedatum
VLAIO lanceert twee nieuwe overheidsopdrachten om opleidingstrajecten rond ecodesign, circulair ontwerp of energiezuinige bedrijfsstrategieën uit te werken: 1) Opleidingen circulaire en energiezuinige bedrijfsstrategieën en -processen voor ondernemers en kmo-medewerkers (tot 18/10) 2) Opleidingstrajecten ecodesign of circulair ontwerp van een product gericht naar kmo’s binnen één sector (tot 24/10)

1) Opleidingen circulaire en energiezuinige bedrijfsstrategieën en -processen voor ondernemers en kmo-medewerkers

Kadering van de opdracht

Het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaams Regering (2020) investeert de komende jaren € 4,3 miljard om het economisch en maatschappelijk weefsel te herstellen. Het investeringsplan bestaat uit zeven pijlers. De vierde en zevende ambitie richten zich tot de transitie naar meer duurzaamheid en het koolstofarmer maken van onze economie en het versterken van het menselijk kapitaal ‘door nog meer dan anders te investeren in kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren’. Deze overheidsopdracht ligt in het verlengde van beide transities.

Het luik circulaire economie kan opgedeeld worden in een biologische en technische cyclus (cf. Butterfly-model Ellen MacArthur Foundation). De technische cyclus focust zich op technische (niet-biologische) materialen die ontworpen zijn om op een kwalitatief hoogwaardig niveau te worden hergebruikt. Voor opsplitsing van het begrip maken we in deze oproep gebruik van het Value Hill – model van Sustainable Finance Lab en Circle Economy, Nuovalente en TU Delft. De biologische cyclus richt zich op biologische (plantaardige en/of dierlijke) materialen die ontworpen zijn om veilig te kunnen terugstromen naar de biosfeer. Het ecosysteem van de bio-economie is uitgebreid. Onder bio-economie verstaan we niet alleen de productie (biomassa in landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, …), maar ook het gebruik van biologische materialen of biomassa.

Het energiegedeelte zet in op de economische potentieelstudie vergroening van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen. Dit rapport, dat Technopolis group en VITO in opdracht van VLAIO in 2022 publiceerde, bespreekt de meest relevante warmtetechnologieën met focus op rendabele business cases en kortere terugverdientijden, zoals industriële warmtepompen, zonneboilers, ondiepe geothermie en warmtenetten. Daarnaast is het mogelijk onderwerpen in te dienen rond slimme elektriciteitsnetwerken, waar microgrids, multi-energiesystemen, energy cloud toepassingen en intelligentie renovatie toepassingsgebieden van zijn. Tot slot kan een energie -of uitstootbesparende maatregel uit het Vlaams Energie -en Klimaatplan (VEKP) voorgesteld worden als onderwerp.

Wat houdt de opdracht in?

Aan de inschrijvers wordt gevraagd minstens één opleidingstraject te ontwikkelen en te organiseren waarbij ingezet wordt op circulaire bedrijfsstrategieën of op de duurzame productie, opslag, uitwisseling, verdeling en/of gebruik van (hernieuwbare) energie. Het trajectonderwerp wordt gekoppeld aan minstens één van volgende transversale categorieën: soft skills, digitale technologieën en toegepaste bedrijfsvoering.

Hoe kan je deelnemen aan het bestek?

Het bestek (besteknr.: VLAIO-2022-17) en alle andere benodigde documenten vind je op het federaal publicatieplatform. Deze kunnen ook per mail aangevraagd worden bij claus.casier@vlaio.be. Inschrijven kan tot 18 oktober 2022 om 12.00 u.

2. Opleidingstrajecten ecodesign of circulair ontwerp van een product gericht naar kmo’s binnen één sector

Kadering van de opdracht

In de hele omslag naar een circulaire economie is ecodesign of circulair ontwerp niet weg te denken. Ecodesign is een integrale ontwerpactiviteit, waarbij de focus bij het nemen van ontwerpbeslissingen vooral ligt op de gevolgen voor het milieu en waarbij men rekening houdt met alle schakels van de levenscyclus.

Wat houdt de opdracht in?

In dat kader lanceert VLAIO de opdracht voor de opmaak van een Full Force opleidingstraject met focus op partnerschappen, sectorale klemtonen, individuele begeleiding, impact op bedrijfsvoering en technische uitdieping. Het trajectonderwerp focust zich op ecodesign of circulair ontwerp van een product gericht naar kmo’s binnen één bepaalde sector. De opleiding is bedoeld voor profielen met een beslissende stem in product materiaal- en ontwerpkeuzes. 

Hoe kan je deelnemen aan het bestek?

Het bestek (besteknr.: VLAIO-2022-14) en alle andere benodigde documenten vind je op het federaal publicatieplatform. Deze kunnen ook per mail aangevraagd worden bij ellen.vandongen@vlaio.be. Meer info vind je ook hier terug op onze website. Inschrijven kan tot 24 oktober 2022 om 12.00 u.

 

Financiële steun voor toegewezen trajecten

Deze oproepen kaderen binnen de open call - financiële steun voor toegewezen trajecten. Het regeerakkoord van de huidige Vlaamse Regering wil ondernemerschap aanleren en ondernemerscompetenties stimuleren. VLAIO zorgt er als regisseur ondernemersvorming voor dat er voldoende innovatieve en flexibele ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers en kmo-medewerkers worden aangeboden. Hiertoe wordt onder meer een open call gelanceerd met opleidingen die de overheid belangrijk vindt en die de markt niet aanbiedt, of toch niet aan de wenselijke financiële laagdrempeligheid. Deze opleidingen focussen op maatschappelijke kernwaarden binnen 3 belangrijke economische transities

  • circulaire/duurzame economie (topprioriteit)
  • inzetten op de digitale economie
  • versterking van de zorgeconomie.

Lees hier meer over de open call voor toegewezen trajecten. 

 

Delen: