2 mensen aan laptop

Financiële steun voor toegewezen trajecten

Nieuwe tenders

De ontwikkeling en organisatie van opleidingstrajecten die ondernemers en werknemers basiscompetenties aanleren binnen de domeinen van cybersecurity (CS) en datagedreven digitalisering (incl. AI).

Besteknr.: VLAIO-2022-11.

Deze opdracht omvat 2 percelen. Elke geïnteresseerde (natuurlijke of rechtspersoon) kan inschrijven voor één of allebei de percelen, en per perceel max. 3 trajectonderwerpen opgeven (en uitwerken). Per trajectonderwerp kan max. een budget van € 50.000 + btw worden aangevraagd. Het totale offertebedrag per inschrijver is dan de som van de budgetten van de ingediende onderwerpen.

Perceel 1 gaat over het ontwikkelen en organiseren van een professioneel opleidingstraject dat de maturiteit voor cybersecurity van de Vlaamse bedrijven verhoogt.

Perceel 2 gaat over het ontwikkelen en organiseren van een professioneel opleidingstraject dat bijdraagt aan de transformatie naar een datagedreven werking van de Vlaamse bedrijven. Vervolgens kan de opstap naar de adoptie van AI gemaakt worden.

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je op het het federaal publicatieplatform. Je kan ze ook aanvragen via e-mail naar bart.degeeter@vlaio.be.

Inschrijven kan tot 10 oktober 2022 om 12 u.

Opleidingstrajecten ecodesign of circulair ontwerp van een product gericht naar kmo’s binnen één sector.

Besteknr.: VLAIO-2022-14.

De omslag naar een circulaire economie is één van de speerpunten binnen de Green Deal van de Europese Commissie. De manier waarop we met onze grondstoffen, materialen en producten omgaan heeft immers een grote impact op ons klimaat. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en meerdere beleidsnota’s bevestigen het belang van de transitie naar een circulaire economie om de Vlaamse economie ‘future proof’ te maken. Om dit te realiseren wordt binnen het partnerschap Vlaanderen Circulair de nadruk gelegd op een brede samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en overheden. Binnen de verschillende werkagenda’s van Vlaanderen Circulair wordt er ook aandacht besteed aan ecodesign of circulair ontwerp.

Ecodesign kan omschreven worden als een integrale ontwerpactiviteit, waarbij de focus bij het nemen van ontwerpbeslissingen vooral ligt op de gevolgen voor het milieu en waarbij men hierbij rekening houdt met alle schakels van de levenscyclus: van de grondstofwinning tot het moment dat het product afgedankt wordt. 

De opdracht betreft de opmaak van een Full Force opleidingstraject met focus op partnerschappen, sectorale klemtonen, individuele begeleiding, impact op bedrijfsvoering en technische uitdieping. Het trajectonderwerp focust zich op ecodesign of circulair ontwerp van een product gericht naar KMO’s binnen één bepaalde sector. Het is gericht naar profielen met een beslissende stem in product materiaal- en ontwerpkeuzes. De opleiding is gericht op ontwerpstrategieën die specifiek zijn voor de sector en moet leiden tot concrete ontwerpstrategieën die uitvoerbaar zijn binnen het bedrijf. De opleiding bevat een belangrijk onderdeel bedrijfsgerichte of individuele coaching, die ondersteuning biedt bij de totstandkoming van het ontwerp en bij de inschatting van de eventuele impact van het ontwerp op andere aspecten in de bedrijfsvoering en productketen. Onderdeel van de coaching is tevens het doorverwijzen naar partners/instanties of instrumenten in functie van het nemen van de nodige vervolgstappen.

Het opleidingsvoorstel en bijhorende coaching is complementair aan het bestaande opleidingsaanbod en dienstverlening. Het opleidingstraject wordt aangevraagd door een kennisinstelling (opleidingsverstrekker, consultancybedrijf of strategisch onderzoekscentrum) of de betrokken bedrijven (ondernemingen, sectorfederatie, speerpuntcluster of innovatief bedrijfsnetwerk) waarbinnen het circulair ontwerp zich situeert. Indien een kennisinstelling indient, sluit zij een partnerschap af met de betrokken bedrijven en vice versa. 

Er worden overeenkomsten afgesloten voor alle onderwerpen die door de beoordelingsjury weerhouden worden (max. 2 per inschrijver).

Een online infosessie zal voorzien worden op donderdag 15 september om 10u. Aanmelden kan via e-mail aan ellen.vandongen@vlaio.be .

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je op het federaal publicatieplatform. Je kan ze ook aanvragen via e-mail aan ellen.vandongen@vlaio.be

Inschrijven kan tot 24 oktober 2022 om 12 u.

Opleidingen circulaire en energiezuinige bedrijfsstrategieën en -processen voor ondernemers en kmo-medewerkers.

Besteknr.: VLAIO-2022-17.

Aan de inschrijvers wordt gevraagd minstens één opleidingstraject te ontwikkelen en te organiseren waarbij ingezet wordt op circulaire bedrijfsstrategieën of op de duurzame productie, opslag, uitwisseling, verdeling en/of gebruik van (hernieuwbare) energie. Het trajectonderwerp wordt gekoppeld aan minstens één van volgende transversale categorieën: soft skills, digitale technologieën en toegepaste bedrijfsvoering.

Het luik circulaire economie kan opgedeeld worden in een biologische en technische cyclus (cf. Butterfly-model Ellen MacArthur Foundation). De technische cyclus focust zich op technische (niet-biologische) materialen die ontworpen zijn om op een kwalitatief hoogwaardig niveau te worden hergebruikt. Voor opsplitsing van het begrip maken we in deze oproep gebruik van het Value Hill – model van Sustainable Finance Lab en Circle Economy, Nuovalente en TU Delft. De biologische cyclus richt zich op biologische (plantaardige en/of dierlijke) materialen die ontworpen zijn om veilig te kunnen terugstromen naar de biosfeer. Het ecosysteem van de bio-economie is uitgebreid. Onder bio-economie verstaan we niet alleen de productie (biomassa in landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur, …), maar ook het gebruik van biologische materialen of biomassa.

Het energiegedeelte zet in op de economische potentieelstudie vergroening van de warmtevraag van de niet-ETS industrie in Vlaanderen. Dit rapport, dat Technopolis group en VITO in opdracht van VLAIO in 2022 publiceerde, bespreekt de meest relevante warmtetechnologieën met focus op rendabele business cases en kortere terugverdientijden, zoals industriële warmtepompen, zonneboilers, ondiepe geothermie en warmtenetten. Daarnaast is het mogelijk onderwerpen in te dienen rond slimme elektriciteitsnetwerken, waar microgrids, multi-energiesystemen, energy cloud toepassingen en intelligentie renovatie toepassingsgebieden van zijn. Tot slot kan een energie -of uitstootbesparende maatregel uit het Vlaams Energie -en Klimaatplan (VEKP) voorgesteld worden als onderwerp. 

Er worden overeenkomsten afgesloten voor alle onderwerpen die door de beoordelingsjury weerhouden worden (max. 4 per inschrijver). 

Het bestek en alle andere benodigde documenten vind je op het federaal publicatieplatform. Je kan ze ook aanvragen via e-mail aan claus.casier@vlaio.be.

Inschrijven kan tot 18 oktober 2022 om 12u.