Deze overheidsinitiatieven steunen circulair ondernemen

Publicatiedatum
In een circulaire economie zijn materiaalkringlopen maximaal gesloten en wordt het gebruik van primaire grondstoffen zoveel mogelijk beperkt. Dit zorgt ervoor dat de waarde van de materialen zoveel en zo lang mogelijk behouden blijft. Om de omslag naar een circulaire economie te ondersteunen, namen overheden en andere organisaties verschillende initiatieven. We zetten er een aantal in de kijker.

OVAM - Call Recyclagehub: investeringssteun sluiten van materiaalkringlopen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceerde onlangs voor de tweede maal een oproep voor zowel kmo’s als grote ondernemingen die minstens € 500.000 willen investeren in innovatieve recyclagetechnieken. Het is de bedoeling om recyclageprojecten te ondersteunen die afvalstoffen (zowel lokaal geproduceerde als geïmporteerde) omzetten in grondstoffen. Volgende milieu-investeringen kunnen hierbij worden gesubsidieerd:

  • de verwerking van asbesthoudend afval, waardoor minder asbesthoudend afval bestemd is voor storten
  • de recyclage of voorbereiding op recyclage van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen bestemd zijn voor verwijdering of een hoogwaardige recyclage mogelijk is
  • nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces mogelijk maken

Hoe, wat en wanneer?

Je kan enkel steun krijgen voor de recyclage van door andere ondernemingen geproduceerd afval. De steun bedraagt maximaal 35% van de meerkost van de innovatieve technologie versus een klassieke technologie, met een maximum steunbedrag van € 3.000.000. De call 2022 loopt van 30 mei 2022 tot en met 22 augustus 2022. Meer informatie kan je vinden in de Subsidiedatabank. 

Belgium Builds Back Circular (BBBC)

In het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht lanceerde de federale overheid zopas de oproep ‘Belgium Builds Back Circular’. Het project BBBC ondersteunt de transitie naar een circulaire economie. BBBC zal bestaan uit 2 of 3 fases projectoproepen met verschillende prioriteiten en thema's. De eerste projectoproep focust op ecodesign, terwijl de volgende projectoproep ook gericht zal zijn op de vervanging van chemische stoffen. Deze eerste projectoproep heeft als doel activiteiten en/of toegepast onderzoek te stimuleren in de volgende thema’s: e-bikes, windenergie, gezondheidszorg en biomimetica.

Wie?

Deze oproep richt zich tot in België gevestigde bedrijven, instellingen of consortia die een innovatie voorstellen, met inbegrip van instellingen voor toegepast onderzoek, start-ups, ngo’s en soortgelijke instellingen die actief zijn in de promotie, ontwikkeling en realisatie van oplossingen in het domein van de circulaire economie.

Hoe, wat en wanneer?

In deze eerste oproep kan je een subsidie bekomen van € 250.000 tot € 1 miljoen. Meer informatie kan je terugvinden in het BBBC Memorandum op de website van FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Indienen kan nog tot 31 oktober 2022.

VLAIO: Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie van VLAIO wil bij kmo's de ontbrekende strategische kennis subsidiëren die nodig is voor het realiseren van een groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij een bepaald thema, een van die thema's is ‘circulair en duurzaam ondernemen’. Ondernemingen in de maak- en bouwindustrie die het gebruik van natuurlijke grondstoffen willen reduceren door materialen slim en efficiënt te gebruiken of materialenkringlopen te sluiten, kunnen steun aanvragen.

Wie?

Zowel kmo’s die een eerste stap zetten richting circulair ondernemen, als kmo’s die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten, komen in aanmerking. Bekijk hier of jouw traject in aanmerking komt.

Hoe, wat en wanneer?

Je kan per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.
Elk jaar worden drie oproepen voorzien. De eerstvolgende oproep loopt tussen 1 juli tot 31 augustus. De laatste oproep van 2022 wordt verwacht op 1 november tot 31 december 2022. Bekijk alle informatie op de website van VLAIO Kmo-groeisubsidie.

Departement WSE: Sociaal ondernemen & circulaire economie

Het Departement Werk en Sociale Economie lanceert meermaals per jaar een oproep voor de tussenkomst in de kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject in een sociale onderneming. Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. De oproep wil kansen bieden om de bedrijfsvoering te versterken, om het aanbod te verbreden en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Wie?

Deze oproep richt zich niet alleen tot de maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Ook samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals wetenschappelijke instellingen of reguliere bedrijven, kunnen een aanvraag indienen. 

Hoe, wat en wanneer?

De maximale subsidie per project bedraagt € 50.000 (70% van de aanvaarde projectkosten). Ook projecten rond circulaire economie komen hiervoor in aanmerking. De volgende ronde werd gelanceerd met deadline 15 september 2022. We houden je op de hoogte van deze oproepen via de Projectoproepen sociale economie in de Subsidiedatabank.

Europese steun: Life

Life is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het Life-programma van 2021 tot 2027 bestaat uit vier subprogramma’s:

  • natuur en biodiversiteit,
  • circulaire economie en kwaliteit van leven,
  • beperking en aanpassing van klimaatverandering,
  • schone energietransitie.

Wie?

Via dit programma kunnen zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en organisaties steun ontvangen.

Hoe, wat en wanneer? 

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies, leningen, investeringen en risicokapitaal. Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies. De oproep 2022 voor het Milieu- en klimaatprogramma LIFE werd gelanceerd op 17 mei 2022 (deadline 4 oktober 2022 voor o.m. projecten rond circulaire economie). Meer informatie op de website van CINEA en op de VLAIO website EU Funding Overview Environment and climate action (LIFE). 

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Wil je circulair ondernemen dan kan je op deze website terecht voor o.m. B2B tools die je kunnen helpen om circulaire principes in de praktijk toe te passen, experten in circulaire economie. tools, enz. Via deze website lanceert Vlaanderen Circulair en OVAM ook subsidieoproepen. Momenteel loopt er geen oproep.

Andere initiatieven

Oproepen Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting (KBS) steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting heel wat steunoproepen over zeer diverse thema's, waaronder circulaire economie. Sommige projecten staan ook open voor de bedrijfswereld. Zo loopt er nog tot 28 juni 2022 een oproep ING Fonds voor een meer Circulaire Economie. Deze projectoproep 2022 biedt ondersteuning aan projecten voor opleiding en tewerkstelling in beroepen die het mogelijk maken om de natuurlijke hulpbronnen te behouden binnen een hele waardeketen. Het Fonds stelt € 250.000 ter beschikking van initiatieven die ofwel het ontstaan van afval vermijden of de levensduur van voorwerpen verlengen. De initiatieven moeten gericht zijn op de bovenste treden op de ladder van Lansink maar moeten ook de vaardigheden en de beroepen versterken en opwaarderen van lokaal gevestigde mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Elk project kan tussen € 25.000 en € 50.000 ontvangen. Onder meer vzw's, de sociale economie en kleine ondernemingen kunnen een project indienen.

Premies en ondersteuning voor het sorteren van afvalstromen

Bedrijven die bepaalde afvalstromen selectief opslaan en laten ophalen in functie van een optimale recyclage, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning verkrijgen via specifiek opgerichte beheersorganismen. Onder meer de organisatie Valipac heeft verschillende initiatieven genomen om de overgang naar de circulaire economie te vergemakkelijken.

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer is een samenwerking van het afvalbeheerbedrijf Indaver, en de milieuverenigingen Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op Linkeroever en in het Waasland (ABLLO) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Jaarlijks wordt er een projectoproep gelanceerd voor transitieprojecten met een regionale focus. Indieners kunnen tot maximum € 40.000 aanvragen. De oproep staat wel enkel open voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid. Initiatieven en organisaties met winstoogmerk zijn uitgesloten. Beroeps- en sectorfederaties behoren expliciet wel tot de doelgroep, net als bedrijven met sociaal oogmerk. De deadline was 21 februari 2022. Meer informatie kan je lezen op de website van het Fonds. We houden je op de hoogte van nieuwe oproepen via de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Oost Vlaanderen: circulaire ketenprojecten

Met deze oproep ondersteunt de provincie de uitvoering van concrete projecten die bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De subsidie richt zich zowel op partnerschappen van ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. Het partnerschap moet uit minstens 2 partners bestaan waarvan 1 kmo. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt € 25.000. De aanvrager is de projectverantwoordelijke van het circulair ketensamenwerkingsverband. Een aanvraag indienen kan ten laatste op 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt.

 

Op zoek naar andere steunmogelijkheden en de meest recente info? 

De meest recente info en nieuwe oproepen vind je steeds hier: Circulair Ondernemen in de Subsidiedatabank.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief van de Subsidiedatabank! 

 

Delen: