Projectoproepen sociale economie

Laatst gewijzigd op 5 nov 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
projecten rond tewerkstelling en sociale economie
Subsidie via oproep
steunpercentage en bedrag varieert per oproep

Wat houdt de maatregel in

De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) maakt regelmatig financiële middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten rond sociale economie.

Vanaf 1 oktober 2021 staan volgende oproepen weer open: 'Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie' en 'Oproep Sociaal ondernemen-Oprichting'. Beiden hebben als deadline 31 december 2021. Voor meer info zie www.socialeeconomie.be/alle-oproepen.

Wie komt in aanmerking

De oproepen richten zich in eerste plaats tot erkende organisaties of starters in de sociale economie. Afhankelijk van de oproep kan dit gericht zijn naar alle onderstaande organisaties, of slechts enkele categorieën:

  • de maatwerkbedrijven;
  • de maatwerkafdelingen;
  • de initiatieven betreffende de lokale diensteneconomie;
  • de invoegbedrijven;
  • de coöperatieve vennootschappen die overeenkomstig de wet van 20 juli 1955 zijn erkend door de Nationale Raad van de Coöperatie, en als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden;
  • de activiteitencoöperaties.

Ook samenwerkingsverbanden met sociale economie organisaties en derden (bijvoorbeeld reguliere ondernemingen, onderzoekinstellingen, enz...) kunnen in aanmerking komen naargelang de oproep.

Omvang steun

De voor subsidies in aanmerking komende acties en het steunpercentage variëren per oproep.

De-minimis

De oproepen kunnen onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving vallen. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Voor meer info zie Veelgestelde vragen: de-minimis.

Openstaande oproepen

Oproep Sociaal ondernemen-Innovatie (van 1 oktober tot 31 december 2021)

Met deze oproep wordt ondersteuning geboden bij:

  • het conceptualiseren en ontwikkelen van innovatieve activiteiten met als doelstelling om onaangesproken markten aan te spreken. Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op zowel de dienstverlening, producten, businessmodellen als samenwerkingsmodellen. 
  • het innovatief optimaliseren van de bestaande bedrijfsprocessen om toekomstgericht te ondernemen en optimaal en flexibel te kunnen reageren op toekomsttrends als sociale economie-onderneming.

Deze oproep richt zich niet alleen tot de maatwerkbedrijven, -afdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen. Maar ook tot samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden, zoals wetenschappelijke instellingen of reguliere bedrijven.

Alle relevante acties verbonden aan het doorlopen van een innovatieproject, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Het eindresultaat hoeft daarbij nog niet gekend te zijn. De focus en de uitwerking van de acties bevinden zich op operationeel niveau.

Tijdens de subsidieperiode van maximaal 12 maanden voeren de projecten het vooropgestelde innovatieproject uit.

De subsidie bedraagt 70 % van de aanvaarde projectkosten met een maximumsteun van € 50.000. Zowel loonkosten als werkingskosten komen in aanmerking. De subsidie voor loonkosten wordt beperkt tot € 35.000.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun). 

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be > Alle oproepen.

Oproep Sociaal ondernemen-oprichting (van 1 oktober tot 31 december 2021)

Met deze oproep worden starters ondersteund in de opstartfase van een sociale onderneming. De beoogde sociale ondernemingen genereren een uitgesproken sociale impact, onder andere door de (indirecte) inschakeling van kansengroepen.

Alle organisatievormen zijn toegelaten, waaronder ook specifiek de coöperatieve vennootschap en de vzw. Ook natuurlijke personen komen in aanmerking.

Alle relevante acties verbonden aan de opstart van de nieuwe sociale onderneming, kunnen worden opgenomen in het projectvoorstel. Zo is bijvoorbeeld advies met betrekking tot het opstellen van de statuten een subsidiabele kost.

Tijdens de subsidieperiode werken de projecten toe naar het neerleggen van de statuten in het Belgisch Staatsblad.  

De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde werkingskosten met een maximumsteun van € 14.000. Daarnaast kan je een forfait van € 6.000 ontvangen als compensatie voor de tijdsinvestering om het project te realiseren. De totale maximale subsidie bedraagt € 20.000.

Deze oproep valt onder de Europese verordening de-minimis (zie rubriek Omvang steun). 

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be > Alle oproepen.

Oproep groeipad maatwerkbedrijven en -afdelingen (Afgelopen)

Deze oproep richt zich tot gelabelde maatwerkbedrijven en -afdelingen. Zij kunnen financieel ondersteund worden voor de opstart of uitbreiding van nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten.

Het thema duurzame circulaire economie dient ruimer begrepen te worden dan louter het reeds goed ingeburgerde materialenbeheer. Ook de thema’s energie, ruimte en voeding krijgen hun plaats in deze oproep rond circulaire economie. 

Een aanvraag voor extra contingent kan enkel ingediend worden door een gelabeld maatwerkbedrijf of gelabelde maatwerkafdeling.

Omdat het groeipad kadert binnen een bepaald begrotingskrediet zullen er, indien de vraag het aanbod overstijgt, een aantal prioriteitscriteria gehanteerd worden. Bij de toekenning van het contingent zal gewerkt worden met een gewogen score die rekening houdt met de inhoudelijke score op de prioriteitscriteria en voor een gedeelte met de schaalgrootte van de onderneming (m.a.w. het huidig toegekend contingent).

Het aanvraagformulier moest ten laatste op 11 juni 2021 worden ingediend.

Alle formulieren kan je terugvinden op www.socialeeconomie.be > Alle oproepen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel en andere maatregelen in de Subsidiedatabank? Dat kan via de gratis 'Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank'.